ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

หญิง 15 คน ชาย 21 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 533

ครูที่ปรึกษา : นายเจมจิต บริสุทธิ์, นางสาวจินดาภา เอกรักษา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29789 ด.ช. เจษฎา ทวีทรัพย์ MasterJetsada  Thaweesrap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29794 ด.ช. ธนโชติ จันทร์ดี MasterJandee  Tanachot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29795 ด.ช. ธรรมธร ผาบสิมมา MasterThammathon  Phabslmma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29796 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ห่อดี MasterPakonkiart  Hodee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29797 ด.ช. พงศกร ทอนนุสะ Mr.Phongsakon  Thonnusa
6 ปกติ 29833 ด.ช. เจษฎา บุตรศรี MasterJesada  Bootrsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29839 ด.ช. ภูมินทร์ โยไทยหาญ MasterPumin  Yothaihan
8 ปกติ 29843 ด.ช. ศราวุธ เส้นสามาลย์ Mr.Sarawut  Sensamal *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29874 ด.ช. ธนาพิพัฒน์ บุญเชิด Mastertanapiphat  bunchard
10 ย้าย 29916 ด.ช. ปัญญาวัฒน์ ชะแรมรัมย์ MasterPanyawat  Charaemram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29917 ด.ช. ปิติศักดิ์ พระมะโส MasterPitisak  Pramaso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29918 ด.ช. พงศ์พันธุ์ สุขยิ่ง Mr.Pongpun  Sookying
13 ปกติ 29950 ด.ช. ญาณากร ยวงจันทร์ MasterYanakorn  Youngjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29952 ด.ช. ณัฐพัชร์ อัคคะรัตน์ MasterNattaphat  Aukkarat
15 ปกติ 29953 ด.ช. ถิรพุทธิ์ คำซื่อตรง MasterTiraput  Khamsertong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29956 ด.ช. บรรณวัชร ยางนามอินทร์ MasterBannawat  Yangnamin
17 ปกติ 29995 ด.ช. ปรเมษฐ์ มาศวิเศษ Mr.Paramet  Maswiset
18 ปกติ 29998 ด.ช. แสนชัย ปุตุรงค์ MasterSsenchai  Puturong
19 ปกติ 30025 ด.ช. กวิเชษฐ์ นามทัด MasterKawichet  Namtad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30113 ด.ช. พรรษกร ศรีสังข์ MasterPatsakorn  Srisang
21 ปกติ 30148 ด.ช. ธนวัฒน์ สวัสดิผล MasterTHANAWAT  SAWATDIPHON
22 ปกติ 31184 ด.ช. คณาธิป ไชยโม Mr.Itthiphon  Chaiyamo
23 ปกติ 29822 ด.ญ. สาวินี วานทุม Miss.Savinee  Vanthum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ย้าย 29825 ด.ญ. เสาวภาคย์ สุรพล Miss.Saowphak  Suraphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29862 ด.ญ. สิริวิมล นามวงค์ Mr.Siriwimon  Namwong
26 ปกติ 29927 ด.ญ. กัลญาณี วงศรีษะ Miss.Kullayanee  wongsrisa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29929 ด.ญ. ธาราทิพย์ แก่นไธสง Miss.Tarathip  Kaenthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29975 ด.ญ. พิชญาพร ทัพชัย Miss.Pitchayaporn  Thapchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29977 ด.ญ. วิกานดา พาสอน Miss.Wikanda  Pason
30 ปกติ 30042 ด.ญ. ณัฐชยา สีชมภูพาน Miss.Natchaya  Sichompupan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30058 ด.ญ. สุธิมลต์ คงทรง Miss.Suthimon  Kongsong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30070 ด.ญ. กมลพิชญ์ หาญคำภา Miss.Kamolphich  Hankampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30072 ด.ญ. กัลยรัตน์ สีไลรัมย์ Miss.kanyarat  seelaiiam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30073 ด.ญ. เกวลิน พันธ์ลอด Miss.Kewarin  Panlod
35 ปกติ 30076 ด.ญ. คนาทิพย์ ยอดทอง Miss.Kanathip  Yodthong
36 ปกติ 30124 ด.ญ. นลินทิพย์ หอมจันทร์ Miss.Nalinthip  Homjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30459 ด.ญ. รินรดา ใจสว่าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30485 ด.ญ. พิณนภา วงษ์กันหา MissPinnapa  Wongkanha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***