ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หญิง 27 คน ชาย 14 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27814 นาย กฤตานน เพียพยัคฆ์ Mr.Kittanon  Piaphayak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27856 นาย ณัฐนนท์ ก้อนจันเทศ Mr.NUTTANON  KONJANTAD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27860 นาย พงษ์ศิริ แสงสว่าง Mr.PONGSIRI  SANGSAWANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27871 นาย อนวัฒน์ ศรีลับศรี Mr.ANAWAT  SRILUPSRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27872 นาย ไอศวรรย์ ประพันธ์ศิลป์ Mr.aisawan  papansil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27906 นาย พีรพัฒน์ ญาติโสม Mr.PEERAPHAT  YATSOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28109 นาย รัฐภูมิ เหนือผุยผาย Mr.Rattaphum  Nueaphuiphai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28146 นาย นพพล ถวิลพงษ์ Mr.Nopphon  Thawinpong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28192 นาย อดิเทพ สอนบุญชู Mr.Adithap  Sornboonchu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29770 นาย จักรี มั่นคงดี Mr.Jakkree  mankongdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30300 นาย ธนวัฒน์ แสงอรุณ MasterThanawat  Saengarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30302 นาย อัจฉริยะ มะลิเลิศ Mr.Atchariya  Maliloes *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31163 นาย ธนากร เหล่าดิ้ม Mr.Thanakorn  Laodim *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31199 นาย จักรภัทร บุญทศ MrJakkaphat  Boontot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27795 น.ส. เบญญาภา สวนไธสง Miss.BENYAPA  SAUNTAISONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27840 น.ส. พิทยาภรณ์ ม่วงมา Miss.Pitayaporn  Muangma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27877 น.ส. คีตาภัทร แสงทอง Miss.kitapat  saengthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27881 น.ส. ฐิตินันท์ ปินะถา Miss.THITINAN  PINATHA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27889 น.ส. สิรินภา แสนกลาง Miss.Sirinapa  saenklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27891 น.ส. อรุณี สิทธิจันทร์ Miss.ARUNEE  SITTHIJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27913 น.ส. กนกวรรณ อาษากิจ Miss.Kanokwan  Arsakij *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27959 น.ส. ปัญจรัตน์ ภารวงษ์ Miss.PANJARAT  PARNWONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27962 น.ส. พลิดา ไชยธานี Miss.parida  chaitanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27966 น.ส. วรัญญา มาทยาขัน Miss.Waranya  Matayakhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27996 น.ส. เขมิกา สีโท Miss.Khemikha  Sreetho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28004 น.ส. ปาลิตา ภาบับภา Miss.PALITA  PHABABPHA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28009 น.ส. วิภาวี บุบผามาลา Miss.WIPAWEE  Boobpamala *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28077 น.ส. ณภัทร โสดามรรค์ Miss.Naphat  Sodamark *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28085 น.ส. วริศรา เหลาไชย Miss.Warisara  Laochai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28087 น.ส. สโรชา คำหล้าแก้ว Miss.SAROCHA  KUMLAKAEW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28088 น.ส. สุธัญญา พันมั่น Miss.Suthanya  Phanman *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28089 น.ส. หทัยวรรณ สังศรีแก้ว Miss.HATAIWARN  SANGSRIKEAW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28393 น.ส. ศิริกานต์ พุทไธสง Miss.SIRIKAN  POOTTAISONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30303 น.ส. จินตพร สุทธิสน Miss.Jintapron  Suttison *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30304 น.ส. ชนากานต์ รินทะ Miss.Chanakan  Rinta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30305 น.ส. ดลยา หอมแหน่ง Miss.Donlaya  Homnaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30306 น.ส. รัตนาวดี จำปาวะตะ Miss.Rattanawadee  Jumpawata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30307 น.ส. วรรณิภา ชมภู Miss.Wannipa  Chompoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30308 น.ส. สุชาวดี สุรพล Miss.Suchawadee  Suraphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30309 น.ส. อัจฉริยา อู่สำเภา Miss.Ajchariya  Ousampao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 30445 น.ส. สุพิชฌาย์ ตั้งชารี Miss.supischa  tangcharee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***