ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

หญิง 16 คน ชาย 21 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม : 531

ครูที่ปรึกษา : นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล, นายบุญเชิด ชุมพล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29787 ด.ช. จักริน ทองมีค่า MasterChackarin  Thongmikha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29788 ด.ช. จิรายุ คุณโน MasterJirayu  Khunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29793 ด.ช. ติยะการ จตุเทน Mr.Tiyakan  Jatuthen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29798 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ใจมั่น MasterPhumphat  jaimun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29803 ด.ช. เสกสรรค์ พันธุชา MasterSeksan  Panthucha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29807 ด.ช. เอกลักษณ์ แก้ววันนา MasterAkkalak  Kaewwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29831 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ปานาราช MasterMasternattawat  Panarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29832 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สวัสดิผล MasterNATTAWAT  SAWATDLPHOL *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29834 ด.ช. ดิษยนันท์ โสภา MasterDidsayanan  Sopha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29840 ด.ช. วรนน มุ่งหมาย MasterWoranon  Mungmai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29872 ด.ช. ณัฐวิโรจน์ บุญผ่อง MasterNatthawiroj  Boonphong
12 ปกติ 29884 ด.ช. สิริณัฐพล จันทะเสน Mastersirinattaphol  Jantasen
13 ปกติ 29910 ด.ช. ทวีรัชต์ สืบเสระ MasterTaweerach  Suepsera *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29923 ด.ช. ศราวุธ ทิพย์แสง MasterSarawut  Thipseng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29947 ด.ช. เจษฎา นราวงษ์ MasterJetsada  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29963 ด.ช. วีรพงษ์ สวมไธสง MasterWeeraphong  Saumthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29989 ด.ช. ณัฎฐพล ประทุมดี MasterNattaphol  Prathumdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29994 ด.ช. ธนทัต สิงห์สนั่น MasterThanathat  Singsanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29996 ด.ช. พงศ์อนันต์ พรมรัตน์ MasterPonganan  Promrat
20 ปกติ 30106 ด.ช. เทพรัตน์ บุญทน MasterTheppharat  Bunthon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30484 ด.ช. พีรณัฐ สมจร MasterPeeranat  Somchon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29814 ด.ญ. ภิรพร หลวงโภชน์ Miss.Phiraporn  Luangpot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29815 ด.ญ. รัญธิดา วงษ์สวัสดิ์ Miss.Runthida  Wongsawat
24 ปกติ 29856 ด.ญ. มยุรา อะโรคา Miss.Mayura  Aroka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29860 ด.ญ. วิชญาดา เหนือผุยผาย Miss.Wichayada  Nueaphuiphai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29896 ด.ญ. พิมรภัส กล้าวิเศษ Miss.Pimlaphat  Glawiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29900 ด.ญ. สโรชา ผะจวบบุญ Miss.Sarocha  Phachuabun
28 ปกติ 29937 ด.ญ. ยุวดี เย็นปู Miss.Yuwadee  Yenpoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29939 ด.ญ. วิชญาดา เนื้อนิล Miss.Witchayada  Nuenin
30 ปกติ 29941 ด.ญ. ศิริกาญจน์ แสนสุข Miss.Sirikarn  Saensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29970 ด.ญ. นันทิชา ภาภิรมย์ Miss.Nanticha  Phaphirom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29971 ด.ญ. ปนัสยา พัจนา Miss.Panassaya  Patjana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29978 ด.ญ. วิชญาดา คงหา Miss.Wichayada  Kongha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30063 ด.ญ. ไอรดา ศรีไพร Miss.Irada  Sriprai
35 ปกติ 30077 ด.ญ. จุฑามาศ พันโอดเปี้ย Miss.Jutamas  Panaodpla
36 ปกติ 30172 ด.ญ. ปาณิสรา ศิริลาภา Miss.Panisara  Sirilapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30210 ด.ญ. นันท์นภัส เพชรสวัสดิ์ Miss.Nannaphat  Pechsawat