ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

หญิง 20 คน ชาย 16 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางสุภาพร ชาบุญมี, นายคาวี กมลเลิศ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30476 นาย อธิป ตอรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27212 ด.ช. ธนาวุฒิ ทองจันทร์ Mr.Thanawut  Thongchan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27213 นาย ธีมากร อุ่นใจ Mr.Thimakorn  Aunjai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27220 นาย ศุภกร โงนขำ Mr.Supakorn  Ngonkom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27257 นาย ภัครพล สิงห์คำ Mr.PHAKARAPONG  SINGKAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27459 นาย อริญชัย แสงลํ้า Mr.Arinchai  Saenglam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29047 นาย ศุภจิตร ทะมะโส Mr.Supakid  Tamasoo
8 ปกติ 29644 นาย ฐาปกรณ์ ชมดี Thapakorn  Chomdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29646 นาย ธนวัฒน์ มะลิเลิศ Mr.Thanawat  Maliloes
10 ปกติ 29647 นาย เหมชาติ ที่รัก Mr.Hammachat  treerak
11 ปกติ 29648 นาย อนุวัฒน์ พรมคำน้อย Anuwat  Promkamnoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29702 นาย ทรงพล โทอินทร์ Miss.Chongpol  Thoin
13 ปกติ 29718 นาย ชนวีร์ มีรัมย์ Chanawee  Meeram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29719 นาย ธนพร พนารินทร์ Thanaporn  Panarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29732 นาย ปริเยศ โสภาพงษ์ Pariyes  Sopapong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29733 นาย พิรุณ หลุนบูชา MasterPhirun  Lunbucha
17 ปกติ 29750 นาย กิตตินันท์ ศิริยะ Mr.Kittinan  Siriya
18 ปกติ 27147 น.ส. ณัฐยาพร ไทยทูล Miss.NATTAYAPORN  THAITOON
19 ปกติ 27183 น.ส. กัญญาพัชร หนูพร Miss.Kunyapud  Nuporn
20 ปกติ 27197 น.ส. ปณิดา อินสมบัติ MissPanida  Aisombut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27240 น.ส. พิมพิศา อินทนิล Miss.Pimpisa  Intanil
22 ปกติ 27241 น.ส. ยุภารัตน์ วอนเก่าน้อย MissYupharat  Wonkaonoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27303 น.ส. กรรณิกา วรรณลักษณ์ Miss.Kannika  Wannalak
24 ปกติ 27348 ด.ญ. จันทราภา ผาเจริญ Miss.Jantrapa  pajarern
25 ปกติ 27361 น.ส. วรัทยา ไตรภูทอน Miss.WARATTAYA  TAIPHUTHON
26 ปกติ 27439 น.ส. รุจิรา สมพงษ์ผึ้ง MissRUJIRA  SOMPHONGPHUENG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 27486 น.ส. สุนิสา สานสุข Miss.SUNISA  SANSUK
28 ปกติ 27487 น.ส. อนุสรา พลเพ็ง Miss.ANUTSARA  PONPANG
29 ปกติ 27759 น.ส. นันท์ชพร รักพร้า MissNunchatporn  Rakpar *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27762 น.ส. ปทุมรักษ์ ธรรมมืด MissPathumrak  Thammued *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29044 น.ส. เจติยา เวียงบาล JETIYA  WEANGBAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29650 น.ส. จุฑามาศ อินธิวงศ์ CHUTHAMAT  INTHIWONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29651 น.ส. ชลธิการ สาแก้ว chonthikarn  sakaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29723 น.ส. ปัญธิดา โทชนบท Panthida  Toohonnabot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29739 น.ส. ธัญธิดา นามวงศ์ Tuntida  Ngamwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31178 น.ส. อรอุมา มาถาวร Miss.Onuma   Mathawon