ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30847 ด.ช. ชนะพล กล้าหาญ MasterChanaphon  Klahan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30889 ด.ช. ชัยวัฒน์ ขันอุดทา MasterChaiwat   Khanaudta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30927 ด.ช. ธนวินท์ รักษา MasterThanawin  Raksa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30930 ด.ช. ปรัตถกร ฝ่ายเทศ MasterParattakorn   faitast *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30965 ด.ช. คุณากร โมสืบแสน MasterKhunakon  Mosuebsan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31009 ด.ช. ธันวา สีหาบุญทอง MasterThanwa   Sihabunthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31022 ด.ช. อภิรักษ์ พงษ์สมศักดิ์ MasterApiruk  Pongsomsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31085 ด.ช. ณเดช พันเข็มทอง MasterNadach   Pankemthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31086 ด.ช. ณัฐดนัย จันทร์ขาว MasterNatdanai  Chankhao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31087 ด.ช. ตันติกร ทองดา MasterThantikorn  Thogda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31088 ด.ช. นัฐสิทธิ์ ภากิจรัตน์ MasterNattasit  Phakitrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31093 ด.ช. ภัคอนันต์ ใจแสน MasterPakanan  Jaisan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31094 ด.ช. วรชิต ชัยสิทธิ์ Masterworachit  Chaisit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31095 ด.ช. วรพัฒน์ พรมศา MasterWoraphat   Promsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30876 ด.ญ. นัจภัค พลภูเมือง Miss.Natjaphak  Pholpoomuang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30941 ด.ญ. กาญจนา บุญใหญ่ Miss.Kanjana  Boonyai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30946 ด.ญ. ณัชกานต์ พูลวงษ์ Miss.Natchakan  Phulwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30955 ด.ญ. วริศรา รุ่งนิยม Miss.Warisara   Rungniyom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30956 ด.ญ. วัชราภรณ์ แสนมี Miss.Wacharaporn  sanmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30957 ด.ญ. ศิริวิภา พาสนิท Miss.siriwipa  Pasanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30958 ด.ญ. สมัชญา ประสานศักดิ์ Miss.Samatchaya  Prasansak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30961 ด.ญ. อาริษา มหาสาโร Miss.Arisa  Mahasaro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30981 ด.ญ. กัญญ์ณัชชา อานไธสง MissKunnatcha  AnTaiSong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30987 ด.ญ. ธนัชชา แก้วประทุม MissThanatcha   kaewprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30992 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์ศรีษะ MasterPhunyawee  Wongsrisa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30995 ด.ญ. มนัสนันท์ บุตรเจริญ MasterManatsanan  Butcharoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31002 ด.ญ. อารียา คูคำ MissArreeya  Khuham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31026 ด.ญ. ชัญญา ทับทิมหิน Miss.Chanya  Thapthimhin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31028 ด.ญ. ชุติพร หงษานาวา Miss.Chutipron  Homgsanawa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31039 ด.ญ. อชิรญา ยุดรัมย์ Miss.Achiraya  Yoodram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31043 ด.ญ. อาทิตยาภรณ์ ยิ่งยง Miss.Adityaporn  Yingyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31052 ด.ญ. กมลลักษณ์ ชวูรัมย์ Miss.Kamolluck  Chawooram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31054 ด.ญ. เกวรินทร์ จาหรี Miss.Kewarin  Jaree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31062 ด.ญ. ธณัชชา ศิขินารัมย์ Miss.Thanutcha  Sikhinarum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31074 ด.ญ. พัชราภา ภูสง่า Miss.Patcharapa  Phusanga *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31099 ด.ญ. แก้วมณี กงใจ Miss.Keawmanee   Kongjai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31101 ด.ญ. จุฑามณี พุ่มสีดา Miss.Juthamanee  Phumsida *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31108 ด.ญ. บัณฑิกา กระฐินเทศ Miss.Bantika   Kratintes *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31112 ด.ญ. วชิรญาณ์ วิริวัชช์ Miss.Wachiraya  Wiriwach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31120 ด.ญ. สุธิมนต์ เฉพาะตรง Miss.Suthimon  Chapaotong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***