ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หญิง 20 คน ชาย 21 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27822 นาย วชิราวุธ สุนนทะนาม Mr.Wachirawut  Sunontanam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27854 นาย กรวิชญ์ ประทุมษา Mr.KORRAWIT  PATUMSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27944 นาย ศุภณัฐ อะยางรัมย์ Mr.Suphanat  Ayangran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28070 นาย ศรุต หาญชนะ Mr.Sarut  Hanchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28075 นาย อมรเทพ ชุมจันทร์ Mr.Amornthap  Chumjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28096 นาย จีระนัย พลศิริ Mr.JEERANAI  PHONSIRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28106 นาย พิชัยยุทธ บุตรศรี Mr.pichaiyut  bootsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28148 นาย พิชชากร ศิลา Mr.Phit Cha Kon  Sila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 28152 นาย วีระชาติ โสระพิน Mr.werachat  sorapin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28155 นาย สิรภัทร พูลวงษ์ Mr.SIRAPAT  POONVONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28175 นาย จิรพัฒน์ โงนเงิน Mr.JIRAPAT  NGONNGEAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 28178 นาย ณัฐภูมิ บึงมุม Mr.NATTAPUM  BUNGMOM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 28188 นาย ศิรยุทธ ดงสุกร Mr.SIRAYUT  DONGSUKON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28427 นาย กิตติพงษ์ หงษ์ษา Mr.KITTIPONG  HONGSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30352 นาย ฐปนา บุบผามะตะนัง MasterThapana  Buphamatanang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30353 นาย ณัฐวัตร แคไธสง Mr.Nattawat  Kaethaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30355 นาย พงศกร คุณแสน Mr.pongsakorn  khunsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30356 นาย พีรภัทร พลทองมาก Masterpeeraphat  Pholthongmak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30367 นาย ธนกร ศรีสมศักดิ์ Mr.Thanakon  Srisomsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30382 นาย ปริญญา กะตะสิลา Mr.Parinya  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30413 นาย ศิริพงษ์ ศีระบุตร Mr.Siriphong  Seerabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28012 น.ส. สุธาวัลย์ ช่างเหล็ก Miss.Sutawan  Changlek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28036 น.ส. ณัฐชา สัตถาวะโห Miss.Natcha  Sattawaho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28050 น.ส. สุรีย์นิภา เหลามี Miss.SUREENIPHA  LAOMEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28052 ด.ญ. อมราวดี ยอดผล Mr.Amarawadee  Yoadpon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28093 ด.ญ. ไอริน แน่นชารี Miss.IRINE  NANCHAREE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28164 น.ส. จิราพร อันลีลา Miss.JIRAPORN  UNWERA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28193 น.ส. กัลยรัตน์ ทองศรีเมือง Miss.Kalyarat  Thongsrimueang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28198 น.ส. ชุตินันท์ เหล่าศรี Miss.Chutinan  Laosri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28201 น.ส. บัณฑิตา วรรณาพุท Miss.Bantita  Wannaphut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28422 น.ส. บุษกร แอมไธสง butsagon  amthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30359 น.ส. กนกวรรณ์ ปาสานะตัง MissKanokwan  Pasanatang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30361 น.ส. จุฬีลักษณ์ หานุสิงห์ Miss.Jureelak  Hanusing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30362 น.ส. ฐาปนี จันทรัง Miss.Thapanee  Chantharang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30363 น.ส. ประภาพร ผ่องลุนหิต Miss.Praphaphon  Phonglunhit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30364 น.ส. ปาริชาติ ทองอ่อน Miss.Parichat  Thongoon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30365 น.ส. พัชราพร บุญสวาย Miss.Phatcharaphon  Bunsawai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30394 น.ส. ศิริรัตน์ สร้างไธสง Miss.Sirirat  Srangthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30467 น.ส. ชนกนันท์ สายบุบผา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31169 น.ส. รุ่งลาวัลย์ แพงคำตา Miss.Runglawan   Paengkamta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31173 น.ส. พิมลพรรณ ชัยมหา Miss.Phimonphan  Chaimaha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***