ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หญิง 28 คน ชาย 10 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล, นางฐานิตา พงษ์ธนู


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 26529 นาย กฤษดาพร เพียกุณา Mr.Gidsadaporn  Parekuna
2 ปกติ 27256 นาย พิชาภพ โพธิละเดา Mr.PITSHAPOB  PROTIRADAO
3 ปกติ 27296 นาย มนัสวิน คุณประทุม Mr.Manasawin  Kunpatoom
4 ปกติ 27300 นาย สุรวีย์ ไต่เมฆ Mr.Surawi  Taimek
5 ปกติ 27371 นาย เทอดไท ตรีวิเศษ Mr.terdtai  teewiset
6 ปกติ 27540 นาย สุรเชษฐ ศรีสารคาม Mr.Suraches  Srisarakham
7 ปกติ 29616 นาย กฤตชญา ชัยบุญเรือง Mr.KRITCHAYA  CHAIBUNRUENG
8 ปกติ 29617 นาย รัฐหพงษ์ หานาม Mr.Rathapong  Hanan
9 ปกติ 29619 นาย เมฆเมธา หมอดู `Makmata  Modoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29776 นาย จักรภัทร มุลสีสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 26804 น.ส. วรัญญา ทรภีสิงห์ MissWaranya  Torapeesing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 27148 น.ส. นลิน ชัยอินทร์ศูนย์ Miss.NALIN  CHIINSOON
13 ปกติ 27156 น.ส. พัชรธิดา คงทรง Miss.Patcharatida  Kongsong
14 ปกติ 27194 น.ส. ณิชาภัทร จันทรา Missnichapart  Chantra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27206 น.ส. อมนลดา แย้มศรี Miss.Amonlada  Yamsri
16 ปกติ 27272 น.ส. ณัฐพร แซ่เต็ง Miss.Natthaphon  Seateng
17 ปกติ 27281 น.ส. รัญธิดา โยชน์ด้วง Miss.RANTHIDA  YOTDUANG
18 ปกติ 27306 น.ส. ชัชฏาภรณ์ ตั๋นใจ MissSHATSHADAPORN  TANCHAI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27318 น.ส. ภาวินี แก้วสุพรรณ์ Miss.PAWINEE  KAEWSUPAN
20 ปกติ 27323 น.ส. วิรินทร์ อุทปา MissWirin  Uttapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27354 น.ส. พรจรัส คุ้มไพฑูรย์ Mr.Pronjarat  Kumphaitoon
22 ปกติ 27363 น.ส. สุชาวดี เที่ยงผดุง MissSuchawadee  Thiangphadung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27504 น.ส. จิราพร สุคำภา Miss.JIRAPORN  SUKHAMPHA
24 ปกติ 27511 น.ส. ปราณปริยา ไชยวงษา Miss.Pranpriya  Chaiwongsa
25 ปกติ 27566 น.ส. อรปรียา วงษ์ลา Miss.Ornpriya  Wongla
26 ปกติ 29060 น.ส. ณัฏฐณิชา ภูศรีฤทธิ์ Miss.Natthanicha  Phoosririt
27 ปกติ 29620 น.ส. กานติมา ฝ่ายเทศ Miss.KANTIMA  FAITAS
28 ปกติ 29621 น.ส. ขนิษฐา เพธิโส Miss.Khnittha  Phethiso
29 ปกติ 29622 น.ส. ฉันทนา สงครามยอดยิ่ง Mr.Chanthana  songkarmyodying
30 ปกติ 29623 น.ส. ฐิติกาญจน์ ฦาชา Miss.Thitikan  Luecha
31 ปกติ 29624 น.ส. ณิชากานต์ สุขใส Miss.Nichakan  Sooksai
32 ปกติ 29625 น.ส. ดารภา รอดสุโข Miss.DARAPA  RODSUKHO
33 ปกติ 29626 น.ส. ดารุณี พิมภักดี Miss.darunee  pimpakdee
34 ปกติ 29628 น.ส. ลลิตา พั่วโว Miss.LALITA  POUWOO
35 ปกติ 29630 น.ส. อรจิรา จันดาหัวดง Miss.onchira  chandasuadong
36 ปกติ 29631 น.ส. อินทุอร ผุยหัวดง Miss.Intuon  Puihuadong
37 ปกติ 29783 น.ส. เบญจวรรณ ชมภูนุช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30468 น.ส. ณัฐณิชา วรกิจ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***