ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

หญิง 18 คน ชาย 18 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30667 ด.ช. พชรวัฒน์ หงษา MasterPhacharawat  Hongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30675 ด.ช. สิทธิชัย คุณศิลป์ MasterSittichai  Khunsil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30703 ด.ช. ณัฐพล บุญจันทร์ MasterNattaphol  Boonjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30712 ด.ช. อดิศร แสงแก้ว MasterAdisorn  Saengkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30740 ด.ช. ธีระภาพ พีเกาะ MasterTeeraphap  Peeko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30750 ด.ช. อภิชัย เที่ยงผดุง MasterAphichai  Tiangphadung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30778 ด.ช. นพรัตน์ นราวงษ์ MasterNopparat  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30787 ด.ช. วีรภัทร เกษมรักษ์ MasterWeeraphat  Kasemrak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30815 ด.ช. ป้องเกียรติ พรเวียง MasterPongkiart  Pronweang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30823 ด.ช. วีรภัทร เเซ่เต็ง MasterMaster Weeraphat  Saeteng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30855 ด.ช. ลัทธชัย โพธิ์แสงดา MasterLatthachai  Phosaengda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30884 ด.ช. จักรกฤษณ์ ชัยชาญรัมย์ MasterJakkrit   ChiChanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30894 ด.ช. ปิยวัช เปียแหละ MasterMasterPiyawat   Piya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30929 ด.ช. นิชคุณ สิงห์มาดา MasterNichakhun  Singmada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30968 ด.ช. ธนกฤต คำเปลว MasterThanakit  Khampiew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30976 ด.ช. รัชชานนท์ บินไธสง MasterRatchanon  Binthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31011 ด.ช. นิธิเมษฏ์ บุญตัว Mr. Nithimate  Boontua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 31084 ด.ช. ขจร ช่อรักษ์ MasterKhajorn  Chorrak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30683 ด.ญ. ณัฐณิชา กงพะลี MissNatnicha  Kongpalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30691 ด.ญ. วัชรินทร์ เถื่อนหมื่นไวย Miss.Watcharin  Theanmuenwai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30717 ด.ญ. ณัฐณิชา แสนมี Miss.Natnicha  Saenmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30727 ด.ญ. วรรจชนก บรรณศรี Miss.Wanchanok  Bannasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30752 ด.ญ. กนกวรรณ บุญตาแสง MissKanokwan  Buntasaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30763 ด.ญ. พิชญา ประภาษา Miss.Pitchaya  prapasa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30790 ด.ญ. ขวัญณัฐฤมล ผลชู Miss.Kwannatruemon  Pholchu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30799 ด.ญ. ปาณิสรา ยานุวงค์ Miss.Panisara  Yanuwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30825 ด.ญ. กัญญาภัค บุตรบุญตอม MissKanyaphak   Butbuntom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30833 ด.ญ. ธนิษฐา สอนวงษ์แก้ว MissThanittha  Sonuaongkaeo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30845 ด.ญ. อุษญา อินแป้น MissUsaya  Inpaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30871 ด.ญ. ณัฐชทิมา กวัติภา MissNatchatima  Kwatipha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30880 ด.ญ. มาริษา อะยางรัมย์ Miss.Marisa  Ayangram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30905 ด.ญ. ชญาภรณ์ ศรีนวล Miss.Chayaphon  Sinual *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30917 ด.ญ. วัชราภรณ์ อุตส่าห์ Miss.Watcharaphon  Autsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30960 ด.ญ. สุภาวดี ไกรกิจราษฎร์ MissSupawadee   Kraikijrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31025 ด.ญ. ชญาภา แพงเพ็ง Miss.Chayapa  Paengpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31103 ด.ญ. ธัญญาพัฒน์ เยรัมย์ MissTanyaphat  Yeram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***