ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

หญิง 29 คน ชาย 11 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30741 ด.ช. นวมินทร์ พิมสะเกศ MasterNawamin  Pimsaket *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30746 ด.ช. รัฐภูมิ มูลวงษ์ MasterRattaphum  Moolwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30885 ด.ช. จักรภัทร สมศรีดา MasterJakkaphat  Somseeda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30931 ด.ช. ปริญญา ทวยทา MasterParinya  Tualta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30977 ด.ช. วัฒนชัย ประหาวงษ์ MasterWattanachai  Wattanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31012 ด.ช. พงสะทอน สีพรม MasterPongsaton  Seeprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31015 ด.ช. พุฒิพงศ์ ปะสีระวิเส MasterPuttipong  Paseerawisa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31044 ด.ช. กฤตภาส ผ่องสีงาม MasterKrittaphat  Phongseengam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31045 ด.ช. กฤติพงศ์ คำพมัย MasterKittipong  Kumpamai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31091 ด.ช. พยัคฆภูมิ อุทปา MasterPHAYAKKHAPHUM  UTAPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31205 ด.ช. วายุ ราชาภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30721 ด.ญ. พรหมพร สืบเพ็ง MissPrompornn   Suebpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30729 ด.ญ. ศศิวิภา ลูนหล้า Miss.Sasiwipa  Loonla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30755 ด.ญ. ขวัญจิรา สิงห์สุโต Miss.Kwanjira  Singsuto *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30761 ด.ญ. ปรีชญา ปินะโต Miss.Prichaya  Pinato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30764 ด.ญ. รุ่งนภา อิ่นสา MissRungnapa  Insa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30766 ด.ญ. วณิชชา จันทร์นวล MissWanichcha  Jannoul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30836 ด.ญ. เฟดเดอร์ริก้า ศรีสุวรรณ Miss.Fedderika   Srisuwarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30863 ด.ญ. กนกกร วงศ์วิเศษ MasterKanokkron  Wongvises *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30901 ด.ญ. กุลธิดา พานแสนชา MissKuntida  Phansaencha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30906 ด.ญ. ฐิตาภา ลอดสุโข MasterThitapa  Lodsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30909 ด.ญ. นันทิชา วิระสอน Miss.Nanthicha  Wirason *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30915 ด.ญ. พิชญาภัค พุชะโลนา MissPitchayaphak  pushalona *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30920 ด.ญ. ศิรินภา โยธาจันทร์ Miss.Sirinapha  Yothajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30921 ด.ญ. สุชัญญา แจนอาสา Miss.suchanya  Jaenarsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30923 ด.ญ. อัจฉริญา เกไธสง Miss.Atchariya  Kethaiso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30959 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พิมตะโหนด MissSupitcha  Pimtanod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30988 ด.ญ. ธัญพิชชา แดงสี Miss.Thanpichcha  Daengsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30998 ด.ญ. ศรันยา จ่าเลิศ MissSarunya  Jaloed *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31003 ด.ญ. ไอยวริญญ์ ราชเครือ Miss.Aiwarin  Ratchakhruea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31023 ด.ญ. ขนิษฐา พุทธิเสน Miss.Khanitta  Puttisen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31038 ด.ญ. วรรณิดา ภูคำศักดิ์ Miss.Wannida   Phukamsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31050 ด.ญ. กชกร คลังดงเค็ง Miss.Kodchakorn  Klangdongkeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31061 ด.ญ. อภิรดา จีระออน Miss.Aphirada   Jeeraon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31064 ด.ญ. ธัญพร เสมารัมย์ Miss.Tanyaporn  Semaram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31076 ด.ญ. รัชณีกรณ์ ยุยไธสง Miss.Rhachchanigorn  Yuythiasong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31077 ด.ญ. รินรดา สุนทรห้าว Miss.Rinrada  Soonthonhow *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31079 ด.ญ. วทันยา มูลจันทร์ Miss.Wathanya  Munjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31110 ด.ญ. พิชญาพร ดีรักษา Miss.pichayapon  deerugsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31185 ด.ญ. จิรัชญา บุตตาวงษ์ Miss.Chiratchayaa  Buttawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***