ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

หญิง 26 คน ชาย 13 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29827 ด.ช. คุณาสิน สมศรี MasterKunasin  Somsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29845 ด.ช. เสกสรร ม่วงดี MasterSeksarn  Muangdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29877 ด.ช. พัฒนศักดิ์ พานรัมย์ MasterPhatthanasak  Phanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29919 ด.ช. พชรพล เพชรสีขาว MasterPotcharaphol  Pechseekao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29990 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ พลนาคู MasterNattakron  Pholnakhu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30064 ด.ช. บรมัตถ์ เมืองเเนว Mr.Boramat  Muangnaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30069 ด.ช. อภิชา บุญส่งตระกูล MasterAphicha  Boosongtrakhul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30111 ด.ช. นนทพัทธ์ ปักสังคะเนย์ MasterNonthapat  Paksangkane *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ย้าย 30152 ด.ช. ปวริศ สังเสวี MasterPawaris  Sangsewee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30154 ด.ช. ภวรัญชน์ พรหมบุตร Mr.Phawaran  Prombut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30185 ด.ช. คชกร ตรีเมืองซ้าย MasterKhotchakorn  Trimueangsai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30186 ด.ช. จารุพงษ์ สมศรีโย MasterJaruponq  Somsriyo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30193 ด.ช. ตะวัน ทองสา MasterTawan  Thongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30201 ด.ช. เอกภพ สุโพธิ์ภัฒน์ MasterAkaphop  Suphophop *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29852 ด.ญ. พรรณมัย ม่วงพูล Miss.Pannamai  Muangpool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29893 ด.ญ. นิชาภา บุบผา MasterNichapa  Bubpha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29895 ด.ญ. พนิดา โตละหาน Miss.Phanida  Tolahan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29966 ด.ญ. กัญญาวีร์ เพชรสีขาว Miss.Kanyawee  Pechseekao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29976 ด.ญ. รัชนีกร ศรีช่วย Miss.Ratchaneekorn  Srichuai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30003 ด.ญ. จิรัญญา ยิ่งยืน Miss.Chiranya  Yingyuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30004 ด.ญ. จุฑาธิบดิ์ หลักคำ Miss.Jutatip  Lukkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30011 ด.ญ. ปรินดา จันกล้า Miss.Parinda  Chankla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30023 ด.ญ. อภิสรา ทองบ่อ Miss.Aphisara  Thongbo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30036 ด.ญ. กชกร คำมิทัน Miss.Kotchakorn  Kammitan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30048 ด.ญ. ปภาวี โอฐหมื่นหน้า Miss.Paphawee  Otmuenna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30056 ด.ญ. ลลิตา หมั่นดี Miss.Lalita  Mandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30059 ด.ญ. สุนิตา หอมจันทร์ Miss.Sunita  Homjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30078 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ บุญรอด Miss.Chulalucx  Bunrod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30090 ด.ญ. ปิยาภรณ์ พูลวงษ์ Miss.Piyaphron  PoonWng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30099 ด.ญ. สุชัญญา ภารจ่า Miss.Suchanya  Paraja *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30120 ด.ญ. กรกมล เทียมพยุหา Miss.Kongamon  Taempayuha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30123 ด.ญ. ณัฐนรี เพ็งผกา Miss.Natnaree  Phengphaka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ลาออก 30128 ด.ญ. ปรียาภรณ์ พันทองหล่อ Miss.Preeyaporn  Panthonglor update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30130 ด.ญ. พลอยรุ้ง แก้วมีสี Miss.Ployrung  Kaewmeesee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30139 ด.ญ. สุธิมา ศรีมุงคุณ Miss.Suthima  Srimungkun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30178 ด.ญ. วีรภัทรา ศรีสมศักดิ์ Miss.Weeraphattra  Srisomsak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30180 ด.ญ. สกาวใจ ปัตตาเคนัง Miss.Sakawjai  Patakenang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30208 ด.ญ. ชนิสรา แสงธะนู Miss.chanisara  saengthanoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30209 ด.ญ. ญานินท์ ประณต Miss.Yanin  Pranot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31909 ด.ญ. ชนิสรา ติตารัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31934 ด.ญ. ณัฐวรา ชิณพันธ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***