ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

หญิง 19 คน ชาย 18 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางปุณญาภา โพธิ์สิทธิ์สถิตย์, นางสาวเนตรนภา เวียงคำ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27169 ด.ช. ณัฐชนนท์ โคตรวงศ์ Mr.Tanakorn  Palawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27174 นาย ภานุเดช ดวงตา Mr.PANUDACH  DUANGTA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27214 นาย นครินทร์ สุวรรณแสน Mr.Nakarin  Suwarnsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27216 นาย พีรณัฐ แสงล้ำ Mr.Peeranat  Saenglam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27252 นาย ธวัชชัย สะพานหล้า Mr.THAWATCHAI  SAPHANLA
6 ปกติ 27307 นาย ชาญณรงค์ โกนไธสง Mr.CHANNARONG  KONTAISONG
7 ปกติ 27334 นาย วีรวุฒิ โคตรแสง Mr.WEERAWUT  KHOTSANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27481 นาย รัฐภูมิ แสนทม Mr.Rattaphum  Saenthom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29633 นาย ปฏิภาณ สร้อยจิตร patipan  soyjit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29634 นาย รัตนโชติ ยวงมะณี Rattanachot  Yuangmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29677 นาย วัชรากร พร้อมสมุด watcharakorn  promsamud *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29690 นาย ศิริวัฒน์ บุญหลาย siriwat  boonlai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29703 นาย พิทักษ์พงศ์ สอนบุญชู Mr.Pitakpong  Sonboonchu
14 ปกติ 29705 นาย อดิเทพ โยธาจันทร์ aditap  yotajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29715 นาย เกรียงไกร สุวรรณเจริญ kriangkai  suwanjaroen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29717 นาย จักรภัทร แพนแก้ว Jakkraphat  Phankaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29734 นาย วรรณชัย แสนพล Wannachai  Seanphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29743 นาย ชินภัทร แดนศิริ Mr.Chinnaphat  Dansiri
19 ปกติ 27143 น.ส. กมลชนก ศรีบอ Misskamonchanog  Sribo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27189 น.ส. ชลธิชา ปิจดี MissChonticha  Pidyadi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27239 น.ส. พัชราภา เพชรแสนค่า Miss.Pachalapa  Pachsanka
22 ปกติ 27265 ด.ญ. กัลยกานต์ แสงล้ำ MissKanyakran  sanglam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27266 น.ส. คณัญณภา ปะนามะเส MissKanannapa  Panamase *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27312 น.ส. บัณทิตา พานิช MissBANTITA  PANISH *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27350 น.ส. ณัฐสิรี สีโท Miss.natthasiree  seetho
26 ปกติ 27359 น.ส. รุ่งฤดี สะพานหล้า MissRumgrurdee  Saphanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 27366 น.ส. อภิญญา ชรุมรัมย์ MissAPHINYA  CHAROOMRAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27472 น.ส. ทิพยดา แก้วมา Miss.TIPYADA  KAEWMA
29 ปกติ 27480 น.ส. พิมพ์ชนก สีทน Misspimchanok  seeton *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27772 น.ส. นิตยา โยธาจันทร์ MissNITTAYA  YOTAJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29636 น.ส. ดาวเดือน บาร์โทโลมอยล์ Daoduean  bartholomaeus *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29641 น.ส. พิยดา เครือสิงห์ Miss.PIYADA  KUASING
33 ปกติ 29642 น.ส. ภัชราภา ทิพรส patcharapha  trippraros *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29672 น.ส. วิไลลักษณ์ ไกรงาม WILAILUK  KRAINGAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29696 น.ส. ณัฐญาดา ใจเอื้อ Natyada  Jaiaei *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29708 น.ส. กิตติมา มายา kittima  maya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29749 น.ส. อรชุดา พลชุมแสง ONCHUDA  PONCHUMSAENG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***