ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

หญิง 26 คน ชาย 13 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 224

ครูที่ปรึกษา : นางสุรีพร สองสี, นายอาทิตย์ ไชยปัญญา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29987 ด.ช. ชุติเทพ แก้ววิเศษ MasterChutithep  kaewises *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30109 ด.ช. ธนากร จันทะโชติ MasterTanakorn  Jantachot
3 ปกติ 30145 ด.ช. กิตติชัย สายสิงห์ MasterKittichai  Saising
4 ปกติ 30151 ด.ช. ปรเมษฐ์ นาอินตา Mr.Poramet  Nainta
5 ปกติ 30153 ด.ช. พรพิพัฒน์ ศรีสุข Mr.Pornpipat  Srisuk
6 ปกติ 30157 ด.ช. วีรฉัตร จันทะนาข่า MasterWeerachat  Jantanakha
7 ปกติ 30158 ด.ช. ศิวกร ปุงปอพาน MasterSivakorn  Pungpopan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30159 ด.ช. ศุกลวัฒน์ บุตรชาติ MasterSukonlawat  Butchat
9 ปกติ 30192 ด.ช. ณัฏฐากร ฝ่ายเทศ MasterNadtakorn  Faitest
10 ปกติ 30195 ด.ช. ธีรเดช น้อยเกิดพะเนา MasterTheeradet  Noikoedphanao
11 ปกติ 30196 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ แก้วมณี MasterPakonkiat  Kaewmanee
12 ปกติ 30199 ด.ช. สุวิชชา ภูเดช MasterSuwichcha  Phudech
13 ปกติ 30200 ด.ช. เสฎฐวุฒิ นราวงษ์ MasterSetthawut  Narawong
14 ปกติ 29847 ด.ญ. กมลรัตน์ ทรายทอง Miss.Kamolrat  Salthong
15 ปกติ 29853 ด.ญ. พริมพิชา อู่สูงเนิน Miss.Promphicha  Ausungnoen
16 ปกติ 29898 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ คำกัด Miss.Saranrat  khamkad
17 ปกติ 29932 ด.ญ. ปฏิญากร สุวรรณรักษ์ Miss.Patiyakorn  Suwannaluck
18 ปกติ 29968 ด.ญ. ดวงกมล แก้วหมื่นทรง Miss.Duangkamon  Kaewmuensong
19 ปกติ 29972 ด.ญ. ไผ่ทอง มรรครมย์ Miss.Phithong  Makkharom
20 ปกติ 29981 ด.ญ. สุภาสินี สพานหล้า Miss.Suphasinee  Saphanla
21 ปกติ 30001 ด.ญ. กัลยรัตน์ ผ่องลุนหิต Miss.Kanyarat  Phongloohlt
22 ปกติ 30006 ด.ญ. ญานิศา กองไธสง Miss.yanisa  kongthaisong
23 ปกติ 30020 ด.ญ. สุวิภา แสงสุด Miss.Suwipa  Saengsud *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30044 ด.ญ. ธนาวดี โสรถาวร Miss.thanawadee  sorataworn
25 ปกติ 30050 ด.ญ. ปารวี ทองมาก Miss.Parawee  Thongmak
26 ปกติ 30071 ด.ญ. กัลยกร พลศิลา Miss.Kanyakon  Phonsila
27 ปกติ 30075 ด.ญ. เขมจิรา อันนาคะ Miss.Kemjira  annaka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30083 ด.ญ. ณิชานันท์ บางสร้อย Miss.nichanan  bangsoi
29 ปกติ 30100 ด.ญ. สุธิมา แทนไธสง Miss.suthima  thanthisong
30 ปกติ 30103 ด.ญ. อรรจยา แก้วโปร่ง Miss.Oatchaya  Kaeopng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ย้าย 30125 ด.ญ. นันท์ชยาภรณ์ สีทองสา Miss.Nanchayaphon  Seethongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30142 ด.ญ. อชิรญา แสงอรุณ Miss.Achiraya  Sangarun
33 ปกติ 30169 ด.ญ. ธัญลักษณ์ จันทเขต Miss.Tanyalack  Jantakhet
34 ปกติ 30170 ด.ญ. ธิติมา สุพะตะ Miss.Thitima  Suphata
35 ปกติ 30177 ด.ญ. วิภาพร พงพูน Miss.Wipaporn  Pongpoon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30206 ด.ญ. กุลณัฐ ยาสุขศรี Miss.Khullanat  yasuksri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30207 ด.ญ. จิรัชญา วรรณะวาโค Miss.Jiratchaya  Wannawakho
38 ปกติ 30211 ด.ญ. นันทิชา สมสมัย Miss.Nanticha  Somsamai
39 ปกติ 30213 ด.ญ. บัณฑิตา ภาบับภา Miss.Bandita  Phababpha
40 ปกติ 30215 ด.ญ. มนัสนันท์ ประเสริฐสังข์ Miss.Manatsanan  Prasorethsang