ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

หญิง 22 คน ชาย 18 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 436

ครูที่ปรึกษา : นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29175 ด.ช. ปภังกร เสี่ยงโชค Masterpapangkorn  saingshok
2 ปกติ 29183 ด.ช. สุขสันต์ ภูดวงจิตร MasterSooksun  Phuduengjit
3 ปกติ 29215 ด.ช. ธีรภัทร์ หารสมร MasterTeerapat  Hansamorn
4 ปกติ 29217 ด.ช. ปริญญา สำราญดี MasterParinya  somrandee
5 ปกติ 29250 นาย กรกช ชินอ้วน Mr.Korakot  Chinouan
6 ปกติ 29255 ด.ช. ธนากร สืบเสระ TANAKON  SUPSARA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29265 ด.ช. สถาพร พงศักดา Mr.Sathaporn  Pongsakda
8 ปกติ 29292 ด.ช. คุณาพัฒน์ อันทรินทร์ MasterKunaphat  Antharin
9 ปกติ 29374 นาย จตุรภัทร แก่นพรม Mr.Jaturapach  Kaenprom
10 ปกติ 29378 ด.ช. ธรรมรัตน์ บุญวรมงคล MasterThammarat  Boonwroramongkol
11 ปกติ 29421 ด.ช. นครินทร์ หอมกลิ่น Nakarin  Homkin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29423 ด.ช. ปิยะ คุณารักษ์ piya  kunaluck *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29502 ด.ช. ปฏิวัติ รักษาพล MasterPathiwat  Raksaphon
14 ปกติ 29536 ด.ช. จิรวิชญ์ สุโทวา Masterjirawit  sutowa
15 ปกติ 29545 ด.ช. พุฒิเมธ ปุริทาสัง Masterputtimate  puritasung
16 ปกติ 29550 ด.ช. สิรภพ นนท์เล่ห์ MasterSirapob  Nonlae
17 ปกติ 29578 ด.ช. ตะวันฉาย เลินไธสง Tawanchay  Loenthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29586 ด.ช. เมธาสิทธิ์ ริโยธา Master-methasit  -riyotha
19 ปกติ 29194 ด.ญ. นาริสา นิลแสง Miss.Narisa  Ningsaeng
20 ปกติ 29200 น.ส. วรดา สุธรรมมา Miss.Worada  Suthamma
21 ปกติ 29286 ด.ญ. สหฤทัย แสงสุริยา Miss.Saharukthai  Sangsuriya
22 ปกติ 29287 ด.ญ. สุนิสา พรสุวรรณ์ Miss.Sunisa  Phonsuwan
23 ปกติ 29317 ด.ญ. ทิพรดา คำมั่นทูล Miss.Thiprada  Kammuntoon
24 ปกติ 29319 ด.ญ. บัณฑิตา มีวิธี Miss.Bantita  meewitee
25 ปกติ 29352 ด.ญ. กนกอร จุรัมย์ Miss.Kanok-on  Jurum
26 ปกติ 29360 ด.ญ. บัณฑิตา เสาร์ทอง Miss.Banthita  Saothong
27 ปกติ 29395 ด.ญ. ชญานันต์ ศรีนวล Miss.Chayanun  Srinuan
28 ปกติ 29404 ด.ญ. เพ็ญพิชชา พวงศรี -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29411 ด.ญ. สุพิชญา ศรีบุญเรือง Miss.Supitchaya  Sribunrueang
30 ปกติ 29438 ด.ญ. ณิศรา ชินสีนวน Miss.Nisara  Chisrinaun
31 ปกติ 29477 ด.ญ. ฐิติวรดา อารีเอื้อ Miss.Thitiworada  Areeaua
32 ปกติ 29517 ด.ญ. ณัชชาสิริ กองแก้ม Miss.Natachsiri  Kongkam
33 ปกติ 29533 ด.ญ. อรฤทัย โพนศักดิ์ดา Miss.Onruethai  Phonsakda
34 ปกติ 29556 น.ส. ชนาภา จันทร์พิมท์ Miss.Chanapha  Chanpim
35 ปกติ 29558 ด.ญ. ดวงเดือน กอนไธสง Miss.Daungdoun  Gonthaisong
36 ปกติ 29560 ด.ญ. ธัญลักษณ์ พุทธิเสน Miss.THANYALACK  PHUTTISEN
37 ปกติ 29597 ด.ญ. ณัฐชา เทพรักษ์ Miss.Natcha  Theprak
38 ปกติ 29598 ด.ญ. ดวงพร สุขวานิชย์ Miss.Duangporn  Skukawanich
39 ปกติ 29605 ด.ญ. ภคินี นิบสูงเนิน Miss.Phakinee  Nibsungner
40 ปกติ 29769 น.ส. เปมิกา อองโนนยาง Miss.Pemika  ongnonyang