ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

หญิง 18 คน ชาย 17 คน รวม 35 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30665 ด.ช. ปณิธาน กันยายน MasterPanithsn   Kanyayon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30673 ด.ช. ศิวัชร์ วงษ์กา MasterSiwach  Wongka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30701 ด.ช. ณัฏฐพล ปาสาใน MasterNattapol  prasanai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30709 ด.ช. พีรพัฒน์ ประมูลจะโก MasterPeerapat  Pramuljago *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30738 ด.ช. ทัตเทพ แสงโพธิ์ดา MasterThatthep  Changphoda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30748 ด.ช. วีรภัทร ยางงาม MasterWeeraphat  Yangngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30776 ด.ช. ธีรภัทร พวงนิล MasterTeeraphaf  Puangnin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30785 ด.ช. รัชชานนท์ ศรีสุวรรณ MasterRatchanon  Srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30813 ด.ช. ธนภัทร สุดาปัน MasterThanaphat  Sudapan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30821 ด.ช. รัญธีร์ภัทร์ ภิรมย์ศิริกูล MasterRunteephat  Piromsirikul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30853 ด.ช. นาวิก ศิริผลหลาย MasterNawik  Siriphollai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30861 ด.ช. อนุชิต เพียงลาดไหล MasterAnuchit  Plangladlal *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30892 ด.ช. นครินทร์ พันโภคา MasterNakarin   Panphoka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30964 ด.ช. กฤติเดช ผิวเงิน MasterKrittidech  Phiwngoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30974 ด.ช. ภาณุพงศ์ กลับสุข MasterPanuphong   Klabsook *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31006 ด.ช. กสิกร สุนนทราช MasterKasikorn  Sunontarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31046 ด.ช. กฤษณ์ ฤทธิยุง MasterKit  Ritthiyung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30681 ด.ญ. ณฐอร ชิดครบุรี Miss.Nathaon  Chidkhonburee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30689 ด.ญ. พีรยา ใจซื่อ MasterPeeraya  Jaichue *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30715 ด.ญ. กัญญาภรณ์ พรมบุตร MasterKanyaphon  Phromboot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30725 ด.ญ. มณัฐศินี อุทปา Miss.Manatsinee  Utapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30733 ด.ญ. อาทิตยา วัดวงค์ษา MasterAtitaya  Wadwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30760 ด.ญ. นันทิยา อุปัชฌาย์ MissNanthiya  Auppatcha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30788 ด.ญ. กมลพร ศีรนวล MissKamonphon   Srinual *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30797 ด.ญ. ปัญญดา ทองพลขวา Mr.Panyada  Thongpholkwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30805 ด.ญ. หฤทัย โคตรดี MissHaruethai  Khotdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30831 ด.ญ. ญานิน ศรีทอง MissYanin   Srithong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30843 ด.ญ. สาศิณีย์ นราวงษ์ MissSasinee  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30869 ด.ญ. ณัชชา พรมคำน้อย MissNatcha  Promkhamnoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30878 ด.ญ. นิชา ศรีไศล MissNicha  Srisalai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30903 ด.ญ. จิง ถง หว่อง MasterMiss Ching  Thong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30914 ด.ญ. พิชญา บุญเทพ Miss.Pitchaya  Boontep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30945 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ลีทองดี Miss.Chawanrat  Lee Thongdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31001 ด.ญ. สุธิมา มุลศรีสุข Miss.Suthima  Mulsrisuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31068 ด.ญ. ปาณิศา ยอดประทุม Miss.Panisa  Yodprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***