ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

หญิง 17 คน ชาย 24 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม : 432

ครูที่ปรึกษา : นางสดใส แก้วอมร, นางสาววรรณภา ศรีษะแก้ว


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29172 ด.ช. ธีรภัทร เลไธสง TEERAPHAT  LEYTAISONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29225 ด.ช. สุภัทร บุญใจ suphud  boonchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29298 ด.ช. บวรรัตน์ ยอดมาลี Bovornrat  yodmalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29299 ด.ช. บารมี พลหล้า Barami  Phonla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29301 ด.ช. พชร พะโยโค Pachara  Payoco *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29341 ด.ช. บุญยวัฒน์ ปินะเก Mr.Bunyawat  Pinake
7 ปกติ 29342 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุยะตา pannaich  suyata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29347 ด.ช. วุฒิชัย เขียวพันธ์ Wotthichai  khaewphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29350 ด.ช. อนุศร แสนแวด Anusorn  Sanvad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29376 ด.ช. ณัฐกิจ พงหนองพอก Nattakij  Pongnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29379 ด.ช. ธฤต ศรีสุนารถ Mr.Trit  Srisunat
12 ปกติ 29415 ด.ช. จันทกานต์ จำปาหวาย Jantakarn  Jampawai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29417 ด.ช. ณัฐดนัย สะอาดไธสง Natdanay  saardthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29419 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พิพรรธโภคิน Tananat  Pipatphokin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29422 ด.ช. ปฏิภาน จิตจง Pathiphan  Jitjong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29425 ด.ช. พีรพัฒน์ ตองติดลำ Peerapat  Tongtidlum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29426 ด.ช. ภูมินทร์ ปริพล Poomin  Paripol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29427 ด.ช. วรวัฒน์ โพธิ์บุตร Vrawat  Photibut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29429 ด.ช. สัณฐิติ บัวทิน Santhiti  Buatin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29430 ด.ช. แสนปรีดา ดีปัญญา Saenpreeda  deepanya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29432 ด.ช. อภินันท์ คำมาตย์ Apinan  kammat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30462 ด.ช. เกียรติภูมิ แก่นลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30469 ด.ช. ธนวัฒน์ มณีวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30482 ด.ช. กิตติศักดิ์ ลาวงศ์ MasterKittasak  La-wong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29188 ด.ญ. จุฑามาศ ไพรลิน Juthamas  Prailin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29202 ด.ญ. ศกุลรัตน์ ฉัตรพิมาย Miss.sakunrud  chudphimy
27 ย้าย 29229 ด.ญ. ขนิษฐา อาจศรี Khanittha  Aajsheee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29235 ด.ญ. ธิดากานต์ เหลาสา Thidakan  Laosa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29269 ด.ญ. กัญญพัชร สะพานหล้า Kanyaphat  Saphanhla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29285 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ โคตรดี Miss.SARANRAT  KODDEE
31 ปกติ 29290 ด.ญ. อาภัสรา สิทธิสาร Miss.Ar-passara  Sittisarn
32 ปกติ 29313 ด.ญ. ขวัญชนก สมบูรณ์ Miss.Kwanchanok  somboon
33 ปกติ 29357 ด.ญ. ณัทญา กริชยานนท์ Nattaya  Kritchayanont *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29359 ด.ญ. นภัสสร บุตรบุญตอม Napatson  Butboontom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29400 น.ส. เบญจพร พันสีนาค Miss.Benjaporn  Panseenak
36 ปกติ 29444 ด.ญ. พรรณี พูลวงษ์ Pannee  Poonwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29446 ด.ญ. ภัทรวิจิตรา ชัยศรี pattarawiljita  chaisree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29449 ด.ญ. ศิราพร แซ่โง้ว Miss.Sirapon  seango
39 ปกติ 29563 ด.ญ. ปาริฉัตร ผาเจริญ Parichat  PhaCharoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 29593 ด.ญ. กฤติญา จันทรเทพ KRITTIYA  JUNTRONTEP *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 29612 ด.ญ. ไอริสา พลเยี่ยม IRISA  PHONYAIM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
42 ปกติ 31174 ด.ญ. กุลนัดดา ศิลป์มา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***