ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

หญิง 15 คน ชาย 18 คน รวม 33 คน  |  ห้องโฮมรูม : 531

ครูที่ปรึกษา : นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล, นายบุญเชิด ชุมพล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29787 ด.ช. จักริน ทองมีค่า MasterChackarin  Thongmikha
2 ปกติ 29788 ด.ช. จิรายุ คุณโน MasterJirayu  Khunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29793 ด.ช. ติยะการ จตุเทน Mr.Tiyakan  Jatuthen
4 ปกติ 29798 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ใจมั่น MasterPhumphat  jaimun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29803 ด.ช. เสกสรรค์ พันธุชา MasterSeksan  Panthucha
6 ปกติ 29807 ด.ช. เอกลักษณ์ แก้ววันนา MasterAkkalak  Kaewwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29831 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ปานาราช MasterMasternattawat  Panarach
8 ปกติ 29832 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สวัสดิผล MasterNATTAWAT  SAWATDLPHOL
9 ปกติ 29834 ด.ช. ดิษยนันท์ โสภา MasterDidsayanan  Sopha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29840 ด.ช. วรนน มุ่งหมาย MasterWoranon  Mungmai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ย้าย 29872 ด.ช. ณัฐวิโรจน์ บุญผ่อง MasterNatthawiroj  Boonphong
12 ปกติ 29884 ด.ช. สิริณัฐพล จันทะเสน Mastersirinattaphol  Jantasen
13 ปกติ 29910 ด.ช. ทวีรัชต์ สืบเสระ MasterTaweerach  Suepsera
14 ปกติ 29923 ด.ช. ศราวุธ ทิพย์แสง MasterSarawut  Thipseng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29947 ด.ช. เจษฎา นราวงษ์ MasterJetsada  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29963 ด.ช. วีรพงษ์ สวมไธสง MasterWeeraphong  Saumthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29989 ด.ช. ณัฎฐพล ประทุมดี MasterNattaphol  Prathumdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ย้าย 29994 ด.ช. ธนทัต สิงห์สนั่น MasterThanathat  Singsanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29996 ด.ช. พงศ์อนันต์ พรมรัตน์ MasterPonganan  Promrat
20 ปกติ 30106 ด.ช. เทพรัตน์ บุญทน MasterTheppharat  Bunthon
21 ย้าย 30484 ด.ช. พีรณัฐ สมจร MasterPeeranat  Somchon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29814 ด.ญ. ภิรพร หลวงโภชน์ Miss.Phiraporn  Luangpot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29815 ด.ญ. รัญธิดา วงษ์สวัสดิ์ Miss.Runthida  Wongsawat
24 ปกติ 29856 ด.ญ. มยุรา อะโรคา Miss.Mayura  Aroka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29860 ด.ญ. วิชญาดา เหนือผุยผาย Miss.Wichayada  Nueaphuiphai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29896 ด.ญ. พิมรภัส กล้าวิเศษ Miss.Pimlaphat  Glawiset
27 ปกติ 29900 ด.ญ. สโรชา ผะจวบบุญ Miss.Sarocha  Phachuabun
28 ปกติ 29937 ด.ญ. ยุวดี เย็นปู Miss.Yuwadee  Yenpoo
29 ปกติ 29939 ด.ญ. วิชญาดา เนื้อนิล Miss.Witchayada  Nuenin
30 ปกติ 29941 ด.ญ. ศิริกาญจน์ แสนสุข Miss.Sirikarn  Saensuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29970 ด.ญ. นันทิชา ภาภิรมย์ Miss.Nanticha  Phaphirom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ย้าย 29971 ด.ญ. ปนัสยา พัจนา Miss.Panassaya  Patjana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29978 ด.ญ. วิชญาดา คงหา Miss.Wichayada  Kongha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30063 ด.ญ. ไอรดา ศรีไพร Miss.Irada  Sriprai
35 ปกติ 30077 ด.ญ. จุฑามาศ พันโอดเปี้ย Miss.Jutamas  Panaodpla
36 ปกติ 30172 ด.ญ. ปาณิสรา ศิริลาภา Miss.Panisara  Sirilapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30210 ด.ญ. นันท์นภัส เพชรสวัสดิ์ Miss.Nannaphat  Pechsawat