ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

หญิง 17 คน ชาย 22 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม : 432

ครูที่ปรึกษา : นางสดใส แก้วอมร, นางสาววรรณภา ศรีษะแก้ว


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29172 ด.ช. ธีรภัทร เลไธสง MasterTEERAPHAT  LEYTAISONG
2 ย้าย 29225 ด.ช. สุภัทร บุญใจ suphud  boonchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ย้าย 29298 ด.ช. บวรรัตน์ ยอดมาลี Bovornrat  yodmalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29299 ด.ช. บารมี พลหล้า Barami  Phonla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29301 ด.ช. พชร พะโยโค Pachara  Payoco *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29341 ด.ช. บุญยวัฒน์ ปินะเก Mr.Bunyawat  Pinake
7 ปกติ 29342 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุยะตา pannaich  suyata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29347 ด.ช. วุฒิชัย เขียวพันธ์ Mr.Wotthichai  khaewphan
9 ปกติ 29350 ด.ช. อนุศร แสนแวด Anusorn  Sanvad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29376 ด.ช. ณัฐกิจ พงหนองพอก Nattakij  Pongnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29379 ด.ช. ธฤต ศรีสุนารถ Mr.Trit  Srisunat
12 ปกติ 29415 ด.ช. จันทกานต์ จำปาหวาย Jantakarn  Jampawai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29417 ด.ช. ณัฐดนัย สะอาดไธสง MasterNatdanai  saardthaisong
14 ปกติ 29419 ด.ช. ธนณัฏฐ์ พิพรรธโภคิน MasterTananat  Pipatphokin
15 ปกติ 29422 ด.ช. ปฏิภาน จิตจง MasterPathiphan  Jitjong
16 ปกติ 29425 ด.ช. พีรพัฒน์ ตองติดลำ Peerapat  Tongtidlum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29426 ด.ช. ภูมินทร์ ปริพล Poomin  Paripol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29427 ด.ช. วรวัฒน์ โพธิ์บุตร Vrawat  Photibut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29429 ด.ช. สัณฐิติ บัวทิน Santhiti  Buatin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29430 ด.ช. แสนปรีดา ดีปัญญา Saenpreeda  deepanya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29432 ด.ช. อภินันท์ คำมาตย์ MasterApinan  kammat
22 ปกติ 30462 ด.ช. เกียรติภูมิ แก่นลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30469 ด.ช. ธนวัฒน์ มณีวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30482 ด.ช. กิตติศักดิ์ ลาวงศ์ MasterKittasak  La-wong
25 ปกติ 29188 ด.ญ. จุฑามาศ ไพรลิน MasterJuthamas  Prailin
26 ปกติ 29202 ด.ญ. ศกุลรัตน์ ฉัตรพิมาย Miss.sakunrud  chudphimy
27 ย้าย 29229 ด.ญ. ขนิษฐา อาจศรี Khanittha  Aajsheee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29235 ด.ญ. ธิดากานต์ เหลาสา MasterThidakan  Laosa
29 ปกติ 29269 ด.ญ. กัญญพัชร สะพานหล้า Kanyaphat  Saphanhla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29285 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ โคตรดี Miss.SARANRAT  KODDEE
31 ปกติ 29290 ด.ญ. อาภัสรา สิทธิสาร Miss.Ar-passara  Sittisarn
32 ปกติ 29313 ด.ญ. ขวัญชนก สมบูรณ์ Miss.Kwanchanok  somboon
33 ปกติ 29357 ด.ญ. ณัทญา กริชยานนท์ Nattaya  Kritchayanont *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29359 ด.ญ. นภัสสร บุตรบุญตอม Miss.Napatson  Butboontom
35 ปกติ 29400 น.ส. เบญจพร พันสีนาค Miss.Benjaporn  Panseenak
36 ปกติ 29444 น.ส. พรรณี พูลวงษ์ Miss.Pannee  Poonwong
37 ปกติ 29446 ด.ญ. ภัทรวิจิตรา ชัยศรี pattarawiljita  chaisree *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29449 ด.ญ. ศิราพร แซ่โง้ว Miss.Sirapon  seango
39 ปกติ 29563 ด.ญ. ปาริฉัตร ผาเจริญ Parichat  PhaCharoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 29593 น.ส. กฤติญา จันทรเทพ Miss.KRITTIYA  JUNTRONTEP
41 ปกติ 29612 ด.ญ. ไอริสา พลเยี่ยม IRISA  PHONYAIM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
42 ปกติ 31183 ด.ญ. กุลนัดดา ศิลป์มา Miss.Kulnadda  Silma