ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

หญิง 17 คน ชาย 20 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29799 ด.ช. รัชชานนท์ สุคำภา MasterRatchanon  Sukampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29844 ด.ช. ศิรายุ สงศิริ MasterSirayu  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29885 ด.ช. สุรกานต์ ดวงมาลา MasterSurakan  Duangmala *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29905 ด.ช. กฤตานนท์ พันธ์หนองหว้า MasterKrittanon  Phannongwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29926 ด.ช. อดิเทพ สุคำภา MasterAdithep  Sukhampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29944 ด.ช. กรวิชญ์ ดาศรี Masterkorawich  dasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29946 ด.ช. คุณานนท์ โชคเฉลิม MasterKhunanon  Chokchaloem *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29955 ด.ช. ธีรภัทร สุริฉาย Mr.Teeraphat  solar *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29958 ด.ช. พิชาภพ ประทุมเศษ MasterPhichaphop  Prathumset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29960 ด.ช. ภาณุพงษ์ ยิ่งยืน MasterPhanuphong  Yingyuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29964 ด.ช. อนุพงษ์ ทุมขอน MasterAnuphong  Thumkhon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29984 ด.ช. กฤตานนท์ กรรมพระอินทร์ Mr.Krittanon  Kampra in *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29991 ด.ช. ณัฏฐพงษ์ การะกาม MasterNattapong  Karakam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29993 ด.ช. ธนชาติ ไตรรัตน์ MasterThanachat  Thanachat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30000 ด.ช. เอกวัฒน์ นาดี MasterAekawat  Nadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30030 ด.ช. วรวัฒน์ แซ่โฟ้ง MasterWorawat  Saefon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30105 ด.ช. คณพศ เครื่องสนุก Mr.Kanaphot  Kruangsanuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30112 ด.ช. ปิยะวัตร ใบยพฤกษ์ MasterPiyawat  Baiyapruek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ลาออก 30115 ด.ช. ภูริวัฒน์ กะตะศิลา Masterphuriwat  katasila update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30117 ด.ช. วุฒิชัย พันธ์หนองหว้า MasterMaster  Wuttchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31174 ด.ช. ติณณภพ บุนนท์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29808 ด.ญ. จันทร์จิรา พลหนองคูณ Miss.Chanchira  Phonnongkhun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29816 ด.ญ. วรัชญาน์ ทองสุข Miss.Warachaya  Thongsug *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29821 ด.ญ. ศิริลักษณ์ แสนมี MasterSirilak  Saenmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29824 ด.ญ. สุรัสวดี ศรีวงษา Miss.Suraswadee  Sriwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29850 ด.ญ. นิศากานต์ มาดี Miss.Nisakan  Madee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29889 ด.ญ. ฉัตราภรณ์ วาจาสิทธิ์ Mr.Chattrapon  Wajasit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29897 ด.ญ. วีนัส พันทองหล่อ MissWeenas  Panthonglo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29931 ด.ญ. บัณฑิตา แสงโสดา Miss.Banthita  Saengsoda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29936 ด.ญ. พิยดา ช่องศรี Miss.Piyada  Congsrl *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29973 ด.ญ. พรนภัส บัวเผื่อน Miss.Pornnaphat  Buspuean *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30002 ด.ญ. จิตตานันท์ เมืองตาแก้ว Miss.Jittanan  Muangtakaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30014 ด.ญ. รุ่งทิวา คำนันท์ Miss.Rungthiwa  Khamnun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30051 ด.ญ. พิชญานันท์ พิมพิลา Miss.Pityanun  Pimpila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30053 ด.ญ. ภัทรธิดา สวนไธสง Miss.Pattida  Suanthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30061 ด.ญ. สุภาพร เสาร์ศิริ Mastersupapron  saosiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31175 ด.ญ. ขวัญฤดี นามวิเศษ Miss.Khwanruedee  Nanwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31177 ด.ญ. ภัศราภรณ์ พรมขันธ์ Miss.Patsaraphon  Kromkhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***