ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

หญิง 20 คน ชาย 21 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27866 นาย วัชระ ลันไธสง Mr.watchara  runthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27902 นาย บุรินทร์พศ สิมชาติ Mr.Bulinphod  Simchat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27910 นาย ศุภชัย คำจันทร์ Mr.SUPHACHAI  KOMJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27936 นาย ฐิติวัฒน์ เขจรจักร์ Mr.thitiwad  kyajonjak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27978 นาย ณัฐวุฒิ ศรีละออง Mr.nattawut  srilaong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27979 นาย ธนิกูล จินโจ Mr.THANIKUL  JINJO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27981 นาย ธีรภัทร ลาภา Mr.TEERAPHAT  LAPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28018 นาย ธนานุวัฒน์ สีทองสา Mr.TANARNUVAT  SAITHONGSAR *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28020 นาย ธีรพัฒน์ บุญเฮ้า Mr.Teeraphat  Bunhao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28071 นาย ศิริบุญหลาย สิงห์คะ Mr.Siriboonlay  Singkha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28094 นาย กิตติศักดิ์ ภูมุงคุณ Mr.KITTISAK  PUMUNGKUN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ลาออก 28402 นาย พิสิฐกร เกตุประสิทธื์ Mr.Pisitkorn  Ketprasit update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30312 นาย นวมินทร์ ติดวงษา Mr.Nawamin  Tidwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30313 นาย ปฎิพัทธ์ กองเเก้ว Mr.Padipat  Kongkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30314 นาย ภัทรพงศ์ เสนาวรรณ Mr.Phattaraphong  Senawarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30316 นาย วีรศรุต ชีรัมย์ Mr.Wirasarut  Chiram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30317 นาย ศิลปกร แทนกลาง Mr.Silapakorn  Tanklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30318 นาย อภิวัฒน์ วิเศษทรัพย์ Miss.Aphiwat  Wisetsatp *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30358 นาย ศุภกร ชัญถาวร Mr.Suphakon  Chanthauaon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30380 นาย ณัฐภูมิ ศรีมหาพรม Mr.Natthaphum  Srimahaprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30397 นาย เจษฎา พลายแก้ว Mr.Jedsada  Playkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30399 นาย ณัฐสิทธิ์ แดงสี Mr.Natthasit  Dangsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27879 น.ส. ชาลิสา สิ้นโศก Mr.Chalisa  Sinsok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27883 น.ส. ปราณรวี คำศรีสุข Miss.PRANRAVEE  KHAMSISUK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27922 น.ส. ปนัทดา พงษ์ไธสง Misspanatda  pongthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28008 น.ส. ภัทรธิดา ยศคำลือ Miss.PHATTARATHIDA  YOTKHAMLUE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28086 น.ส. ศศิปรียา สีทาสี Miss.Sasipreya  Setase *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28121 น.ส. กานต์ชนิดา กริชยานนท์ Miss.Kanchanida  Kichyanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28129 ด.ญ. ปรารถนา พลภูเมือง Miss.Pratthana  Phonphomueng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28160 น.ส. กัญญาพัชร โพธิแสงดา Miss.Kanyaphat  Phosaengda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28196 น.ส. จุฬารัตน์ ศิริภาฤทธิ์ Miss.Jurarut  Siripharit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30321 น.ส. เทวิกา อัปปะมะโห Miss.Tewika  APPamaho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30323 น.ส. ปรารถนา ละมุล Miss.prattana  lamul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30324 ด.ญ. ปริณดา ยางคำ Miss.Parinda  Yangkhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30373 ด.ญ. ณิชรัตน์ ทุทุมมา Miss.Nicharat  Tutumma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30374 น.ส. ปนัดดา บุญยัสสะ Miss.Panadda  Boonyassa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30377 ด.ญ. โยษิตา ทับสมบัติ Miss.Yosita  Thabsombut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30378 น.ส. ศิริลักษณ์ สร้างไธสง Miss.Sirilak  Srangthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30379 น.ส. อริสา เรี่ยมรัตน์ Miss.Arisa  Riemrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31167 น.ส. จิราพร บุญมา Miss.Jiraporn  Boonma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31194 น.ส. กมลทิพย์ ต่ายมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
42 ปกติ 31195 น.ส. สาวิตรี โพธิ์ล้อม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***