ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

หญิง 27 คน ชาย 11 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27777 นาย ณัฐชัย อ่อนนาหาด Mr.NATTACHAI  ONNAHAD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 27784 นาย ภาณุวัฒน์ พิมพ์ศักดิ์ Mr.PHANUWAT  PHIMSAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 27898 นาย ชนาธิป คลังดงเค็ง Mr.CHANATHIP  KLANGDONGKHENG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27899 นาย ชยามร พันวิเศษ Mr.chayamon  phanwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27900 นาย ธีรธัช พิมพ์สวรรค์ Mr.Theeratuch  Pimsawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 27903 นาย ปิยวัฒน์ สืบสิงคาร Mr.Piyawat  Suebsingkran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28220 นาย นราธิป สุนทรห้าว Mr.Narathip  Soonthonhaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30369 นาย นวพล เกิดบุญมี Mr.Nawapon  Kerdboonmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30427 นาย ธนพนธ์ พันธ์ทองหล่อ MasterThanaphon  Phanthonglo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30428 นาย นนธวัฒน์ ป้องชาดา Mr.Nonthawat  Pongchada *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30437 นาย เดชดำรงค์ รอดสุโข Mr.Dejdamrong  Rodsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 27791 น.ส. กอบแก้ว การิเทพ Miss.Khopkaew  Karithap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 27797 น.ส. ปรียาภรณ์ ภูสะเทือน Miss.Preeyaphorn  Phusathuean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27804 น.ส. วรรณศิริ สงศิริ Miss.Wansiri  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27805 น.ส. วรัญญา สดไธสงค์ Miss.Waranya  Sodtaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 27809 น.ส. สุภัชญา สมบูรณ์ Miss.SUPATCHAYA  SOMBOON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27830 น.ส. ชลดา พานรัมย์ Miss.chonlada  panram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27838 น.ส. พนิดา ดีมาก Miss.PANIDA  DEEMAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 27852 น.ส. สุคนธวา ขอนทอง Miss.Sukonthawa  Khonthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27878 น.ส. จิตรวรรณ จันทจร Miss.Jittawan  Jantajorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 27886 น.ส. วิชญาดา สีเขียว Miss.Wichayada  Seekeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 27914 น.ส. กอบกาญจน์ การิเทพ Miss.Kobkarn  Karithap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27915 น.ส. กอบกุล การิเทพ Miss.Kobkul  Karithep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 27925 น.ส. ภัทรธิดา พั่วคูขาม Miss.Pattharathida  Puakhukham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27926 น.ส. เยาวลักษณ์ สร้อยจิต Miss.YAOWLAK   SROJIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 27931 น.ส. โศธิดา วรสิทธิ์ Miss.SOTHIDA  WORASIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 27953 น.ส. ฐิตาพร พลสมบัติ Miss.Thitaphon  Pholsombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27957 น.ส. นุชจรี บุญจันทร์ Miss.NUCHJAREE  BOONJAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 27961 น.ส. ปาลิตา หาญคำ Miss.Palita  Hankham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 27967 น.ส. วันวิสา คูณหัวโทน Miss.WANVISA  KHUNHUATONE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 27971 น.ส. อภิญญา เมืองนาม Miss.APINYA  MAUNGNAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 28092 น.ส. อินทภาณี สาทองขาว Miss.INTAPHANEE  SATHONGKAO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 28248 น.ส. อารีรัตน์ มูลพันธ์ Miss.Areerat  Moonphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30423 น.ส. สุดาศิริ พินกอคำ Miss.Sudasiri  Pinkokham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30431 น.ส. ชิตยาภรณ์ แทนนำ Miss.Chittayaporn  Taennam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30442 น.ส. ฐิติรัตน์ บุตรประโคน Miss.Thitirat  Butprakhon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30444 น.ส. ระพีภัทร จันทร์วิเศษ Miss.Rapeepat  Janwises *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30486 น.ส. กานต์ยกร หน่อสีดา MissKanyakon  Nosida *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***