ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

หญิง 19 คน ชาย 22 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27786 นาย รัฐธรรมนูญ อันทรินทร์ Mr.Rathathammanoon  Auntarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27817 นาย พงศธร ปัจจัยโก Mr.PONGSATORN  PATCHAIKO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27869 นาย สหรัฐ วังสีคุณ Mr.Saharat  Vangseekun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27894 นาย กรวิชญ์ นนทะสี Mr.korawit  nonthasi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27895 นาย กฤษณะ เเพนลิ้นฟ้า Mr.Kritsana  Panlinfa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27907 นาย ภานุวิชญ์ ลีปลา Mr.phanuwity  lipla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27941 นาย ศรัณยพงศ์ โยธาจันทร์ Mr.sarunyaphong  yothachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27943 นาย ศุภณัฐ กองพา Mr.SUPANUT  KONGPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28066 นาย ภัทราวุธ ภิรมย์ขวัญ Mr.PHATTHRAWUT  PHIROMKHWAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28112 นาย วัชรพล ทนุนาจารย์ Mr.WATTCHARAPON  THANUNACHARN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28136 นาย ก่อภูมิ หอมกลิ่น Mr.Kophum  Homklin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28140 นาย ชนะพล นาเกิด Mr.chanaphon  nakerd *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28183 นาย พีระภัทร มิละถาโก Mr.Peerapat  Milathako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28185 นาย ภูมิรินทร์ วรรณราช Mr.Phumirin  Wannarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28392 นาย กิตตินันท์ พรลำเดช Mr.Kittinan  Pronlamdech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29025 นาย ภัทรพล เพชรชุศรี Pattaraphon  Pechchusri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30327 นาย ธารตะวัน สิงห์ชาดา Masterthesun  lionChada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30328 นาย ธีรเจต ไทยทวี MasterTheerejet  Thaitawee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30329 นาย ภานุ คำจันทร์ Mr.Phanu  Khamchans *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30371 นาย อธิวัฒน์ คาระโก Mr.Athiwat  karako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30398 นาย ณัฐภูมิ ผุยคำภา Mr.Nattaphum  Phuikampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30470 นาย วรินทร ศรีบุญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27882 น.ส. ฐิติภรณ์ กองแก้ว Miss.Thitiporn  Gonggaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27923 น.ส. พรวิสา อินทิจักษ์ Miss.Phonwisa  Inthichak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28001 น.ส. ธันยพร กิตตะโคตร Miss.THANYAPORN  KITTAKHOT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28003 น.ส. ปาริตา อุไรพันธ์ Miss.PARITA  URAIPHAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28033 น.ส. กัลยาวดี ลาดเขวา Miss.KANLAYAWADEE  LADKHAO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28051 น.ส. อธิชา เสนาคำ Miss.Athicha  Senakham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28080 น.ส. นิพาดา อันทามา Miss.Nipada  Antama *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28169 น.ส. ปุญญิสา สุขจิตร Mr.Punyisa  Sukchit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28200 ด.ญ. นิภาพร พินิจ Mr.Nipaporn  Pnit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28203 น.ส. พันธิตรา พันนาสี Miss.Panthitra  Punnasee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28206 น.ส. วรัชญา นันทชาด Miss.Waratchaya  Nantachad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 28391 ด.ญ. ชยิสรา สุวรรณเพ็ง Miss.CHAYISARA  SUWANPENG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 28401 ด.ญ. ดรุณี นะราวงษ์ Miss.Darunee  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30333 น.ส. ปาลิดา อินทะชัย MasterPalida  Intachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30335 น.ส. อภิลดา พงษ์พยัคฆ์ Miss.Apirada  Phongphayak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30336 น.ส. อัญมณี มณีธรรมศักดิ์ Miss.Anyamanee  Maneethmmasak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30387 น.ส. จรัญญา ปักษา Miss.Jarunya  Paksa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30406 น.ส. พิชชาภา พาพิลา Miss.Pitchapa  Papila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31162 น.ส. ณัฐพร เหยียดรัมย์ Miss.Natthapon   Yiedram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***