ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

หญิง 37 คน ชาย 3 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31010 ด.ช. นวดล เนตรโกศล MasterNawadol  Netkosol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31049 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ จันทพัฒน์ MasterPakonkiad  Jantapat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31097 ด.ช. อานนท์ หอมหวล MasterArnon  Homhaul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30794 ด.ญ. นารีรัตน์ ทรัพย์นพรัตน์ Miss.Nareerat  Sapnoppharat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30834 ด.ญ. ปาณิสรา นานรัมย์ MissPanisar  Nanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30902 ด.ญ. กุลภรณ์ หล้าพรม Miss.Kunlaphon  Laprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30907 ด.ญ. ทักษภรณ์ อินธิจักร์ Miss.Taksaphon  Inthijak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30940 ด.ญ. กัญญาณัฐ ศรีคำ Miss.Kanyanat  Srikham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30947 ด.ญ. ณัฎฐณิชา บัวรัตน์ Miss.Natthaniha  Buarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30948 ด.ญ. เทวิการ์ หอมทอง MissTawika  Homthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30949 ด.ญ. ธันยพร โพธิ์ขาว Miss.Thanyaporn  Phokao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30951 ด.ญ. พนิดา โพธ์บุตร Miss.Phanida  Phobut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30953 ด.ญ. รัญจ์นภัส พลพวก Miss.Rannaphat  Pholphuak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30983 ด.ญ. กันยารัตน์ แสนลาด Miss.KunYarat  Saenlad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30986 ด.ญ. ณัฐทิวา บัณฑิต Miss.Nattiwa  Bundit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30990 ด.ญ. ปิ่นมณี บุญสนอง Miss. Pinmanee  Boonsanong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31029 ด.ญ. ณัฐพร ปริปุณณะ Miss.Natthaporn  Paripunna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31030 ด.ญ. ณิชนันทน์ ขันอุดทา Miss.Nitchanan  Khan auttha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31031 ด.ญ. ทิพย์รัตน์ อุทปา Miss.Thiprat  Utapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31033 ด.ญ. พิยดา พรมดอนกอย Miss.Piyada  Phomdonkoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31035 ด.ญ. เพชรพชิรา เพชรกันหา Miss.Phetpachira  Phetkanha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31036 ด.ญ. ภัทราวดี จันทร์พรม Miss.Phattarawadee   Chanprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31037 ด.ญ. วรรณสา อรรถโยโค Miss.Wannasa  Attayoko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31041 ด.ญ. อรัญยา พันธุ์มหา Miss.Aranya  Psnmana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31042 ด.ญ. อริสา มูลจันทร์ Miss.Arisa  Muljan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31051 ด.ญ. กชนันท์ พุทธสุด Miss.Kochanan  Putthasud *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31055 ด.ญ. เขมิกา สมบูรณ์ Miss.Khemika  Somboon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31058 ด.ญ. ชมพูนุช ใยโพธิ์ Miss.Chomphunut  Yaipho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31060 ด.ญ. ด.ญ.ณัฐวดี พุดสุด Miss.Nattawabee   Pudsud *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31063 ด.ญ. ธนภรณ์ ปะระทัง Miss.Thanaphon  Paratung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31072 ด.ญ. พรนิชา ลอดสุโข Miss.Phonnicha  Lotsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31075 ด.ญ. ยศพร ปิดตาทะนัง Miss.Yossaphorn  Pittatanung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ลาออก 31078 ด.ญ. ลักษณ์นารา อนุมาศ MissLacknara  Anumas update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31080 ด.ญ. วรินทร หลงสอน Miss.Walintorn  Longson *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31081 ด.ญ. สิริยากร ศรีวงษา Miss.siriyakon  sriwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31082 ด.ญ. อรกมล ทองคำ Miss.Onkamon  Thongkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31104 ด.ญ. ธันยพร โพจาทุม Miss.Thanyapron  Phojathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31111 ด.ญ. รมย์ธีรา บุรีรัตน์ Mr.Romtheera  Bureerat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31113 ด.ญ. วรพิชชา ประวัตินภา MasterWoraphitcha  Prawatnapha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31119 ด.ญ. สุธินี กะตะศิลา Miss.Sutinee  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31122 ด.ญ. สุวภรณ์ พวงทอง Miss.Suwaphon  Poungthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***