ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

หญิง 24 คน ชาย 11 คน รวม 35 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางขนิษฐา หล้าสุดตา, นายวุฒิพงษ์ อรุณโณ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27449 นาย ชิษณุชา อุนาธิเน Mr.Chitsanucha  Unathine
2 ปกติ 27568 นาย กรวิชญ์ อันทระบุตร Mr.Korawit  Antharut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27570 นาย ชัยวัฒน์ หัสดี Mr.Chaiwat  Hatsadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27571 นาย ธีร์อธิป สุขเกษม Mr.Thaitip  Sukkasem *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27573 นาย นิติพงษ์ สุวรรณขันธ์ Mr.nitipong  suwannakan
6 ปกติ 27576 ด.ช. รชฏ วันภักดี Mr.Rachata  Wanpakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27578 นาย วสุธร ฤทธิ์สยาม Mr.Wasuthorn  Ridsiam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27579 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แตงจั่น Mr.saksit  tangjun
9 ปกติ 27580 นาย ศิริวัฒน์ โทอินทร์ Mr.siriwat  toin
10 ปกติ 27582 นาย อรรถพล เจริญ Mr.Auttapol  Charan
11 ปกติ 29140 นาย อัจฉริยะ วงษ์สหัสวรรษ Mr.Atchariya  Wongsahatsawawat
12 ปกติ 27358 น.ส. ยุพารัตน์ เจริญรัมย์ Miss.Yupharat  Chareonram
13 ปกติ 27379 น.ส. กชอร ถิ่นวงษ์เมือง Misskotcha-orn  tinwongmeung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27507 น.ส. ธณษา ธนูศร Miss.Thanasa  Thanusorn
15 ปกติ 27518 น.ส. ภัคภร สมฤทธิ์ MissPhakkaphon  somrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27544 น.ส. ณฐมน โยธาศรี Miss.Nathamon  Yotasee
17 ปกติ 27548 น.ส. เตชินี ตันพงษ์ MissTechinee  Tanphong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27583 น.ส. กนกวรรณ เนียนไธสง Miss.Kanokwan  Nienthaisong
19 ปกติ 27585 น.ส. ชาลิสา คูณคำ MissCHALISA  KHUNKHAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27586 น.ส. ชนิดาภา บุราณรมย์ Miss.Chanidapa   Buranrom
21 ปกติ 27587 น.ส. ธันชนก มายเจริญกุล Miss.Thunchanok  Maijareankul
22 ปกติ 27588 น.ส. นรารัตน์ พลทองมาก Miss.Nararat  Polthongmak
23 ปกติ 27589 น.ส. นิธินันท์ ศรีสุดา Miss.Nithinan  Srisuda
24 ปกติ 27590 น.ส. ปทักษิณา ปะสาวะนัง Miss.Pataksina  Pasawanang
25 ปกติ 27592 น.ส. เปรมกมล มณีเนตร Miss.Premkamol  Maneenet
26 ปกติ 27593 น.ส. พัชรณิฎา ปินะถา MissPatcharanida  Pinatha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 27594 น.ส. มยุรฉัตร ชุมจันทร์ Miss.mayurachat  choomjan
28 ปกติ 27595 น.ส. ศศิชา จันทร์พุดซา MissSasicha  Junpudsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 27597 น.ส. ศิริกัญญา พะวัดทะ MissSirikanya  Pawadtha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27599 น.ส. อชิรญา บุ้งทอง MissAchiraya  Bhungtong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 27602 น.ส. อรปรียา ภาภิรมย์ Miss.Onpreeya  Papirom
32 ปกติ 29141 น.ส. เจตน์สฤษฎิ์ คำหลวง Jetsarit  Khamluang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29142 น.ส. ณัฐธิดา พันธุ์หนองหว้า Miss.Nathida  Pannongwa
34 ปกติ 29143 น.ส. ธนัชพร พรเอี่ยม THANATPHON  PHON-IAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29144 น.ส. รุ้งตะวัน พรหล่อ Miss.Rungtawan  Pronlor