ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13

หญิง 20 คน ชาย 16 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม : 216

ครูที่ปรึกษา : นางสุภาวดี มาหา, นายบุญเชิด ชุมพล


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30264 ด.ช. กรภัทร์ ชมชื่น MasterKorrapat   Chomchuen
2 ปกติ 30265 ด.ช. กฤตภาส บุญประกอบ MasterGittapas  Boonprakop
3 ปกติ 30266 ด.ช. กิตติกานต์ ศรีนาค MasterKittikan   Srinak
4 ปกติ 30267 ด.ช. จิรวรรธก์ พูนวิเชียร Mr.Jirawat  Poonwichien
5 ปกติ 30268 ด.ช. ชัยพัทธ์ โตพิทักษ์ MasterChaiyaphat  Tophithak
6 ปกติ 30269 ด.ช. เชษฐวิทย์ คุ้มไพทูลย์ Mr.Chetthawit  Khumpaithul
7 ปกติ 30270 ด.ช. ธราณุวัฒน์ คชราช MasterTharanuwat​  Khot charach​
8 ปกติ 30271 ด.ช. ธีรัตม์ ทนุพันธ์ MasterTeerat  Tanuphan
9 ปกติ 30272 ด.ช. นันท์มนัส คำวงศ์ MasterNanmanat  Kamwong
10 ปกติ 30273 ด.ช. ปพัฒณ์พงษ์ สุวรรณศรี MasterPaphatphong  Suwannasri
11 ปกติ 30274 ด.ช. ปานเทพ คุ้มทิม MasterPanthep  Koomtim
12 ปกติ 30275 ด.ช. พิพัฒน์ มงคลพิศ MasterPiphat  Mongkolpis
13 ปกติ 30276 ด.ช. พีรณัฐ สุทธา MasterPeeranat  Sutta
14 ปกติ 30277 ด.ช. ภัทรวัชร์ ศรีจันทร์แดง Masterpattarawat  srijundang
15 ปกติ 30278 ด.ช. ยุทธภูมิ คำมิทัน Mr.Yuttaphum  Khammitan
16 ปกติ 30279 ด.ช. อนุพงศ์ พรมพิมล MasterAnophong  Promphimon
17 ปกติ 30280 ด.ญ. กนกวรรณ บุญประถัมภ์ Miss.Kanokwan  Boonpratham
18 ปกติ 30281 ด.ญ. กนกวรรณ บุราณรักษ์ Miss.Kanokwan  Buranrak
19 ปกติ 30282 ด.ญ. กมลพร ภารวงษ์ Miss.Kamonphon  parnwong
20 ปกติ 30283 ด.ญ. กรรวี ดงงาม Miss.Konrawee  Dongngam
21 ปกติ 30284 ด.ญ. กรีนส์ดา พรมเรียน Miss.Greenda  Phromrien
22 ปกติ 30285 ด.ญ. กัญญาณัฐ พัฒนนิติศักดิ์ Miss.Kanyanat  Pattananitisak
23 ปกติ 30286 ด.ญ. กัญญาพัชร วรามิตร Miss.Kanyaphat  Waramart
24 ปกติ 30287 ด.ญ. กุลภัทร์ โพธิ์เงิน Miss.Kullaphat  Phongoen
25 ปกติ 30288 ด.ญ. ชญานุช วรรณมาตร Miss.Chayanut  Wannamat
26 ปกติ 30289 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ลาหนองแคน Miss.Chutikan  Lanongkhan
27 ปกติ 30290 ด.ญ. นภัสรา พูนพนัง Miss.Naphatsara  Poonpanang​
28 ปกติ 30291 ด.ญ. นิภาธร จันทร์แก้ว Miss.Niphatorn  Jankaew
29 ปกติ 30292 ด.ญ. ปารมี นิรันดร์ปกรณ์ Miss.Paramee  Niranpragon
30 ปกติ 30293 ด.ญ. ปิญชาน์ มุลศรีสุข Miss.Phincha  Moonsrisuk
31 ปกติ 30294 ด.ญ. พรหมวรรณ กิ่งภาร Miss.Promwan  Kingparn
32 ปกติ 30295 ด.ญ. พิชชาอร โสพันธุ์ Miss.Pitchaon  Sophan
33 ปกติ 30296 ด.ญ. พีรชยา รามมะมะ Miss.Peerachaya  Rammama
34 ปกติ 30297 ด.ญ. มิรันตี นันทะสี Miss.Miranti   Nanthasi
35 ปกติ 30298 ด.ญ. วรกมล ราชวงษา Miss.Worakamon  Rachwongsa
36 ปกติ 30299 ด.ญ. วิชยาพร หมอนทอง Miss.Witchayaporn  Monthong