ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

หญิง 31 คน ชาย 8 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 225

ครูที่ปรึกษา : นางสมปอง จันทะมาตย์, นางสาววิภาพร แก้วหมื่นทรง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30067 ด.ช. ภาคิน ลีทองดี MasterPakin  Leethongdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30110 ด.ช. ธีรดนย์ ศรีสุข MasterTeeradon  Srisuk
3 ปกติ 30147 ด.ช. ตุลธร ลครทิพย์ MasterToolatorn  Lakorntip *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30187 ด.ช. เจตนิพัทธ์ โกพลรัตน์ MasterJetniphat  Kopholrat
5 ปกติ 30198 ด.ช. สุชล แกรัมย์ Mastersuchon  kaeram
6 ปกติ 30202 ด.ช. เอกภาวิน พิมภักดี MasterAkpawin  Pimpukdee
7 ปกติ 30227 ด.ช. นพรัตน์ บุญทน MasterNobpharat  Bunthon
8 ปกติ 30487 ด.ช. ธนวินท์ สุดอุดม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29890 ด.ญ. ชญาฏา จันทร์เทพ Masterchayada  chanthep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29892 ด.ญ. นิชานันท์ พูนสมบัติ Miss.Nichanan  Phunsombat
11 ปกติ 29930 ด.ญ. นัฏฐนันท์ เเน่นอุดร Miss.Natthanan  Naenudon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30007 ด.ญ. ณัฐพร อินทรมนเทียร Miss.Natthaporn  Intaramontian
13 ปกติ 30009 ด.ญ. ธนัชพร สีหาโคตร Miss.Thanachapron  Seehakoht
14 ปกติ 30015 ด.ญ. วรลักษณ์ ปัดตังโม Miss.Woralak  Pattangmo
15 ปกติ 30016 ด.ญ. วาสนา วรรณทอง Miss.Wassana  Warnthong
16 ปกติ 30017 ด.ญ. สินี สุวรรณ์ Miss.Sinee  Suwan
17 ปกติ 30021 ด.ญ. อภิชญา มาบิดา Miss.Aphitchaya  Mabida
18 ปกติ 30043 ด.ญ. ณิกาลดา นามประภา Miss.Nikalda  Namprapha
19 ปกติ 30049 ด.ญ. ปวีณา อาจศรี Miss.Pawina   Artsri
20 ปกติ 30052 ด.ญ. ภัทรชา กิมาวหา Miss.Phatracha  Kimawaha
21 ย้าย 30060 ด.ญ. สุพิชญา ทิพย์อาสน์ Miss.Supichaya  Thipert *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30062 ด.ญ. อริสรา บุ้งทอง Miss.Arisara  Bungthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30084 ด.ญ. ดวงพร ศรีทา Miss.Duangpron  Srit
24 ปกติ 30095 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง สุคำภา Miss.Farung  Sukhampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30122 ด.ญ. จิดาภา นาวัน Miss.Jidapha  Nawan
26 ปกติ 30126 ด.ญ. ประภาวัลย์ รักชาติ Miss.Prapawan  Rakchart
27 ปกติ 30129 ด.ญ. พลอยญาดา ทีโพธิ์หาด Miss.Ploiyada  Teephohad
28 ปกติ 30132 ด.ญ. มัทนีญา อุดินอักษร Miss.Mattaneeya  Audinaksorn
29 ปกติ 30137 ด.ญ. ศิราพร ผิวงาม Miss.Siraphorn  Phiwkam
30 ปกติ 30138 ด.ญ. สุณัชญา มาลาศรี Miss.Sunatsaya  Malasni
31 ปกติ 30140 ด.ญ. สุภัสสรา อิงนา Miss.supassara  ingna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30168 ด.ญ. ณัฐนิชา ลีหล้าน้อย Miss.Natnicha  Leelanoi
33 ปกติ 30179 ด.ญ. ศิรินภา ดุดง Miss.Sirinapa  Dudong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30181 ด.ญ. สุจินันท์ บุตรวัด Miss.Suchinan  Butwat
35 ปกติ 30204 ด.ญ. กฤษฏิญากรณ์ กงพลี Miss.Krittiyakron  Kongpalee
36 ปกติ 30212 ด.ญ. บัณฑิตา คำชะนะชัย Miss.Banthita  Kamchanachai
37 ปกติ 30217 ด.ญ. เมนิลินรัชชา ต่อโชติ Miss.Menilinricha  toachoet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30218 ด.ญ. รัญธิดา พิทักษ์ Miss.ranthida  pithak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30221 ด.ญ. ศุภัทรชา ดงสุกร Miss.Supatcha  Dongsukorn
40 ปกติ 30249 ด.ญ. ปัณฑิตา มูลตรีประถม Miss.Panthita  Multriprathom