ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

หญิง 36 คน ชาย 4 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 328

ครูที่ปรึกษา : นายสุจิตต์ สิงห์วารี, น.ส.จารุวรรณ สาขจร


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27414 นาย ธีรวัฒน์ จันวงษา Mr.TEERAWAT  JANWONGSA
2 ปกติ 29751 นาย จาตุรนต์รัศมี แข็งขัน Jaturonrassamee  Khangkhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29753 นาย นวพล หม้อมีสุข nawapon  mormaesuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29779 นาย ภูมิระพี พิษอดูลย์ Mr.Poomrapee  Pitadun
5 ปกติ 27310 น.ส. นันท์นภัส เพ็งโมดา MissNannapat  Phengmodo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27352 น.ส. เบญญาภา เล็งไธสง Miss.BENYAPA  LENGTHAISONG
7 ปกติ 27378 น.ส. กชกร เทพรักษ์ Miss.khotchakorn  theparuk
8 ปกติ 27390 น.ส. ธยานี คำมณี Miss.TAYANEE  KAMMANEE
9 ปกติ 27394 น.ส. พัชรา ช่องรำ Miss.PATCHARA  CHONGRUM
10 ปกติ 27404 น.ส. สิรินทรา ครองวัง Miss.sirintra  khrongwang
11 ปกติ 27429 น.ส. นิลวัลย์ แสงอรุณ MissNilawan  Sangarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 27430 น.ส. ปนัดดา ฉันพินิจ MissPanatda  Chanpinit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27441 น.ส. ศรัญญา เมาะสมาน MissSranya  Morsamarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27465 น.ส. ญาโนบล โกมาลย์ Miss.Yanobon  Koman
15 ปกติ 27468 น.ส. ณัฏฐปรียา พันทองหล่อ Miss.Nattapreya  pantongloa
16 ปกติ 27484 น.ส. วิชญาดา ชิมรัมย์ Miss.wichayada   chimram
17 ปกติ 27502 น.ส. กนกวรรณ พงหนองพอก MissKanokwan  Pongnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27508 น.ส. ธนาภา แพงมา Miss.Thanapha  Phangma
19 ปกติ 27512 น.ส. พรนัชชา ธีสุระ Miss.Pornnatcha  Theesura
20 ปกติ 27513 น.ส. พัชรพร สุขทวี MissPATCHARAPORN  SOOKTAWEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27514 น.ส. พัชรวรรณ อันทะเดช Miss.Patcharawarn  Untadech
22 ปกติ 27515 ด.ญ. พิมพ์ชนก มูลไธสง MissPhimchanok  MoonTaisang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27521 น.ส. วรรณิภา สุทธิสน MissWannipa  Suttison *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27523 น.ส. สุทักษา ลอมไธสง Miss.suthaksa  lomthaisong
25 ปกติ 27525 น.ส. อภิญญา กองแก้ม Miss.Apinya  Kongkam
26 ปกติ 27541 น.ส. กนกพิชญ์ เข็มขำ Miss.KANOKPIT  KHEMKHUM
27 ปกติ 27550 น.ส. นลิตา ปิตาทาโย Miss.NALITA  PITATAYO
28 ปกติ 27563 น.ส. ศุภาพิชญ์ ไกรวงษ์ Misssapapit  kraiwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 27603 น.ส. เอวิตรา ชวนจิตร Miss.Awitra  Chuanjit
30 ปกติ 29050 น.ส. ทิพานัน เขจรกลาง Miss.THIPHANAN  KHECHORNKLANG
31 ปกติ 29654 น.ส. พิชชาอร เศษไธสง Miss.Phitchaon  Setthaisong
32 ปกติ 29692 น.ส. กนกวรรณ เนียมนาค Kanokwan  Niamnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29700 น.ส. สิริลักษณ์ หาจันทร์ Miss.Siriluck  Hajan
34 ปกติ 29710 น.ส. นงค์นภัส ดวงแก้ว NONGNAPAT  DUANGKAEW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29722 น.ส. ธิดารัตน์ ปะนามเส Miss.Thidarat  Pananse
36 ปกติ 29725 น.ส. พิริษา พงษ์หนองพอก Miss.Pirisa  Pongnongpok
37 ปกติ 29726 น.ส. วรรณิดา บุญเย็น Miss.Wannida  Boonyen
38 ปกติ 29742 น.ส. เอวิตา สิมมา Miss.Awita  Simma
39 ปกติ 29748 น.ส. ธัญพิชชา บุญยัสสะ TANPITCHA  BUNYATSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 29764 น.ส. อารยา ยอดมาลี Miss.Araya  Yodmalee