ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

หญิง 27 คน ชาย 14 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27781 นาย นวพล นราวงษ์ Mr.nawaphol  narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27855 นาย ฐิติกร ศรีษะนอก Mr.THITIKORN  SRISANOK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27908 นาย วรากร ทองนาค Mr.Warakorn  Thongnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28101 นาย ณัฐวุฒิ หยุยไธสง Mr.NATTHAWUTT  YUITHISONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28110 นาย วชิระพงษ์ ประเสริฐ Mr.WACHIRAPHONG  PRASOET *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28144 นาย ธนากร อุทปา Mr.THANAKORN  AUTAPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28413 นาย กรินทร์ หว่านทอง Mr.KARIN  WANTHONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29039 นาย สิขเรศ สันโดษ Mastersikhares  sandos *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30381 นาย นพคุณ แก้วทูล Mr.Noppakhun  Kaewtool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30385 นาย สุทธิภัทร ฉิมงาม Mr.Sutthipat  นามสกุล *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30386 นาย อนาวิล พินไธสง Mr.Anawin  Phinthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30411 นาย ธิติวุฒิ ลีหล้าน้อย Mr.Thitiwut  Leehlanoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30438 นาย เมธี บุรีรัตน์ Mr.Matee  Burerat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30622 นาย ธนาโชค แก้วนะรา Mr.Thanachok  Kaewnara *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27829 น.ส. จีระนันท์ ปิระกาโน Miss.Chiranan  Pirakano *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27958 น.ส. ปฐมาวดี ศรีโคตรฤทธิ์ Miss.PATHAMAWADI  SRIKHOTRIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28002 น.ส. นิราพร บุญมาก Miss.NIRAPORN  BOONMAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 28013 น.ส. โสรยา พงษ์สมศักดิ์ Miss.SORAYA  PONGSOMSAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28037 น.ส. ธัญญามาศ ทุมโนน้อย Miss.Thanyamas  Tumnonoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28127 น.ส. ธัญสรณ์ เจียงพงษ์ Miss.TUNYASORN  JIANGPHONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28161 น.ส. กัลยา พงษ์อินวงษ์ Miss.Kanlaya  Phong-in-wong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28166 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ปิดตังถาเน MissNuttanun  Pittangthanea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28168 น.ส. นฤมล สมานมิตร Miss.NARUMON  SAMARNMIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28240 น.ส. ปริชญา เสนาคำ Miss.Paritchaya  Sanakham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28404 น.ส. ภคพร อินทร์อุดม Miss.Phakhaphon  Inudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28406 น.ส. ธิราวรรณ รามมะมะ Miss.Thirawan  Rammama *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28426 น.ส. สุพรรณณี เบญจศีล Miss.SUPHANNEE  BENCHASIL *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29041 น.ส. ณัฐกมล สัมฤทธิรินทร์ Miss.Nattakamon  Samritrin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30320 น.ส. ณฐิกา จันทร์หอม Miss.Natika  Junhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30322 น.ส. ธารน้ำใส ราชาหมื่น Miss.Thannamsai  Rachamuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30325 น.ส. ปาริฉัตร หงษ์สาหิน Miss.Pharichat  Hongsahin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30330 น.ส. จิราพร รัดจันทอง Miss.Jiraphon  RadchanThog *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30360 น.ส. กมลลักษณ์ ดำงาม Miss.Kamolrak  Damngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30389 น.ส. ณรินรัตน์ เสวตเวชากุล Miss.Narinrat  Sawetwachakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30390 น.ส. ดลพร ดุลยเกียรติ Miss.Dollaporn  Dulyakiat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30415 น.ส. ดากานดา ฝอยทองร่วง Miss.dakanda  foithongrung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30422 น.ส. วรรณนิสา ภาเจริญสุข Miss.Warnnisa  Phajareonsuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30425 น.ส. อินทรา มณีธรรมศักดิ์ Miss.Inthra  Maneethammasak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30429 น.ส. จินดาหรา มะลิเลิศ Miss.Jindara  Malilerd *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30488 น.ส. นวรัตน์ ศรีโนนสูง Miss.Nawarat  Srinonsung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31189 น.ส. รุ่งรดิภร พัฒนโชติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***