ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 222

ครูที่ปรึกษา : นางสุกัญญา วชิรปัญญาวัฒน์, นายประติมากร ลดาวัลย์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29802 ด.ช. สิทธิพล สุริวัตร MasterSittiphol  Suriwat
2 ปกติ 29804 ด.ช. อดิศักดิ์ จำปาหอม MasterAdisuk  Jampahom
3 ปกติ 29879 ด.ช. วรากร นราวงษ์ MasterWarakorn  Narawong
4 ปกติ 29886 ด.ช. สุรเชษฐ์ จั้นพลเเเสน MasterSurachat  Chanphonsaen
5 ปกติ 29906 ด.ช. เจษฏาพรณ์ ลาจันทร์ MasterChetsadaphon  Lachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29921 ด.ช. วิทย์ธวัตร สุไธสง MasterWitthawat  Suthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29945 ด.ช. กิตติกร พรหล่อ MasterKittikon  Phonlo
8 ปกติ 29997 ด.ช. วิชิต บุญมา Mr.Wichit  Boonma
9 ปกติ 30026 ด.ช. ชัยมงคล สุขวานิชย์ MasterChaimongkol  Sookwanich
10 ปกติ 30029 ด.ช. วงศกร เพียกุณา Mr.Wongsakorn  Paelkuna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30034 ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศรีมงคุณ Mastersukit  srimongkun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30066 ด.ช. ภวินท์ กาฬภักดี Mr.Phawin  Kanphakde *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30068 ด.ช. ศุภกร สังเสวี MasterSuphakon  Sangsawi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30104 ด.ช. กิตติศักดิ์ ปะติกานัง MasterKittisak  Patikanag *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30119 ด.ช. อานนท์ พันสีเงิน MasterArnon  Phanseengoen
16 ปกติ 30150 ด.ช. ปณัสย์ ขอมหงษ์ MasterPanat  Khomhong
17 ปกติ 30188 ด.ช. ชนิสร์ จันทรา MasterChanis  Jantra
18 ปกติ 29819 ด.ญ. ศิรภัสสร ปาวี Miss.Sirapatson  Pawee
19 ปกติ 29848 ด.ญ. กุลจิรา ทาชารี Miss.Kuljira  Tacharee
20 ปกติ 29849 ด.ญ. ฐิติชญา เรียงรัมย์ Miss.Thitichaya  Riangram
21 ปกติ 29851 ด.ญ. ปรีญาฎา สรรพสอน Miss.Preeyada  Suppasorn
22 ปกติ 29854 ด.ญ. พิมพ์ลภัส เพิ่มคารมย์ Miss.Phimlaphat  Peomkarom
23 ปกติ 29863 ด.ญ. อภิชญา กาลิโก Miss.Aphitchaya  Kaliko
24 ปกติ 29864 ด.ญ. อริศรา จันทา MasterArisara  Chantha
25 ปกติ 29899 ด.ญ. ศศิประภา คำจันทร์ Miss.Sasiprapha  Chamjan
26 ปกติ 29902 ด.ญ. โสภาคย์สิริ หาญศึก Miss.Sopaksiri  Hansuek
27 ปกติ 29942 ด.ญ. อคัมยภรณ์ ปะเกาทัน Miss.Akhamyaphon  Pakaothan
28 ปกติ 29982 ด.ญ. อริสรา จันทะรัง Miss.Arisara  Jantarang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30005 ด.ญ. ซารีน่า หาญคำ Miss.Sareena  Hankham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30018 ด.ญ. สุทธิลักษณ์ กันชนะ Miss.Sudthilak  Kanchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30046 ด.ญ. นันทิชา ศรีธรรมา Miss.Nanthicha  Srithumma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30094 ด.ญ. พิมพ์รภัทร พูลวงษ์ Mr.Phanupong  Deemark *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30098 ด.ญ. ศศิกานต์ เกตุจังหรีด Miss.Sasikan  Gajjungreed
34 ปกติ 30101 ด.ญ. อภัสรา เเสงมี Miss.Apatsara  Sengmee
35 ปกติ 30127 ด.ญ. ปราณปรียา คำธร Miss.Pranpriya  Khamethon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30133 ด.ญ. รังสิมา แป่มจำนัก Miss.Rungsima  paemjamnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30141 ด.ญ. สุภาวิณี บุญรักษ์ Miss.Supawinee  Boonrak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30165 ด.ญ. ฉัตรสุดา เวียงคำ Miss.Chatsuda  Veangcome
39 ปกติ 30166 ด.ญ. ณัฐณิชา เกษแก้ว Miss.Natnicha  Ketkaew
40 ปกติ 30182 ด.ญ. อินทร์ทุอร โคตสุวัน Miss.Ainthuon  Khothsouvanh *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***