ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

หญิง 18 คน ชาย 18 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30668 ด.ช. พิชยดนย์ แก้วสวัสดิ์ MasterPichayadon  kaewsawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30676 ด.ช. สุรชัย พุทธิเสน MasterSurachai  Puttisen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30704 ด.ช. ณัฐภัทร บุญธิแสง MasterNattaphat  Boontisaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30713 ด.ช. อริสมันต์ ดงสุกร MasterArisaman  Dongsukorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30742 ด.ช. ปวริศร์ สำราญดี MasterPawarit  Samrandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30771 ด.ช. กิตตินันท์ สระบัว MasterKittinan  Srabua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30779 ด.ช. ปวฤทธิ์ ชัชชยะ MasterPawarit  Chanchaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30808 ด.ช. กฤษณกันต์ จันทร์พรม MasterKitsanakan  Janprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30816 ด.ช. ปานเทพ จือศานติ MasterPanthep  Juesanti *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30824 ด.ช. สุวัฒน์ เคนจันทา MasterSuwat  Khenchantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30856 ด.ช. วิชานนท์ สมีพันธ์ MasterWichanon  Sameephan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30886 ด.ช. จักรินทร์ แก้วขวัญข้า MasterChakarin  Kaewkhwankha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30895 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ ทองบ่อ MasterPhongpiphat  Thongbo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ลาออก 30926 ด.ช. ชัยชนะ ชูเพ็ง MasterChaichana  Chupeng update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30932 ด.ช. ปิยะชาติ โพธิ์สุรินทร์ MasterPiyachart  Phosurin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ลาออก 30933 ด.ช. ยศพันธ์ หวานเส Master Yotsaphan  Wanse update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ลาออก 30936 ด.ช. สิรวิชญ์ อภิรักษ์ MasterSirawlch  Aphiruck update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30969 ด.ช. ธนกฤต ฝ่ายเทศ MasterTanakrit   Faitas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30978 ด.ช. สุรชัย พวงเพชร MasterSurachai  Puangphet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31014 ด.ช. พันธุ์พยัคฆ์ รอดสุโข MasterPhanpayak  Rodsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31192 ด.ช. อาทิตย์ ชุมจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30684 ด.ญ. ดาริกา แสงอรุณ MissDarika  Sarngarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30692 ด.ญ. วารุณี พานมาต Miss.Warunee  Phanmat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30718 ด.ญ. นริศรา คุณโน MissNarisara  Khunno *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30728 ด.ญ. ศศิชา สิงห์คำ MissSasicha  Singkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30753 ด.ญ. กมลลักษณ์ ห่อไธสง Miss.Kamollack  Hothaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30765 ด.ญ. รุจิรัตน์ กะตะศิลา Miss.Rujirat  katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30791 ด.ญ. ชญานิศ เมืองเหนือ Misschayanis  mueangnuea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30800 ด.ญ. พิชญานิน บุญนำ MissPhichayanin   Boonnum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30826 ด.ญ. กุลลดา ไชยแสนสร้อย MissKunlada  Chaisaensoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30835 ด.ญ. ปิยะดา เทพสาร MissPiyada   Thepsarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30864 ด.ญ. กฤติมา ไกรงาม MissKittima  Kaingam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30872 ด.ญ. ตะวันฉาย จันวงษา Miss.Tawanchay  Janwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30881 ด.ญ. วรัชญา พลจารย์ Miss.Waratchaya  Phonchan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30908 ด.ญ. ธิดารัตน์ ศรีงาม Miss.Thidarat  Sringam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30919 ด.ญ. ศิริกานดา ศรีสุข Miss.sirikanda  srisuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ลาออก 30950 ด.ญ. เปรมมิการ์ คมจอหอ Miss.Prammika  Khomjoho update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30962 ด.ญ. อารีรดา ผ่าเผย MasterAreerada  Phaphoei *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31027 ด.ญ. ชิดชนก ยืนยง Miss.Chidchanok  Yuenyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31123 ด.ญ. อภิญญา คำมุงคุณ MissApinya  Khammungkhun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***