ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หญิง 15 คน ชาย 25 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 427

ครูที่ปรึกษา : นางอินทิรา ศรีสว่าง, นายจักรนรินทร์ นามวิเศษ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29214 ด.ช. ธนากร แจ่มเรือน MasterTHANAKORN  Jaemruean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29223 ด.ช. วีรภัทร พันนาสี Miss.weeraphat  Phannasee
3 ปกติ 29302 ด.ช. พีรพัฒน์ การะกาวัง Mr.peerapat  karakawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29306 ด.ช. วีระวัฒน์ ยอดเจริญ WEERAWAT  YODCHAROEN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29335 ด.ช. ณัฐพงษ์ พลหล้า Nattapong  polhla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29339 ด.ช. ธีรพัฒน์ ราชเจริญ MasterTeerapat  radjalern
7 ปกติ 29345 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ดุระยับ MasterPanuwat  Durayab *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29349 ด.ช. สุวรรธนา คุ้มสุวรรณ Suwatthana  Khumsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29388 ด.ช. สหราช เมยมงคล MasterSaharat  Meaymongkol
10 ปกติ 29424 ด.ช. พรพิพัฒน์ วงสีดา Pornpiphat  Wongsrida *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29466 ด.ช. ภูมิพัฒณ์ ไทยทูล Pummipat  Taitool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29495 ด.ช. จิตติพัฒน์ สุรพล Miss.chidtiphud  suraphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29496 ด.ช. ชินภัทร นามพิลา Chinnaphat  Nanpila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29498 ด.ช. ณัฐภัทร รินทะ Natapatt  Rintha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29501 ด.ช. นฤนาท จันทรเสน MasterNaruenat  Chantasen
16 ปกติ 29503 ด.ช. พงศกร บัวสิทธิ์ -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29504 ด.ช. พสุ พันหล่อมโส Phasu  Phanlomso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29507 ด.ช. วรายุส เชียงเครือ Warayust  Changkrua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29509 ด.ช. ศิลากร ปัตวัง Silakorn  padtang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29510 ด.ช. สิทธิพัฒน์ ภูศรีฤทธิ์ SITTIPAT  PUSRIRIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29511 ด.ช. อนิรุต กันทำ MasterANIRUT  KANTHAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29512 ด.ช. อภิวัฒน์ วิเศษสุข Mr.Apiwat  Visetsoot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29547 ด.ช. วริทธิ์นันท์ ศรีสุวรรณ์ waridnun  srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29767 ด.ช. พงศธร จิตคติ Pongsathorn  Jittakati *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30480 ด.ช. เกรียงศักดิ์ ดีเวียง MasterKlangsak  Dlwlang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29228 ด.ญ. กวิตา พรมสิงห์ Miss.kawita  Promsing
27 ปกติ 29311 ด.ญ. กัญญาณัฐ หอมหวล Kanyanut  Homhoul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29392 ด.ญ. กนกอร วรรณวงษ์ Miss.Kanokon  Wannawong
29 ย้าย 29402 ด.ญ. ผกามาศ ทรงศิริ Miss.Pakamas  Trongsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29409 ด.ญ. ศศิวิมล น้อยจันวงค์ Miss.Sasiwimon  Noijanwong
31 ปกติ 29514 ด.ญ. กิตติยาภรณ์ พิเรศรัมย์ Miss.Kittiyaporn   Phiresram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29520 ด.ญ. นรีกานต์ เมืองแสน nareegan  muengsan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29522 ด.ญ. ปณัฎฎา สกุณี Miss.Panudda  sakunee
34 ปกติ 29526 ด.ญ. ภัทราวดี จันทร์เพชร Mr.Putarawadee  Junpart
35 ปกติ 29528 ด.ญ. วิชญาดา กองแก้ว Wichayada  Kongkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29531 ด.ญ. สุภาวดี จันทร์สว่าง Supawadee  Jansawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29780 ด.ญ. ศิริมินตรา เขียวเจริญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29782 ด.ญ. วิชยาดา พันบุดดา Miss.Vichayada  panbudda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30452 ด.ญ. เบญญาภา แก้วนิวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30477 ด.ญ. สุชัญญา แสนแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 30493 ด.ญ. นันทพร แสนจันทร์ Nanthapron  Sanjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***