ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

หญิง 27 คน ชาย 13 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายประพันธุ์ ธรรมวัฒน์, นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27290 นาย ณัฐพงษ์ โสดา Mr.NUTTPHONG  SODA
2 ปกติ 27492 นาย แทนคุณ เกษแก้วเกลี้ยง Mr.tankun  ketkaewkaiag
3 ปกติ 27496 นาย พงศภัค ขัตฤกษ์ Mr.Pongsaphak   Kattaroek
4 ปกติ 27501 นาย ศักรินทร์ พระมะโส Mr.Sakkarin  Pramaso
5 ปกติ 27534 นาย ธีรศักดิ์ พูลศิลป์ Mr.Teerasak  Poolsin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29645 นาย ธนวัฒน์ พัฒนะแสง Mr.thanawat  phatthanasaeng
7 ปกติ 29662 นาย สุทธิพร พิมพิลา Mr.sutthiporn  pimpila
8 ปกติ 29674 นาย ธนโชติ ช่วยคงมา Mr.thanachot  chauykongma
9 ปกติ 29691 นาย สิทธิภาคย์ สิงชนะ Mr.Sittipak  Singchana
10 ปกติ 29706 นาย อิทธิพล ศรีสิทธิ์ Mr.ITTIPON  SRISIT
11 ปกติ 29736 นาย อภินันท์ จันทร์เทพ Mr.Aphinan  Janthep
12 ปกติ 29747 นาย รุ่งเกียรติ ใจดี Mr.Rungkiar  Jaidee
13 ปกติ 29756 นาย อนุภัทร ให้กันยา Mr.Anuphat  Haikanya
14 ปกติ 27164 น.ส. บุษยารัตน์ ภูมิลุน Miss.Busayarat  Phumilon
15 ปกติ 27201 น.ส. ภัทรธิดา ภูสะเทือน Miss.phattaratida   phusathean
16 ปกติ 27317 น.ส. ภัทราวดี บัวลา Miss.Phattharawadee  Buala
17 ปกติ 27320 น.ส. รุ่งนภา ทองมีค่า Miss.RUNGNAPHA  TONGMEEKHA
18 ปกติ 27360 น.ส. วรรณวิสา แสงงาม Miss.Wanwisa  Saengngam
19 ปกติ 27362 น.ส. ศศิวรรณ ศรีบุญเรือง Miss.SASIWAN  SRIBOONRUANG
20 ปกติ 27401 น.ส. วริศรา บุตรลา Miss.Warisara  Bootla
21 ปกติ 27427 น.ส. ธัญชนก ศรีงาม Miss.THUNCHANOK  SRINGANG
22 ปกติ 27428 น.ส. นงนภัส รุดโถ Miss.nongnapat  Rudtho
23 ปกติ 27442 น.ส. ศศิกานต์ สำราญดี Miss.SASIKAN  SUMRANDEE
24 ปกติ 27445 น.ส. หรินญา ฤทธิ์ไธสง Miss.HARINYA  RITTHAISONG
25 ปกติ 27460 น.ส. กันญารัตน์ จันสิงโท Miss.Kanyarat  Jansingtho
26 ปกติ 27463 น.ส. จิริยา แพงสร้อยน้อย Miss.Jiriya  Paengsoinoi
27 ปกติ 27478 น.ส. ปิยะดา อัฐิปา Miss.Piyada  Atthipa
28 ปกติ 27516 น.ส. พิมพกานต์ บุรีรัตน์ Miss.pimpakran  Bureerat
29 ปกติ 29638 น.ส. ธิวาพร ผลวาด Miss.triwaporn  ponwad
30 ปกติ 29652 น.ส. ญาณันธร เล็กอรินทร์ Miss.YANANTORN  LEKARIN
31 ปกติ 29655 น.ส. รวิสรา เกิดมะเริง Mr.Rawisara  Kerdmaroeng
32 ปกติ 29669 น.ส. ภัทรียา บุญเลิศ Mr.Phatthariya  Bunloet
33 ปกติ 29671 น.ส. วิภาวรรณ น้อยบาท Miss.Wipawan  Noibat
34 ปกติ 29678 น.ส. กีรภา คบขุนทด Miss.Keerapha  Kobkhuntod
35 ปกติ 29681 น.ส. ธัญญาลักษณ์ สมภักดี Miss.Tanyalak   sompakdee
36 ปกติ 29695 น.ส. ชุตินันท์ จันทร์หอม MasterChutinun  Janhom
37 ปกติ 29697 น.ส. ณัฐรุจา สมภักดี Mr.NUDRUJA  SOMPUKDEE
38 ปกติ 29699 น.ส. ศศิธร วงษ์ม่วย Miss.SASITORN  WONGMOY
39 ปกติ 29713 น.ส. สุกฤตา นามราช Miss.SUKRIDTA  NAMRATS
40 ปกติ 29730 น.ส. อลิษา สุขเกษม Miss.ALISA  SOOKKASEM