ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

หญิง 27 คน ชาย 13 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายประพันธุ์ ธรรมวัฒน์, นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27290 นาย ณัฐพงษ์ โสดา Mr.NUTTPHONG  SODA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27492 นาย แทนคุณ เกษแก้วเกลี้ยง Mr.tankun  ketkaewkaiag *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27496 นาย พงศภัค ขัตฤกษ์ Mr.Pongsaphak   Kattaroek
4 ปกติ 27501 นาย ศักรินทร์ พระมะโส Mr.Sakkarin  Pramaso
5 ปกติ 27534 นาย ธีรศักดิ์ พูลศิลป์ Mr.Teerasak  Poolsin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29645 นาย ธนวัฒน์ พัฒนะแสง thanawat  phatthanasaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29662 นาย สุทธิพร พิมพิลา Mr.sutthiporn  pimpila
8 ปกติ 29674 นาย ธนโชติ ช่วยคงมา thanachot  chauykongma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29691 นาย สิทธิภาคย์ สิงชนะ Sittipak  Singchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29706 นาย อิทธิพล ศรีสิทธิ์ Mr.ITTIPON  SRISIT
11 ปกติ 29736 นาย อภินันท์ จันทร์เทพ apinon  jantap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29747 นาย รุ่งเกียรติ ใจดี Rungkiar  Jaidee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29756 นาย อนุภัทร ให้กันยา Mr.Anuphat  Haikanya
14 ปกติ 27164 น.ส. บุษยารัตน์ ภูมิลุน Miss.Busayarat  Phumilon
15 ปกติ 27201 น.ส. ภัทรธิดา ภูสะเทือน Miss.phattaratida   phusathean
16 ปกติ 27317 น.ส. ภัทราวดี บัวลา Miss.Phattharawadee  Buala
17 ปกติ 27320 น.ส. รุ่งนภา ทองมีค่า Miss.RUNGNAPHA  TONGMEEKHA
18 ปกติ 27360 น.ส. วรรณวิสา แสงงาม Miss.Wanwisa  Saengngam
19 ปกติ 27362 น.ส. ศศิวรรณ ศรีบุญเรือง Miss.SASIWAN  SRIBOONRUANG
20 ปกติ 27401 น.ส. วริศรา บุตรลา Miss.Warisara  Bootla
21 ปกติ 27427 น.ส. ธัญชนก ศรีงาม Miss.THUNCHANOK  SRINGANG
22 ปกติ 27428 น.ส. นงนภัส รุดโถ Miss.nongnapat  Rudtho
23 ปกติ 27442 น.ส. ศศิกานต์ สำราญดี Miss.SASIKAN  SUMRANDEE
24 ปกติ 27445 น.ส. หรินญา ฤทธิ์ไธสง Miss.HARINYA  RITTHAISONG
25 ปกติ 27460 น.ส. กันญารัตน์ จันสิงโท MissKanyarat  Jansingtho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 27463 น.ส. จิริยา แพงสร้อยน้อย Miss.Jiriya  Paengsoinoi
27 ปกติ 27478 น.ส. ปิยะดา อัฐิปา Miss.Piyada  Atthipa
28 ปกติ 27516 น.ส. พิมพกานต์ บุรีรัตน์ Miss.pimpakran  Bureerat
29 ปกติ 29638 น.ส. ธิวาพร ผลวาด Miss.triwaporn  ponwad
30 ปกติ 29652 น.ส. ญาณันธร เล็กอรินทร์ Miss.YANANTORN  LEKARIN
31 ปกติ 29655 น.ส. รวิสรา เกิดมะเริง Mr.Rawisara  Kerdmaroeng
32 ปกติ 29669 น.ส. ภัทรียา บุญเลิศ Mr.Phatthariya  Bunloet
33 ปกติ 29671 น.ส. วิภาวรรณ น้อยบาท Miss.Wipawan  Noibat
34 ปกติ 29678 น.ส. กีรภา คบขุนทด Keerapha  Kobkhuntod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29681 น.ส. ธัญญาลักษณ์ สมภักดี Miss.Tanyalak   sompakdee
36 ปกติ 29695 น.ส. ชุตินันท์ จันทร์หอม Chutinun  Janhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29697 น.ส. ณัฐรุจา สมภักดี Mr.NUDRUJA  SOMPUKDEE
38 ปกติ 29699 น.ส. ศศิธร วงษ์ม่วย SASITORN  WONGMOY *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29713 น.ส. สุกฤตา นามราช SUKRITTA  NAMRAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 29730 น.ส. อลิษา สุขเกษม Miss.ALISA  SOOKKASEM