ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

หญิง 33 คน ชาย 7 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 31013 ด.ช. พรหมเทพ เกตุแสนสี MasterPhomthep  Ketsaensee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 31019 ด.ช. วีรภัทร เจียไธสง MasterWeeraphat   Jiathaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 31021 ด.ช. อดุลวิทย์ อุไรโคตร MasterAdulwit  Urikot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 31089 ด.ช. บรรณรต แพนลิ้นฟ้า MasterBannarot  Panlinfa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 31090 ด.ช. ปรเมษฐ์ ศรีละออง MasterParamet  Srilaoong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31092 ด.ช. พิชญุตม์ ศรีวรรณะ MasterPitchayut  Sriwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31096 ด.ช. อภิวัฒน์ นาคมณี MasterApiwat  Nakmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30757 ด.ญ. ฐิติมา กลมไธสง Miss.Thitima  Klomthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30942 ด.ญ. ขนิษฐา ฉิมเพ็ง Miss.Khnistha   Chimphing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30954 ด.ญ. วริศรา พลเสนา Miss.Warisara  Phonsena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30963 ด.ญ. เอมฤดี จันทร์นันต์ Miss.Aemruedee   Jannan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30989 ด.ญ. เบญจพร แก้วบุญเรือง Miss.Benjaporn   kaewboonruang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30991 ด.ญ. ปิยะฉัตร นาลา MissPiyachart  Nala *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30993 ด.ญ. พิณพ์ลภัส ปุริโสตะโย Miss.Pinlaphat  Purisotayo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30996 ด.ญ. มรกต ชัยโยธา Miss.Morakot  Chaiyota *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30997 ด.ญ. วริศรา สาเสนา MissWaritsara  Sasena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30999 ด.ญ. ศิวสุดา แสงแก้ว Miss.Siwasuda  Saengkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31000 ด.ญ. สิรินดา บุญหมั่น Miss.sirinda  Boonmun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31056 ด.ญ. จันทราพร ภูมิพัฒน์ Miss.Chantharaphon  Phumiphat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 31057 ด.ญ. ชญาภา เอี่ยมสิทธิ์ Miss.Chayapa  Iamsit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31059 ด.ญ. ชัญญานุช เขมะโร Miss.Chanyanch  Khemaro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 31065 ด.ญ. นรีกานต์ ศรีวรรณะ Miss.Nareekan  Sriwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31067 ด.ญ. ปริยาภัทร แสนศรี Miss.Pariyaphat   Saensri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 31069 ด.ญ. ปาลิตา เพชรสีขาว Miss.Palita  Phetsikhaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 31070 ด.ญ. พรนภัส ไชยวรรณ Miss.Phonnaphat  Chaiywan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31071 ด.ญ. พรนภัส เหลืองรุ่งรัส Miss.Pronnaphat   Lueangrungrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31073 ด.ญ. พลอยปภัส ยี่รัมย์ Miss.Phloipaphat   Yeeram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31083 ด.ญ. อรจิรา อุตรา Miss.Onjira  Uttara *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31098 ด.ญ. กมลฉัตร นะลาหนองแวง Miss.Kamonchat  Nalanongwaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31102 ด.ญ. ณัฐธิดา สุตภักดี Miss.Nattida  sutpakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31105 ด.ญ. นภัสสร ทองจันทร์ Miss.Naphatson  Thongjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31106 ด.ญ. นรีนันท์ ศรีวรรณะ Miss.Nareenan  Sriwanna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31107 ด.ญ. นันท์นภัส นะราช Miss.Nannaphat  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31109 ด.ญ. พิชญาพร จะระคร Miss.Pichayapron  Jarakhon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31114 ด.ญ. วริศรา กระลาม MasterWarisara   Kralam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31115 ด.ญ. วิชญาดา ปะโมทะโก Miss.Wichayada  Pamotako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31116 ด.ญ. ศศิกานต์ พงษ์พยัคฆ์ Miss.Sasikarn  Phongphayak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31117 ด.ญ. ศิริกัลยา ภูสะเทือน Miss.Sirikunya  Phusathuean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31118 ด.ญ. สหฤทัย ยางนามอินทร์ Miss.Saharuethai  Yangnamin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31121 ด.ญ. สุธิมา ล้ำเลิศ Miss.Suthima  Lamlers *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***