ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

หญิง 25 คน ชาย 14 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 223

ครูที่ปรึกษา : นายชัยยศ จระเทศ, น.ส.จริญา น้อยประชา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29827 ด.ช. คุณาสิน สมศรี MasterKunasin  Somsri
2 ปกติ 29845 ด.ช. เสกสรร ม่วงดี MasterSeksarn  Muangdee
3 ปกติ 29877 ด.ช. พัฒนศักดิ์ พานรัมย์ MasterPhatthanasak  Phanram
4 ปกติ 29919 ด.ช. พชรพล เพชรสีขาว MasterPotcharaphol  Pechseekao
5 ปกติ 29990 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ พลนาคู MasterNattakron  Pholnakhu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30064 ด.ช. บรมัตถ์ เมืองเเนว Mr.Boramat  Muangnaew
7 ปกติ 30069 ด.ช. อภิชา บุญส่งตระกูล MasterAphicha  Boosongtrakhul
8 ปกติ 30111 ด.ช. นนทพัทธ์ ปักสังคะเนย์ MasterNonthapat  Paksangkane *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30152 ด.ช. ปวริศ สังเสวี MasterPawaris  Sangsewee
10 ปกติ 30154 ด.ช. ภวรัญชน์ พรหมบุตร Mr.Phawaran  Prombut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30185 ด.ช. คชกร ตรีเมืองซ้าย MasterKhotchakorn  Trimueangsai
12 ปกติ 30186 ด.ช. จารุพงษ์ สมศรีโย MasterJaruponq  Somsriyo
13 ปกติ 30193 ด.ช. ตะวัน ทองสา MasterTawan  Thongsa
14 ปกติ 30201 ด.ช. เอกภพ สุโพธิ์ภัฒน์ MasterAkaphop  Suphophop
15 ปกติ 29852 ด.ญ. พรรณมัย ม่วงพูล Miss.Pannamai  Muangpool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ย้าย 29859 ด.ญ. วริศรา ยุติธร Miss.Warisara  Yuthithon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29893 ด.ญ. นิชาภา บุบผา MasterNichapa  Bubpha
18 ปกติ 29895 ด.ญ. พนิดา โตละหาน Miss.Phanida  Tolahan
19 ปกติ 29966 ด.ญ. กัญญาวีร์ เพชรสีขาว Miss.Kanyawee  Pechseekao
20 ปกติ 29976 ด.ญ. รัชนีกร ศรีช่วย Miss.Ratchaneekorn  Srichuai
21 ปกติ 30003 ด.ญ. จิรัญญา ยิ่งยืน Miss.Chiranya  Yingyuen
22 ปกติ 30004 ด.ญ. จุฑาธิบดิ์ หลักคำ Miss.Jutatip  Lukkham
23 ปกติ 30011 ด.ญ. ปรินดา จันกล้า Miss.Parinda  Chankla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30023 ด.ญ. อภิสรา ทองบ่อ Miss.Aphisara  Thongbo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30036 ด.ญ. กชกร คำมิทัน Miss.Kotchakorn  Kammitan
26 ปกติ 30048 ด.ญ. ปภาวี โอฐหมื่นหน้า Miss.Paphawee  Otmuenna
27 ปกติ 30056 ด.ญ. ลลิตา หมั่นดี Miss.Lalita  Mandee
28 ปกติ 30059 ด.ญ. สุนิตา หอมจันทร์ Miss.Sunita  Homjan
29 ปกติ 30078 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ บุญรอด Miss.Chulalucx  Bunrod
30 ปกติ 30090 ด.ญ. ปิยาภรณ์ พูลวงษ์ Miss.Piyaphron  PoonWng
31 ปกติ 30099 ด.ญ. สุชัญญา ภารจ่า Miss.Suchanya  Paraja
32 ปกติ 30120 ด.ญ. กรกมล เทียมพยุหา Miss.Kongamon  Taempayuha
33 ปกติ 30123 ด.ญ. ณัฐนรี เพ็งผกา Miss.Natnaree  Phengphaka
34 ปกติ 30128 ด.ญ. ปรียาภรณ์ พันทองหล่อ Miss.Preeyaporn  Panthonglor
35 ปกติ 30130 ด.ญ. พลอยรุ้ง แก้วมีสี Miss.Ployrung  Kaewmeesee
36 ปกติ 30139 ด.ญ. สุธิมา ศรีมุงคุณ Miss.Suthima  Srimungkun
37 ปกติ 30178 ด.ญ. วีรภัทรา ศรีสมศักดิ์ Miss.Weeraphattra  Srisomsak
38 ปกติ 30180 ด.ญ. สกาวใจ ปัตตาเคนัง Miss.Sakawjai  Patakenang
39 ปกติ 30208 ด.ญ. ชนิสรา แสงธะนู Miss.chanisara  saengthanoo
40 ปกติ 30209 ด.ญ. ญานินท์ ประณต Miss.Yanin  Pranot