ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หญิง 21 คน ชาย 17 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : สิบเอกดุสิต สิงห์คะนอง, น.ส.ธนพร ปะวะเส


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27134 นาย ธนพงษ์ ทับละ Mr.thanapong  thabra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27138 นาย พรมนัส อันทราศรี Mr.PHRONMANAT  ANTRASI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27181 นาย อดินันท์ สิมพะราช Mr.Adinan  Simparat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27182 นาย อรรครพงษ์ สุโทวา Mr.AKARAPONG  SUTHOWA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27337 นาย พิชิตพล ประภาษา Mr.Pichitphon  Praphasar *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27372 นาย ปฏิมากรณ์ จันทะรัง Mr.Patimakorn  Jantarang
7 ปกติ 27375 นาย วีรวัฒน์ สวัสดิผล Mr.WEERAWAT  SAWATDIPON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27416 นาย ปิยะวุฒิ ใบยพฤกษ์ Mr.PIYAWUTH  BAIYAPLUEG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 27450 นาย ถาวรีย์ มนัสสา Mr.Tawaree  Manutsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 27495 นาย ธีรพล สีวะโสม Mr.Terapol  seewasom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 27536 นาย ธีระเทพ โพธิดี Mr.Theeratep  Photidee
12 ปกติ 28386 ด.ช. เศรษฐสิทธิ์ เศษศรี Mr.Setthasit  Setsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29656 นาย เกียรติสิริ อรัญมาลา Mr.Kiartsiri  Arunmala
14 ปกติ 29657 นาย ณัฐนันท์ สะพานหล้า nattanan  sapanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29716 นาย จักรพรรดิ์ พิมพ์ไชยศรี Jakkapart  Phimchaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29731 นาย ชัชชล พลวิเศษ chudchachon  polwised *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30472 นาย ชนพล นาเมืองรักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27160 น.ส. รัญชิดา เรียกศิริ MissRANCHIDA  RIAKSIRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27186 น.ส. จิราภรณ์ สิงห์สกล Miss.Jiraporn  Singsagol
20 ปกติ 27198 น.ส. ปาริชาติ เพียพยัคฆ์ MissPARICHAT  PAEPAYAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27233 น.ส. ปณยา เทียมมัง Miss.Panaya  Thiemmang
22 ปกติ 27274 น.ส. บัณฑิตา สุระสุข MissBANTHITA  SURASOOK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27278 น.ส. มณีรัตน์ กำหัวเรือ MissManeerat  Kamhuaruea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27285 น.ส. วิมลรัตน์ เที่ยงธรรม Miss.WIMONRAT  THAINGTHAM
25 ปกติ 27314 น.ส. ปวีณ์ธิดา ส้อยอุดม MissPaweethida  soiudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 27316 น.ส. พิชญาภา ศิริวงษ์ Miss.Pitchayapa  Siriwong
27 ปกติ 27346 น.ส. จรรยพร อบเชย Miss.janyaporn   obchoei *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27351 น.ส. ธิดารัตน์ พลมีเดช Miss.tidarat  phonmeedet
29 ปกติ 27364 น.ส. สุธาสิณี พูลวงษ์ Misssuthasinee  phulwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27399 น.ส. วนิดา ทับวิเศษ MissWANIDA  TUBWISET *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 27424 น.ส. จุฑามาศ ปัตตาเคสา Miss.jutamas  PATTAKESA
32 ปกติ 27431 น.ส. ปิ่นลดา ดุจนาคี MissPinrada  Dujnakee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 27436 น.ส. มณฑิตา วิเชียร Missmontita  wichain *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 27476 น.ส. ปริญญาดา ทำหนองพอก Missparinyada  tamnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 27505 น.ส. ณัฐวลัย ปุนนา MissNATTAWARAI  PUNNA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29667 น.ส. ปิยะดา ปักอินทรีย์ piyada  pankainsea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29668 น.ส. พิมพ์ชนก คำวงษา Miss.pimchanong  komworngsa
38 ปกติ 29673 น.ส. อาภรณ์รัตน์ พลจารย์ Miss.APORNRUT  PONLAJAN