ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

หญิง 19 คน ชาย 19 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30661 ด.ช. ชินกร อันวิเศษ MasterChinnakon  Anwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30670 ด.ช. ภานุวัฒน์ คำมั่นมูล MasterPhanuwat   Khammunthul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30698 ด.ช. จิราวัฒน์ จันทะโข MasterJirawat  Jantakho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30706 ด.ช. นทีธร รักภักดี MasterNateethon  Rukphakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30735 ด.ช. ชนเทพ ใหญ่รัมย์ Masterchanathep  yairam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30744 ด.ช. ภาณุพงศ์ แก้วกาเหรียญ MasterPanuphong  Kaewkarian *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30773 ด.ช. ณัฐกรณ์ เขียวอุดสา MasterNuttakorn  Green Udsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30781 ด.ช. พามงคล พิมเสน MasterPamongkhol   Pimsen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30810 ด.ช. ชฎาธร พิมพิลา MasterChadaphon  Pimila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30818 ด.ช. พิชญุตม์ ภาสนิท MasterPitchayut   Pasanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30848 ด.ช. ณัฏฐากร การะกาวัง MasterNattakorn  Karakawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30858 ด.ช. ศิวัช สอนทองคำ MasterSIWACH  SONTHONGKHAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30888 ด.ช. ชวัลวิทย์ อาดำ MasterChawanwit  Ardam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30897 ด.ช. เมธาวัฒน์ มุ่งดี MasterMetawat  Mungdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30935 ด.ช. ศุภกิตติ์ ลอดสุโข MasterSupakit  LodSukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30967 ด.ช. ด.ช.วิธวินท์ ศรีสวัสดิ์ MasterMaster  Vidthawin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30971 ด.ช. ธรรมรัตน์ ระดาบุตร MasterThammarat   Radabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30980 ด.ช. เอื้ออังกูร รังสังข์ MasterAueaaungkru  Rangsang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31017 ด.ช. รวิพล พิมพ์สุโพธิ์ MasterRawipho  Phimsupho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30678 ด.ญ. กัลยาลักษณ์ เพ็งแข MissKanyaluck  Pengkhae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30686 ด.ญ. นิศารัตน์ บวชสันเทียะ Miss.Nisarat  Buatsanthia *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30694 ด.ญ. วิลาสินี พันสีเงิน Miss.Wilasini  Phansingoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30720 ด.ญ. บัณฑิตา เขมะรัง MissBanthita  Kemarang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30730 ด.ญ. ศิราพร บุญโสม Miss.Siraporn  Bunsom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30756 ด.ญ. ขัตติยา โพธิบุตร MasterKhuttiya  Photibut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30768 ด.ญ. วารุพรรณ จันทรา Miss.Waruphan  Jantra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30793 ด.ญ. ทยานันท์ นาโสม MissTayanan  Nasom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30802 ด.ญ. วิชญาดา กิจนอก MissWichayada  Kijnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30828 ด.ญ. ขวัญจิรา ศรีสุวรรณ์ MissKwanjira  Srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30838 ด.ญ. มีนา สร้อยจิตร MissMeena  Soijit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30866 ด.ญ. กัณญารัตน์ นามบุญตรี MissKanyarat  Namboontree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30874 ด.ญ. ธนพร จันทจร MissThanapron  Jantaorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30883 ด.ญ. อารียา สุขประเสริฐ MissAreeya  Sukprasoet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30911 ด.ญ. ปริยากร วิชาเกวียน Miss.Priyakorn  Wichakwean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30939 ด.ญ. กชกร ทิพย์อาสน์ Misskotchakorn  Tip-At *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30984 ด.ญ. เกวรินทร์ ดุระยับ Miss.Kawarin  Duryub *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31040 ด.ญ. อภิชญา ยิ่งเสมอ Miss.Apichaya  Yingsamer *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31196 ด.ญ. ณัฐวดี ธารงาม MissNastavadee  Thanngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***