ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

หญิง 26 คน ชาย 13 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27785 นาย รัชชานนท์ บุญประกอบ Mr.Ratchanon  Bunprakob *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27789 นาย ศิวกร ศรีบุษย์ Mr.Siwakon  Sributy *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27816 นาย นิติภูมิ ศรีโสภา Mr.Nitiphum  Srisopha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27825 นาย ศักดิ์ครินทร์ มาบิดา Mr.Sakkarin  mabida *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27826 นาย สุรกิจ กะตะศิลา Mr.Surakit  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27867 นาย วุฒิไกร จันทนันต์ Mr.Wuthikrai  jantanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27939 นาย ธวัชชัย ภาสนิท Mr.THAWACHAI  PHASANIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28118 นาย อาทิตย์ ศรีจันทร์ Mr.Artit  Sreejan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28156 นาย สุรศักดิ์ ผันผาย Mr.Surasak  Panpai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29043 นาย พงศธร คำบอนพิทักษ์ Mr.PONGSATORN  KUMBONPITUG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30310 นาย ชยานันท์ ตรีวิเศษ Mr.Chayanan  Triwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30426 นาย ณฐรัฎฐ์ ดวงแก้ว Mr.Natharat  Duangkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30465 นาย ชลภังกร บัวบังใบ Mr.Chonpangkorn  Buabangbai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27792 น.ส. กัญญาภัค จุปะมะนะ Miss.Kanyapak  Jupamana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27812 น.ส. อรวรินทร์ นาคมณี Miss.Onwarin  Nakmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27841 น.ส. พิมพ์วลัญช์ จำเริญ Miss.PIMWALAN  CHAMROEN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27885 ด.ญ. วชิรญาณ์ เลิศยะโส Miss.Wachiraya  Lertyaso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27947 น.ส. กชพรรณ กรมไธสง Miss.Kotchaparn  Kromthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27954 น.ส. ดารารัตน์ บัวภา Miss.Dararat  Buapha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27960 น.ส. ปานระพี พานเหล็ก Miss.PANRAPEE  PANLEK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27999 น.ส. ชนัญญา เกษไธสง Miss.Chananya  Ketthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28007 น.ส. พิมพ์ชนก นามอินทร์ Miss.PIMCHANOK  NAM-IN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28032 น.ส. กนกวรรณ โคหนองบั่ว Miss.KANOKWAN  KONONGBUA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28040 น.ส. นริศรา ยอดเสนา Miss.NARISARA  YODSENA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28043 น.ส. ปภาวรินท์ แสนคำราง Miss.Prapawarin  Sankumrang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28084 น.ส. วรรณศิริ มูลจันทร์ Miss.Wansiri  Moolchan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28194 น.ส. ขวัญหทัย เสือวิเชียร Miss.KHWANHATHAI  SUEAWICHIAR *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28205 น.ส. รัตนาพร จันดำ Miss.RATTANAPORN  CHANDAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28211 น.ส. ธัญญาภรณ์ เชาระกำ Miss.Thanyaporn  Chaorakam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30332 น.ส. ปนัดดา จำปางาม Miss.Panadda  champangam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30350 น.ส. สุพรรษา ชนะประโคน Miss.Supansa  Chanaprakhon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30376 น.ส. พิมพิภา อุประ Miss.Pimpipha  Uppara *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30388 น.ส. จามิกา สุริยะ Miss.Jamika  Suriya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30391 น.ส. พัชราภา บุรีรัตน์ Miss.Patcharapa  Burirat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30393 น.ส. ศิรินภา กันทาศรีวรรณ์ Miss.Sirinapa  Kanthaseewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30414 น.ส. กุลจิรา ไชยสงคราม Miss.Kunjira  Chaisongkram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30420 น.ส. พุธจิตรา จันทร์แดง Miss.Phutjita  Jungdang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30421 น.ส. ภิญญาพัชญ์ เหลารินทร์ Miss.Phinyaphat  Laorin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30430 น.ส. ชลธิชา ชำนาญเถื่อน Miss.Chonthicha  Chamnanthian *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***