ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

หญิง 28 คน ชาย 12 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27823 นาย วรวุฒิ สมงาม Mr.worawut  somngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27861 นาย พงษ์สวัสดิ์ สุริวัตร Mr.PONGSAWAT  SURIWAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27863 นาย พีรพัฒน์ สุวรรณศรี Mr.PEERAPHAT  SUWANNASRI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27864 นาย ภัทรกานต์ มุยสิม Mr.Phattharakan  Muysim *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27940 นาย ปรีชา ฉิวรัมย์ Mr.PREECHA  CHIWRAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28069 นาย วัชรินทร์ รักศร Mr.WACHARIN  RAKSORN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28072 นาย สรวิชย์ สิงห์ชาดา Mr.Sorawich  Singchada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28150 นาย ภานุพงศ์ รันชะโก Mr.panupong  runchago *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29771 นาย นราธิป มูลวงษ์ Mr.Narathip  Moonwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30370 นาย ภูริเดช แก่นไธสง Mr.Phuridat  Kaenthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30408 นาย จักริน มาลัยทอง Mr.Chakkarin  Malaythong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30439 นาย เอกอาทิตย์ มาลัยศรี Mr.ekartit  Malaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27798 น.ส. ปาลิตา ภูมินา Miss.Palita  Phumina *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27832 น.ส. ทิภาพร จันทรเทพ Miss.THIPHAPHON  CHANTHONTHEP *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27836 น.ส. ประภัสสร ช่อทองหลาง Miss.Praphatsorn  Chortonglang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27843 น.ส. รัชฎาภรณ์ เกตุดี Miss.Ratchadaporn  Ketdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27918 น.ส. ธารารัตน์ พงษ์อินทร์วงศ์ Miss.Thararat  Phoginwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27919 น.ส. นันทิชา อุทาหรณ์ Miss.Nanthicha  Autahorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27924 น.ส. พัชรินทร์ คำเปลว Miss.Patcharin  Khampleo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27927 น.ส. วนัฐชา คำมูลตรี Miss.WANATCHA  COMMUNTREE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27955 น.ส. ธนิดา พรโพธิ์งาม Miss.Thanida  Pornphongam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27964 น.ส. เพชรลดา ผุยคำภา Miss.Phetlada  Puikampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27972 น.ส. ออมสิน สุพรรณรัง Miss.AOMSIN  SUPHANNARANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27995 น.ส. เกสรินทร์ โยยรัมย์ Miss.Kassarin  Yeuyram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27997 น.ส. จิรนันท์ จันทร์เทพ Miss.Chiranan  Chanthep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28005 น.ส. พรนภา น้อยน้ำคำ Miss.PRONNAPA  NOINAMKAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28122 น.ส. ขวัญฤดี ปักอินทรี Miss.Khwanrudee  Pakinsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28123 น.ส. จีรนันทร์ พันธุ์สะอาด Miss.JEERANAN  PANSAARD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28125 ด.ญ. ชณาการต์ ไชยพิมพ์ Miss.CHANAKAN  CHAIPIM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 28171 น.ส. สิริรัตน์ ถานะปัตโถ Miss.SIRIRAT  THANAPUTTHO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28195 น.ส. เขมนิจ อรรถโยโค Miss.Khammanij  Atthayoko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30347 น.ส. รินรดา ตองติรัมย์ Miss.Rinrada  Tongtirum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30366 น.ส. ภัสพร สำราญดี Miss.Phadsaporn  Samrandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30372 น.ส. เจนจิรา ยอดผล Miss.Chenchira  Yodphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30395 น.ส. อริศรา บัวเตย Miss.Arisara  Buatoei *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30416 น.ส. นัฐฒิกาล เศษถัง Miss.Nattikarn  Settang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30417 น.ส. เบญจพร บุญหลาย Mr.Benjapron  Boonlai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30424 น.ส. อรปรียา ยอดเมิน Miss.Onpreya  Yodmoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30432 น.ส. ธันยพร แย้มวงษ์ MissThanyaporn  Yaemwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30433 น.ส. ปาริชาติ ลือโสภา Miss.Parichat  Luesopha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***