ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

หญิง 27 คน ชาย 13 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายธนบดี สีขาวอ่อน, นางนิตยา บัวดง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27343 นาย อภิรักษ์ ถิ่นวิมล Mr.aphirak   thinwimon
2 ปกติ 27368 นาย พงศธร ชนะพันธุ์ Mr.Phongsatron  Chanaphan
3 ปกติ 27408 นาย กษิดิศ วงศ์สาสนธิ์ Mr.KASIDIS  WONGSASON
4 ปกติ 27411 นาย ธนพล จันทนันต์ Mr.tanapon  jantanan
5 ปกติ 27422 นาย อดิศักดิ์ แก้วโยธา Mr.Adisak  Kaewyotha
6 ปกติ 27458 นาย อภิวิชญ์ มูลไธสง Mr.Aphiwich  Multhaisong
7 ปกติ 27500 นาย ยศนันท์ ปิยะวงศ์ Mr.Yossanan  PIyawong
8 ปกติ 29046 นาย ชนพัฒน์ จุลนาค Mr.Chanaphat  Julnak
9 ปกติ 29632 นาย ฐิติพันธุ์ แป้นบางนา Mr.thitipan  peanbangna
10 ปกติ 29658 นาย ณัฐภูมิ สรรพสอน Masternattapoom  sappasorn
11 ปกติ 29744 นาย เตชัส ชินรัมย์ Mr.Tachas  Chinram
12 ปกติ 29754 นาย พีรวัศ สวัสดิผล Mr.Pheerawat  SAWATDIPON
13 ปกติ 29755 นาย ศุภกรชัย ทากุดเรือ Mr.Supakornchai  Takudruea
14 ปกติ 27146 น.ส. โฑษิฏา คำแสนพันธ์ Miss.THOSITA  KHAMSAENPHUN
15 ปกติ 27154 น.ส. ปวีณา เกลี้ยงกรแก้ว Miss.Paweena  Kliangkonkaew
16 ปกติ 27158 น.ส. ภัทรธิดา รอดสุโข Miss.phataratida  rodsukho
17 ปกติ 27159 น.ส. มนัสวี พานิชศิริ Miss.MANUSSAWEE  PANICHSIRI
18 ปกติ 27163 น.ส. วีรวรรณ สอนจันทร์ Miss.WEERAWAN  SONJAN
19 ปกติ 27190 น.ส. ชาลิสา รวมรัมย์ Miss.CHALISA  RAUMRAM
20 ปกติ 27237 น.ส. พรรณภา ร่วมกูล Miss.Punnapha  Ruamkul
21 ปกติ 27356 น.ส. ภัคจิรา อุทาหรณ์ Miss.Pakjira   Autahorn
22 ปกติ 27384 น.ส. ชนิกานต์ มะลิสอน Miss.CHANIKAN  MALISON
23 ปกติ 27402 น.ส. วัชราภรณ์ บุญอุดม Miss.Wutcharaporn  Boon-udom
24 ปกติ 27403 น.ส. ศิรวดี ช่อรัก Miss.sirawadee  chorug
25 ปกติ 27426 น.ส. ธนกร ศิริสุนทร Miss.TANAKORN  SIRISOONTORN
26 ปกติ 27433 น.ส. ภัทรธิดา ตอรัมย์ Miss.PHATTARATIDA  TORAM
27 ปกติ 27440 น.ส. วิภวานี วังหิน Miss.wipawanee  wanghin
28 ปกติ 27461 น.ส. กัญรญากรณ์ ดอมไธสง Miss.Kanrayakron  Domtaisong
29 ปกติ 27475 น.ส. นาติตา พูนศิริ Miss.Nattita  Phoonsiri
30 ปกติ 27509 น.ส. ธวัลรัตน์ สารบัว Miss.Thawanrat  Sarabua
31 ปกติ 27545 น.ส. ณัฐชยา กนกแก้ว Miss.Natchaya  Kanokkaew
32 ปกติ 29637 น.ส. ธัญญาเรศ เกตุสกุล Miss.Tanyares  Katskul
33 ปกติ 29639 น.ส. น้ำฝน พงษ์พิละ Mr.Namfon  phongpila
34 ปกติ 29664 น.ส. จุฬาลักษณ์ จันทะสอน Miss.JURALUCK  JANTASON
35 ปกติ 29684 น.ส. สุพรรษา บุตรแวว Miss.Supansa  Butweaw
36 ปกติ 29707 น.ส. กัญญาวีห์ เหนือแก้ว Miss.Kanyawee  Kuekaew
37 ปกติ 29711 น.ส. ลักษิกา แก้วหอม Miss.Laksika  Kewhom
38 ปกติ 29712 น.ส. ศศิธร พิมโคตร Miss.Sasithorn  Pimkhot
39 ปกติ 29759 น.ส. สาวิกา ลาหนองแวง Miss.sawika  lanongwaeng
40 ปกติ 30466 น.ส. นันท์ลินี สิมศรี Miss.Nanlinee   Simsri