ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางเพ็ญนภา ภูมิเขตร์, นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27211 นาย ณัฐวัฒน์ คุ้มเดช Mr.Natthawat  Kumdach
2 ปกติ 27333 นาย ธีรวุฒิ โคตรแสง Mr.THIRAWUT  KHRONGSAENG
3 ปกติ 27340 นาย วันชัย ถ้วยทอง Mr.Wanchai  Thuaythong
4 ปกติ 27376 นาย วุฒิกรณ์ ชะนะ Mr.WUTTIKHON  CHANA
5 ปกติ 27409 นาย ชิษณุพงศ์ เอมโคกสูง Mr.Chisanuphong  Aemkhoksong
6 ปกติ 27417 นาย พายุ ล้ำเลิศ Mr.PHAYU  LAMLUA
7 ปกติ 27418 นาย พุทธากรณ์ สำราญดี Mr.Phutthakon  Samrandi
8 ปกติ 27420 นาย จุลินทร์ เพียรสูงเนิน Mr.JULIN  PIARSUNGNOEN
9 ปกติ 27452 นาย นราศักดิ์ สุขชาลี Mr.Narasak  Sukchalee
10 ปกติ 27453 นาย ปริวัตร คุณโน Mr.PARIWAT  KUNNO
11 ปกติ 27489 นาย ชนันธพันธ์ ชะบา Mr.Chananthapan  Chaba
12 ปกติ 27498 นาย ภัทรพล โคเทพ Mr.phattaraphon  khothep
13 ปกติ 27531 นาย ตรีเพชร สุระภีร์ Mr.Triphet  Surapee
14 ปกติ 27533 นาย ทินกฤต สวัสดิผล Mr.Thinnaklit  Sawatdiphon
15 ปกติ 29689 นาย วิชาญชัย ชุมปักษ์ Mr.wichanchai  chumpak
16 ปกติ 29714 นาย กฤตภัค ป้องชารี Mr.Krittapak  Pongcharee
17 ปกติ 29746 นาย บรรพต เลนทำมี Mr.Bunphot  Lenthammee
18 ปกติ 27184 น.ส. กัญญารัตน์ หอมหวล Miss.Kanyarat  Homhual
19 ปกติ 27207 น.ส. อรทัย ไชยศรี Miss.Arathai  Chaiyasri
20 ปกติ 27267 น.ส. จารุฉัตร ไทยแก้ว Miss.jaruchat  thaikaew
21 ปกติ 27271 น.ส. ฑิฆัมพร ตรีวิเศษ Miss.Thikhamphon  Triwiset
22 ปกติ 27277 น.ส. ฟ้าใส ทวยไธสง Miss.Fasai  Thuythaisong
23 ปกติ 27349 น.ส. ณัฐพร คำพระ Miss.NATTAPHON  KAMPHRA
24 ปกติ 27383 น.ส. จุฑาทิพ ธรรมเสนา Miss.Juthathip  Thammasema
25 ปกติ 27387 น.ส. ฐิติพร ไทยทูล Mr.THITIPORN  THAITHUL
26 ปกติ 27392 น.ส. นราพร ศรีป้องหล้า Miss.Narapron   Sripongla
27 ปกติ 27395 น.ส. พิมพ์พิศา ตำรัมย์ Miss.Pimpisa  Tamrum
28 ปกติ 27396 น.ส. มนัสนันท์ ปะบัวบาน Miss.Manatsanan  Pabuaban
29 ปกติ 27407 น.ส. อภิญญา เสาศิริ Miss.APINYA  SAOSIRI
30 ปกติ 27425 น.ส. ญาตาวี จันทร์สุวรรณ Miss.YATAWEE  JANSUWAN
31 ปกติ 27437 น.ส. มัลลิษา อทุมชาย Miss.Manlisa  Atumchai
32 ปกติ 27438 น.ส. ถิรถาวรีย์ สีนาทอง Miss.Tiratawaree  Seenathong
33 ปกติ 27443 น.ส. ศศิกานต์ มิ่งพิมาย Miss.SASIKHAN  MINGPIMAIY
34 ปกติ 27444 น.ส. สิรินทรา หม้อมีสุข Miss.SIRINTRA  MOMISUK
35 ปกติ 29649 น.ส. กัญญาพัชร เชื้อแก้ว Miss.Kanyapach  Chueakaew
36 ปกติ 29721 น.ส. กชกร โนนจันทร์ Miss.Kotchakorn  Nonjan
37 ปกติ 29729 น.ส. อรจิรา ปิดตังนาโพธิ์ Miss.Onjira  Pidtangnapho
38 ปกติ 29737 น.ส. ชนิตา โสภาชัย Miss.CHANIDA  SOPACHAI
39 ปกติ 29740 น.ส. ปาริชาติ สุบุญมี Miss.PARICHAT  SUBUNMEE
40 ปกติ 29741 น.ส. อรนุช นะราช Miss.Oranuch  Narach