ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

หญิง 19 คน ชาย 18 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางปุณญาภา โพธิ์สิทธิ์สถิตย์, นางสาวเนตรนภา เวียงคำ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27169 นาย ณัฐชนนท์ โคตรวงศ์ Mr.Natchanon  Kodwong
2 ปกติ 27174 นาย ภานุเดช ดวงตา Mr.PANUDACH  DUANGTA
3 ปกติ 27214 นาย นครินทร์ สุวรรณแสน Mr.Nakarin  Suwarnsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27216 นาย พีรณัฐ แสงล้ำ Mr.Peeranat  Saenglam
5 ปกติ 27252 นาย ธวัชชัย สะพานหล้า Mr.THAWATCHAI  SAPHANLA
6 ปกติ 27307 นาย ชาญณรงค์ โกนไธสง Mr.CHANNARONG  KONTAISONG
7 ปกติ 27334 นาย วีรวุฒิ โคตรแสง Mr.WEERAWUT  KHOTSANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27481 นาย รัฐภูมิ แสนทม Mr.Rattaphum  Saenthom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29633 นาย ปฏิภาณ สร้อยจิตร patipan  soyjit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29634 นาย รัตนโชติ ยวงมะณี Rattanachot  Yuangmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29677 นาย วัชรากร พร้อมสมุด Mr.watcharakorn  promsamud
12 ปกติ 29690 นาย ศิริวัฒน์ บุญหลาย Mastersiriwat  boonlai
13 ปกติ 29703 นาย พิทักษ์พงศ์ สอนบุญชู Mr.Pitakpong  Sonboonchu
14 ปกติ 29705 นาย อดิเทพ โยธาจันทร์ Mr.adithep  yothajan
15 ปกติ 29715 นาย เกรียงไกร สุวรรณเจริญ Mr.kriangkai  suwanjaroen
16 ปกติ 29717 นาย จักรภัทร แพนแก้ว Mr.Jakkraphat  Phankaew
17 ปกติ 29734 นาย วรรณชัย แสนพล Mr.Wannachai  Seanphon
18 ปกติ 29743 นาย ชินภัทร แดนศิริ Mr.Chinnaphat  Dansiri
19 ปกติ 27143 น.ส. กมลชนก ศรีบอ Miss.kamonchanog  Sribo
20 ปกติ 27189 น.ส. ชลธิชา ปิจดี Miss.Cholticha  Pijadee
21 ปกติ 27239 น.ส. พัชราภา เพชรแสนค่า Miss.Pachalapa  Pachsanka
22 ปกติ 27265 น.ส. กัลยกานต์ แสงล้ำ Miss.Kanyakran  sanglam
23 ปกติ 27266 น.ส. คณัญณภา ปะนามะเส Miss.Kanannapa  Panamase
24 ปกติ 27312 น.ส. บัณทิตา พานิช Miss.BANTHITA  PANICH
25 ปกติ 27350 น.ส. ณัฐสิรี สีโท Miss.natthasiree  seetho
26 ปกติ 27359 น.ส. รุ่งฤดี สะพานหล้า Miss.Rumgrurdee  Saphanla
27 ปกติ 27366 น.ส. อภิญญา ชรุมรัมย์ Miss.APHINYA  CHAROOMRAM
28 ปกติ 27472 น.ส. ทิพยดา แก้วมา Miss.TIPYADA  KAEWMA
29 ปกติ 27480 น.ส. พิมพ์ชนก สีทน Misspimchanok  seeton *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27772 น.ส. นิตยา โยธาจันทร์ Miss.NITTAYA  YOTAJAN
31 ปกติ 29636 น.ส. ดาวเดือน บาร์โทโลมอยล์ Daoduean  bartholomaeus *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29641 น.ส. พิยดา เครือสิงห์ Miss.PIYADA  KUASING
33 ปกติ 29642 น.ส. ภัชราภา ทิพรส patcharapha  trippraros *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29672 น.ส. วิไลลักษณ์ ไกรงาม WILAILUK  KRAINGAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29696 น.ส. ณัฐญาดา ใจเอื้อ Natyada  Jaiaei *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29708 น.ส. กิตติมา มายา Miss.kittima  maya
37 ปกติ 29749 น.ส. อรชุดา พลชุมแสง Miss.ONCHUDA  PONCHUMSAENG