ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

หญิง 16 คน ชาย 20 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27779 นาย ธนภูมิ ภูกัน Mr.Thanaphoom  Phukan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27780 นาย ธีรภัทร โชคบัณฑิต Mr.THIRAPHAT  CHOKBANDIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28214 นาย กฤตภาส แสงสุริยา Mr.KRITTAPAS  SAENGSURIYA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28216 นาย เกียรติภูมิ โนมายา Mr.Kiattiphum  Nomaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28217 นาย คฑากร เล้ารัตนอารีย์ Mr.Kathakon  Laoruttanarri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28218 นาย จักรภัทร แสนมี Mr.Jakrapat  Sanmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28219 นาย เจษฎา ปุงปอพาน Mr.Jessada  Pungporparn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28221 นาย บารมี บัวทอง Mr.Baramee  Buathong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28222 นาย พงศพัฒน์ รัตนพรมรินทร์ Mr.Pongsapat  Rattanapromrin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28223 นาย พัทธดนย์ ประทุมทอง Mr.Phatthadon  Phathumthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28225 นาย วันพิทักษ์ เพชรเลื่อน Mr.Wanpitak  Pechliean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28226 นาย วีรภัทร ไชยชมภู Mr.Weeraphat  Chaichompoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28227 นาย ศิรชัช ภูบาลชื่น Mr.Sirachat  Phubanchuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28228 นาย ศุภโชค สิมศิริวัฒน์ Mr.Supachok  Simsiriwat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28229 นาย ศุภพล แพนสมบัติ Mr.Supapol  Pansombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28230 นาย สิริราชย์ กะตะศิลา Mr.Sirirach  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28231 นาย สุทธินันท์ เสนารินทร์ Mr.Sutthinan  Senarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29160 นาย ก้องภพ ชุมพล Mr.kongpob  choompol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30446 นาย ทักษ์ดนัย สังสีแก้ว MasterThadanai  Sungsekeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30447 นาย ภูบดิน ประกอบ Mr.Phubodin  Prakop *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27796 น.ส. ปฑิตาภรณ์ แสงธะนู Miss.Pathitaphon  Saengthanoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27806 น.ส. วริศรา สะตะ Miss.WARITSARA  SATA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27810 น.ส. อชิรญา ธิสาเวช Miss.Achiraya  Thisawech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27888 น.ส. ศิริลักษณ์ สนรัมย์ Miss.SIRILUK  SONRUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27890 น.ส. สุพรรษา ไกรจันทร์ Miss.supansa  kraijan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28235 น.ส. แก้วกานณ์ หล้าจันดี Miss.Kaewkan  Hlajandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28237 น.ส. ธนัญญา นะราวงษ์ Miss.Thananya  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28238 น.ส. ธิติศิริ เขมะโร Miss.Thitisiri  Khemaro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28239 น.ส. นรินทรา เย็นอารมย์ Miss.Narintra  Yen-arom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28242 น.ส. ปุณณดา มงคลพิศ Miss.Poonnada  Mongkolpis *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28243 น.ส. ภาวินี ขันแก้ว Miss.PHAWINEE  KHANKAEW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28244 น.ส. ภิญญดา ปรัชญพฤทธิ์ Miss.Pinyada  Phatchayapuit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28245 น.ส. วรินธร คำบุดดี Miss.Warintorn  Khambuddee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 28246 น.ส. วริศรา ยางเครือ Miss.Warisara  Yangkruea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 28247 น.ส. อชิรญา แอมจิหาด Miss.Achiraya  Aemchihat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30449 น.ส. ปาริชาต อุทปา Miss.Parichat  Utapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***