ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หญิง 21 คน ชาย 16 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : สิบเอกดุสิต สิงห์คะนอง, น.ส.ธนพร ปะวะเส


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27134 นาย ธนพงษ์ ทับละ Mr.thanapong  thabra
2 ปกติ 27138 นาย พรมนัส อันทราศรี Mr.PHRONMANAT  ANTRASI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27181 นาย อดินันท์ สิมพะราช Mr.Adinan  Simparat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27182 นาย อรรครพงษ์ สุโทวา Mr.AKARAPONG  SUTHOWA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27337 นาย พิชิตพล ประภาษา Mr.Pichitphon  Praphasar *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27372 นาย ปฏิมากรณ์ จันทะรัง Mr.Patimakorn  Jantarang
7 ปกติ 27375 นาย วีรวัฒน์ สวัสดิผล Mr.Weerawat  Savatdiphol
8 ปกติ 27416 นาย ปิยะวุฒิ ใบยพฤกษ์ Mr.PIYAWUTH  BAIYAPLUEG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 27450 นาย ถาวรีย์ มนัสสา Mr.Tawaree  Manutsa
10 ปกติ 27495 นาย ธีรพล สีวะโสม Mr.Terapol  seewasom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 27536 นาย ธีระเทพ โพธิดี Mr.Theeratep  Photidee
12 ปกติ 29656 นาย เกียรติสิริ อรัญมาลา Mr.Kiartsiri  Arunmala
13 ปกติ 29657 นาย ณัฐนันท์ สะพานหล้า Mr.nattanan  sapanla
14 ปกติ 29716 นาย จักรพรรดิ์ พิมพ์ไชยศรี Jakkapart  Phimchaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29731 นาย ชัชชล พลวิเศษ Mr.chudchachon  polwised
16 ปกติ 30472 นาย ชนพล นาเมืองรักษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27160 น.ส. รัญชิดา เรียกศิริ MissRANCHIDA  RIAKSIRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27186 น.ส. จิราภรณ์ สิงห์สกล Miss.Jiraporn  Singsagol
19 ปกติ 27198 น.ส. ปาริชาติ เพียพยัคฆ์ Miss.PARICHAT  PAEPAYAK
20 ปกติ 27233 น.ส. ปณยา เทียมมัง Miss.Panaya  Thiemmang
21 ปกติ 27274 น.ส. บัณฑิตา สุระสุข Mr.BANTHITA  SURASOOK
22 ปกติ 27278 น.ส. มณีรัตน์ กำหัวเรือ MissManeerat  Kamhuaruea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27285 น.ส. วิมลรัตน์ เที่ยงธรรม Miss.WIMONRAT  THAINGTHAM
24 ปกติ 27314 น.ส. ปวีณ์ธิดา ส้อยอุดม MissPaweethida  soiudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27316 น.ส. พิชญาภา ศิริวงษ์ Miss.Pitchayapa  Siriwong
26 ปกติ 27346 น.ส. จรรยพร อบเชย Miss.janyaporn   obchoei
27 ปกติ 27351 น.ส. ธิดารัตน์ พลมีเดช Miss.tidarat  phonmeedet
28 ปกติ 27364 น.ส. สุธาสิณี พูลวงษ์ Mr.suthasinee  phulwong
29 ปกติ 27399 น.ส. วนิดา ทับวิเศษ Miss.WANIDA  TABWISET
30 ปกติ 27424 น.ส. จุฑามาศ ปัตตาเคสา Miss.jutamas  PATTAKESA
31 ปกติ 27431 น.ส. ปิ่นลดา ดุจนาคี Miss.Pinlada  Dujnakee
32 ปกติ 27436 น.ส. มณฑิตา วิเชียร Missmontita  wichain *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 27476 น.ส. ปริญญาดา ทำหนองพอก Missparinyada  tamnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 27505 น.ส. ณัฐวลัย ปุนนา Miss.NATTHAWALAI  POONNA
35 ปกติ 29667 น.ส. ปิยะดา ปักอินทรีย์ Miss.piyada  pankainsea
36 ปกติ 29668 น.ส. พิมพ์ชนก คำวงษา Miss.pimchanong  komworngsa
37 ปกติ 29673 น.ส. อาภรณ์รัตน์ พลจารย์ Miss.APORNRUT  PONLAJAN