ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

หญิง 17 คน ชาย 19 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 323

ครูที่ปรึกษา : นายสุดใจ อุบลบาล, น.ส.ธิภาพร จรรยาศิริ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ย้าย 29790 ด.ช. เจษฎา เอมโคกสูง MasterJetsada  Aemkhoksong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29826 ด.ช. เกรียงไกร สาระบัว MasterKrengkral  Sarabua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29835 ด.ช. ธันวัฒน์ โพธิ์แก้ว MasterTanawat  Phokaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29836 ด.ช. ปัณณธร มณีวรรณ MasterPhannathon  Maneewarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29870 ด.ช. ณฐกร มาฤทธิ์ MasterNathakorn  Marit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29871 ด.ช. ณัฐภูมิ ผดาวรรณ MasterNatthaphum  Padavan
7 ย้าย 29881 ด.ช. ศักดิ์ดา กุลไชย MasterSakda  Kulchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29908 ด.ช. ชนาธิป เตาะหนองนา MasterChanatip  Taonongna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29913 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ พลอามาตย์ MasterPakornkeat  Pholarmat
10 ปกติ 29915 ด.ช. ประวันวิทย์ ยางคำ MasterPrawanwit  Yang Kham
11 ปกติ 29924 ด.ช. ศราวุธ ผลชู MasterSarawoot  Phonchoo
12 ปกติ 29959 ด.ช. ภาณุพงษ์ คำถวาย MasterMaster  Panupong
13 ปกติ 29962 ด.ช. ยุทธการ สมเฉียงใต้ MasterYuttakarn  Somchaingtai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29985 ด.ช. จักรี แก้ววิชัย Masterchakree  Gaewwichai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29986 ด.ช. เฉลิมฤทธิ์ โคตรสมบัติ Mr.Master  Chalermrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29988 ด.ช. ฑิปปกรณ์ สำราญดี Mr.Thippakorn  Samrandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29999 ด.ช. อัครเดช ล่อดงบัง MasterAkkadej  Lodongbang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30031 ด.ช. วีรภัทร วงศ์อนันต์ MasterWeraphat  Wonganan
19 ปกติ 30116 ด.ช. ภูวดล ศรีหาบัณฑิต MasterPuwardol  Seehabundit
20 ปกติ 30118 ด.ช. สรยุทธ ลอดสุโข MasterSorayut  Lodsukho
21 ปกติ 30144 ด.ช. กฤษกร นอลา MasterKitsada  Nola
22 ปกติ 29861 ด.ญ. ศุภากร วิลัยแก้ว Miss.Supakorn  Wilaikaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29887 ด.ญ. กัญญาพัชร อามาตย์เสนา Miss.Kanyaphat  Armatsena
24 ย้าย 29934 ด.ญ. ปิยะดา พินิจลำ Miss.Piyada  Phinijlam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29938 ด.ญ. รินทิชา พยุวงศ์ Miss.Rinthicha  Phayuwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29969 ด.ญ. นันทกา กัตโร Miss.Nantaka  Gattaro
27 ปกติ 29983 ด.ญ. อาทิตยา ม่อมนุ Miss.Atitaya   Momnu
28 ย้าย 30019 ด.ญ. สุภาพร ฉายละออ Miss.Supapron  Chaylaoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30038 ด.ญ. ขวัญกมล พรมเดช Miss.Khwankamon  Phrmdet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30047 ด.ญ. ปนัดดา อันวิเศษ MasterPanadda  Aunwiset
31 ปกติ 30054 ด.ญ. ภิรัญญา ปริพล Mr.Phiranya  Prlphl
32 ปกติ 30057 ด.ญ. ศรัณพร คำชะนะชัย Miss.Saranphorn  Khamchanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30081 ด.ญ. ฐิติชญา ศิลาหอม Miss.Thitichaya  Silahom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30088 ด.ญ. นริญญา ตรีกุล Miss.Narinya  Treekhul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30091 ด.ญ. พัชรพร หนึ่งหนองดุม Miss.Patcharapron  Nuenongdum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30131 ด.ญ. ภัทรศยา ปิธิระโจ Masterphatsay  pithirajo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30223 ด.ญ. สุภาวดี สอนบุญทอง Miss.Supawadee  SoonBoonthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30523 ด.ญ. คันธารัตน์ นามดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31164 ด.ญ. นิธยาภรณ์ สุนนทราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31165 ด.ญ. อัญรินทร์ โตพิทักษ์ MasterAnyarin  Topithak