ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

หญิง 20 คน ชาย 20 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางเสาวลักษณ์ ชัยคำมุ่ง, นายเอกสิทธิ์ ทบภักดิ์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27131 นาย ชนกชนม์ เบ็ญจศิล Mr.chanongchon  banjasin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27176 นาย รณกร พูลวงศ์ Mr.RONNAKON  POOLWONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27299 นาย สรวิชญ์ เอกสันติ Mr.SORAVIT  AEGSUNTI *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27330 นาย ฐัตศร ยินรัมย์ Mr.THATASORN  GINRAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27331 นาย ณัฐพัชร์ วงรอง Mr.Nutthapach  Wongrong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27369 นาย ชวัลวิทย์ เพชรสีขาว Mr.Chawanwit  Phetsikhaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27581 นาย สุรินธร ศรีเพ็ง Mr.surintorn  seepeang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28386 นาย เศรษฐสิทธิ์ เศษศรี Mr.Setthasit  Setsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29675 นาย ธนพัทธ เขมะโร Thanaphat  Kemaro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29676 นาย พีรพันธ์ ศรีวรรณา Mr.Peerapan  Seewanna
11 ปกติ 29686 นาย ณภัทร แคไธสง naphat  kaethaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29688 นาย ธิเบศ ศรีขี Thibes  Seekhee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29701 นาย คุณานนต์ พลซา Mr.Khunanan  Phonsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29704 นาย วรพล โคตรภูมี WORAPOL  KOODPOOMEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29720 นาย ธีวรา ศรีวะรมย์ Thiwara  Sriwarom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29735 นาย วัชรกรณ์ สพานหล้า Watcharakorn  Sapanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29752 นาย ธงไทย ศิริกิจ Thogthai  Sirikit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30473 นาย ธนกร ทองอ้วน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 31176 นาย ฐิติภัทร บุญหาร Mr.Titiphat  Boonharn
20 ปกติ 31206 นาย พีรวิชญ์ ปรีฉันท์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27187 น.ส. ชดาทรณ์ มุลศรีสุข MissCHADATHON  MUNSRISUK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27196 น.ส. นิวารัตน์ ชาวคำ MissNiwarut  Chaowkam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27284 น.ส. วันทนีย์ เหล่าบ้านเหนือ MissWantanee  Laobannea *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27305 น.ส. ขวัญจิรา จรูญกุล MissKHUAJIRA  JARUNKUN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27315 น.ส. ปารวี บุตรวัด Miss.Parawee  Butwat
26 ปกติ 27353 น.ส. ปิยาพัชร ทัพธานี Miss.Piyapuch  Thpthanee
27 ปกติ 27382 น.ส. จินตนา เขตไธสง MissJintana  Khetthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27400 น.ส. วรมนต์ คุณโน Miss.Woramon  Khunno
29 ปกติ 27467 น.ส. ฐิติวรดา เลิศแก้ว MissThitiworada  Lerskaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27510 น.ส. บุษกร พงษ์อินวง Missbusagon  ponginwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 27771 น.ส. พิมลพัส ฉิมราช MissPIMOLPAT  CHIMMARAJ *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29640 น.ส. ปริดา แสงสว่าง PARIDA  SAENGSAWANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29666 น.ส. นิลทิวา สุลายรัมย์ NINTIWA  SURAYRUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29679 น.ส. จิรภา ยอดป้องเทศ Jirapha  Yodpongthes *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29680 น.ส. ณัฐริกา เชาระกำ NUTTARIKA  CHAORAKAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29682 น.ส. ปิยธิดา อันทะริน Piyathida  auntharin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29709 น.ส. ขวัญชนก หอมหวล Khanchano  Hoomhual *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29727 น.ส. วันวิสา อินทรปัญญา Wanwisa  Intarapanya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29738 น.ส. ณัฐชา โสดแก้ว Miss.NATCHA  SODKEAW
40 ปกติ 30479 น.ส. จุฑามาส เอมโคกสูง Miss.Jutamast  Aemkhoksong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***