ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

หญิง 32 คน ชาย 8 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางอัจฉรา สุดแก้ว, น.ส.ฐิตินันต์ แก้ววิเศษ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27132 นาย ชุติพนธ์ วงศ์สุวรรณ Mr.Chutiphon  Wongsuwan
2 ปกติ 27175 นาย ภูษณ คุ้มสุวรรณ Mr.PUSANA  KUMSUWAN
3 ปกติ 27179 นาย วิชิต คุ้มประดิษฐ์ Mr.WICHIT  KOMPRADIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27539 นาย วงษธร ภูหยาดฟ้า Mr.wongsaton  pooyhadpa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29660 นาย ธันวา ทองลาย Mr.Tanwa  Tonglay
6 ปกติ 29661 นาย พชร พูลวงษ์ phachara  phulwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29687 นาย ณัฐภูมิ ไพราม Mr.Nattaphun  Pairam
8 ปกติ 29772 นาย อธิป เชาระกำ Mr.Athip  Chaorakam
9 ปกติ 27150 น.ส. นะริตา พรสุวรรณ์ Miss.Narita  Pronsuwan
10 ปกติ 27161 น.ส. ศรันภัทร มาลัย Miss.Saranpat  MALAI
11 ปกติ 27167 น.ส. อัจฉรา บุตรวัด Miss.Oatchara  Butwat
12 ปกติ 27195 น.ส. ธิดารัตน์ ผุยคำภา MissThidarat  Phuikhampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27199 น.ส. พรรณิดา วงศวาส Miss.Phannida  Wongwas
14 ปกติ 27200 น.ส. พิมพ์สินี แสงศรี Miss.Pimsinee  Sangsri
15 ปกติ 27202 น.ส. ยุพารัตน์ รัตนวงศะวัติ Miss.YUPARAT  RATTANAWONGSAWAT
16 ปกติ 27205 น.ส. ศิริรัตน์ ชาตาธิคุณ Miss.SIRIRAT  CHATATIKUL
17 ปกติ 27223 น.ส. กัญญารัตน์ คำพิมูล Miss.Kanyarat  Kampimul
18 ปกติ 27234 น.ส. ปริญญาพร ประจวบบุญ Miss.Parinyapron  Prachuabbun
19 ปกติ 27269 น.ส. ชุติมณฑน์ จันทร์หอม MissChutimon  Janhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27273 น.ส. ทัศน์วรรณ ภารวงค์ Miss.Thasawan  Phanwong
21 ปกติ 27275 น.ส. ปานดาว จือศานติ Miss.Pandao  juesanti
22 ปกติ 27279 น.ส. มนต์นภา คานไธสง Miss.monnapha  kanthaisong
23 ปกติ 27280 น.ส. พรพิมพ์ พวงไธสง Miss.Phonphim  Phuangthaisong
24 ปกติ 27308 น.ส. ณัฐพร ร่วมกูล Miss.NATTAPHON  RUAMGOON
25 ปกติ 27311 น.ส. นินรัตน์ สัตบุตร Mr.Ninrat  Sattaboot
26 ปกติ 27327 น.ส. เสาวภา คำใต้ Miss.saowapa  khamtai
27 ปกติ 27347 น.ส. จรรยพร สุวรรณเวียง Miss.janyaporn  suwanwaeng
28 ปกติ 27385 น.ส. ชุธิดา ปัญญาดิษฐ์ Miss.CHUTIDA  PANYADIT
29 ปกติ 27473 น.ส. ชนันญา ลีสิงห์ MissChananya  Leesing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27562 น.ส. วันวิสา เสนาโนฤทธิ์ Miss.WUNWISA  SENANORIT
31 ปกติ 29643 น.ส. วนัชพร วรรณสุทธะ Miss.Wanatchaporn  Wannasuttha
32 ปกติ 29653 น.ส. ธัญพร ดีซ้อน Miss.TANYABHORN  DEESORN
33 ปกติ 29663 น.ส. จิราพร คุ้มเขตต์ Jiraporn  Koomket *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29665 น.ส. นภัสสร ยางนามอินทร์ Naphatson  Yangnamin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29670 น.ส. วริศา นาคประโคน Miss.WARISA  NAKPRAKHON
36 ปกติ 29685 น.ส. อุษณีย์ แสงอรุณ Miss.Usanee  sangarun
37 ปกติ 29693 น.ส. กิตติมา ศรีนวล Miss.kittima  srinual
38 ปกติ 29698 น.ส. ธิดาพร ปวงคำใจ Miss.Tidaporn  Puongkamjai
39 ปกติ 29724 น.ส. พัสนันท์ บุญเย็น Mr.Patsanan  Bunyen
40 ปกติ 29728 น.ส. สมฤทัย ญาติโสม Mr.Somruethai  Yatsom