ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

หญิง 34 คน ชาย 6 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายนิคม อุ่นใจ, นางเสาวณีย์ หาวิเชียร


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27491 นาย ทักษิณ รามวิชัย Mr.THAKSIN  RAMWICHAI
2 ปกติ 27493 นาย สุธีปกรณ์ สุวรรณ Mr.Suteepakorn  suwan
3 ปกติ 27497 นาย พัฒนกุญ บุญเย็น Mr.Phathanakul  Boonyen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 27528 นาย ณัฐกิตติ์ สุทธิประภา Mr.NATTAKIT  SUTTHIPRAPA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 27766 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีทน Mr.PATIPAT  SRITHON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29745 นาย นภัสกร ปัญญารักษ์ NAPHATSAKORN  PANYARAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 27247 น.ส. อาทิตยา ควรเกิด MissAtittaya  Kuarnkord *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 27283 น.ส. วชิรญาณ์ ทุ่มกระเดื่อง MissWACHIRAYA  THUMKADUEANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 27380 น.ส. กุลสตรี ยอดผล MissKULLASATEE  YORDPON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 27391 น.ส. ธิดารัตน์ สุขบรรเทิง MissTHIDARAT  SOOKBANTERNG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 27393 น.ส. ปาริชาติ พันนาเหนือ MissPARICHAT  Punnanuae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 27405 น.ส. สุภาวดี แก้วเพชร Miss.SUPAWADEE  KAEWPHET
13 ปกติ 27464 น.ส. ชาลีณี น้อยจันทร์วงษ์ MissCHALINEE  NOIJANWONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 27466 ด.ญ. ฐาปนี ทับสุรี MissThapanee  Thapsuree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 27469 น.ส. ณัฐณิชา รังษี Miss.Natnicha  Rangsee
16 ปกติ 27471 น.ส. ทัศนา สิมาลา MissTHATSANA  SIMALA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 27479 น.ส. ไปรยา อันพิมพา MissPairaya  Anpimpa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 27503 น.ส. กันยรัตน์ ทูลนอก Miss.Kanyarat  Thunnok
19 ปกติ 27519 น.ส. รัตนวลี พวงนิล MissRATTANAWALI  PHUANGNIN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 27522 น.ส. วิมลศิริ มิละถาโก Miss.wimonsiri  milathako
21 ปกติ 27524 น.ส. สุนิดา อาษากิจ Miss.Sunida  Arsakich
22 ปกติ 27526 น.ส. อัจฉรา สพานหล้า Missachara  sapanra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 27527 น.ส. ไอฑ์รดา ป่าพนัส Miss.Airada  Paphanas
24 ปกติ 27542 น.ส. จีระนันท์ สิงห์เทศ MissJeeranun  Singtad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 27546 น.ส. ณัฐนิชา บุญหลาย Miss.natnicha  boonlai
26 ปกติ 27549 น.ส. ธัญรดา แสนสุข MissTunrada  Sansuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 27552 น.ส. เบญญาภา จันทะเสน MissBenyapa  Jantasan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 27553 น.ส. ฝันชนก ชายะพงศ์ Miss.Funchanok  Chayaphong
29 ปกติ 27555 น.ส. พรพรรณ พรมเดช Miss.Pornpan  Promdech
30 ปกติ 27557 น.ส. ภัทรพร โตพิทักษ์ Miss.Pattaraporn  Tophithak
31 ปกติ 27558 น.ส. มนัญชยา ยอดเมิน Miss.MANUNCHAYA  YODMEAN
32 ปกติ 27559 น.ส. ลลิตา สะพานหล้า MissLALITA  SAPANLA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 27564 น.ส. สุชาวดี อันทบาล MissSUCHAWADEE  ANTABAN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 27565 น.ส. สุภัสรา เขมะรัง Miss.SUPHATSARA  KEMARUNG
35 ปกติ 27584 น.ส. เขมิกา ผูกพันธ์ Mr.Khemika  Phukphun
36 ปกติ 28382 น.ส. สุนิษา พัจนา Miss.SUNISA  PATCHANA
37 ปกติ 29757 น.ส. ปริยฉัตร พิจารณ์ Miss.Priyachat   Phijarn
38 ปกติ 29758 น.ส. ศุภลักษณ์ จงเทพ Miss.Supalak  Jongtep
39 ปกติ 29774 น.ส. จันทิมา เสาว์ยงค์ Miss.Jantima  Sao-yong
40 ปกติ 29786 น.ส. พรรษพร นวลเถลิงศักดิ์ Miss.Patsaporn  Nualthalerngsak