ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

หญิง 21 คน ชาย 14 คน รวม 35 คน  |  ห้องโฮมรูม : 324

ครูที่ปรึกษา : นายนัฐพงษ์ วงชารี, นางสาวธิรดา คุณโภชน์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29792 ด.ช. ณัฐรัช บุญตา MasterNattarut  Bunta
2 ปกติ 29805 ด.ช. อดุลวิทย์ มาลานนท์ MasterMaster  AdOOnwit
3 ย้าย 29828 ด.ช. ณัฐกร ชาวนา MasterNathakorn  Chaona
4 ย้าย 29841 ด.ช. วรัญชิต ศรีแสงนาค Mr.Waranchit  Srisaengnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29846 ด.ช. อาทิตย์ มิทราวงศ์ Masterathit  mittrawong
6 พักการเรียน 29865 ด.ช. กมล มิโนทานัง Mr.heart  Mino Tanang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29866 ด.ช. จันทสิทธิ์ เลไธสง MasterJantasid  letaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29883 ด.ช. สิทธิศักดิ์ โรจน์อรุณศิระ MasterSittisak  Rojarunsira
9 ปกติ 29907 ด.ช. ชนันญู ล้อดงบัง MasterChananyu  Lodongbang
10 ปกติ 29920 ด.ช. รชฏ เพ็งผลา MasterRachata  Pengphala *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29949 ด.ช. ฌัฐภูมิ กล้าหาญ MasterNattaphum  Klahan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29951 ด.ช. ณัฐพล จันทร์นันต์ MasterNattaphol  Jantanan
13 ปกติ 29992 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ นาสิงห์ทอง MasterNuttasit  nasintngog *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ย้าย 30024 ด.ช. กฤตภาส ผาพงษา MasterKrittaphat  Phaphongsa
15 ปกติ 30107 ด.ช. ธนชาติ มั่งคั่ง MasterTanachat  Nang kung
16 ปกติ 30114 ด.ช. ภาณุพงศ์ ดีมาก Mr.Phanupong  Deemark
17 ปกติ 30156 ด.ช. วรายุทธ วงสีดา MasterVarayut  Wongseeda
18 ปกติ 30475 ด.ช. ศิริมงคล สำราญดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29809 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ เเสนกลม Miss.Chadchadaporn  Saenklom
20 ปกติ 29810 ด.ญ. ณัฐชา ลีล้าน้อย Miss.natcha  leelanoi
21 ปกติ 29811 ด.ญ. ดาวิษา บุตรวิเศษ Miss.Dawisa  Butwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29823 ด.ญ. สุธิมา บุญอุดม Miss.Suthima  Boonudom
23 ปกติ 29855 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีวิลัย Miss.Miss  Manassanan
24 ปกติ 29858 ด.ญ. วริศรา เมาหวล Miss.Warisara  Maohual
25 ปกติ 29891 ด.ญ. ฐิตารีย์ เขจรจักร์ Miss.Titaree  Khejonjak
26 ย้าย 29901 ด.ญ. สุนิตา กันหาลา Miss.SUNITA  KANMAIA
27 ปกติ 29904 ด.ญ. อาทิตยา จำนงกิจ Miss.Atitaya  Jamnongkit
28 ปกติ 29933 ด.ญ. ปัณฑิตา สิมศรี Miss.panthita  simsri
29 ปกติ 29943 ด.ญ. อริสรา เมืองพิล Miss.Arisara  Muangpil
30 ปกติ 29967 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ แพงคำตา Miss.Chawallack  Paengkhamta
31 ปกติ 29974 ด.ญ. พรไพลิน ศรีสุวรรณ Miss.Pornpailin  Srisuwan
32 ปกติ 30079 ด.ญ. ญาณภัทร์ ปินะถา Miss.Yannaphat  Pinatha
33 ปกติ 30080 ด.ญ. ญาดา ยมศิลา Miss.Yada  Yomsira
34 ปกติ 30082 ด.ญ. ณัฎฐธิดา จวงสมุทร Miss.Nadtathida  Juangsamut
35 พักการเรียน 30086 ด.ญ. ธนพร พรหมธิดา Miss.Thanapron  Promthida
36 ปกติ 30087 ด.ญ. ธิดารัตน์ เเพงสาย Miss.Thidarat  Paengsay
37 ปกติ 30096 ด.ญ. รมย์ธิรา ชิ้นจอหอ Miss.romthira  chinjoho
38 ปกติ 30102 ด.ญ. อภิชญา อัดโยโค Miss.Aphichaya  Audyoko
39 ปกติ 30494 ด.ญ. กันติกา คุณารักษ์ Mr.Kantika   Khunarak
40 ปกติ 31160 ด.ญ. กรกมล ภามินจารุจินดา Miss.Kornkamon  Paminjarujinda
41 ปกติ 31200 ด.ญ. พิมพกานต์ สุพรรณรัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***