ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

หญิง 17 คน ชาย 19 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29800 ด.ช. วิวรรษ สุวรรณโค MasterWiwat  Suwarnnakho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29806 ด.ช. อภิรักษ์ มีบุญมาก Mr.Apiruk  Meebonmak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29837 ด.ช. พิพัฒน์พล แพงพันตอง MasterPiphatphol  Paengpantong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29873 ด.ช. ทนุธรรม รัตนะ MasterTanutham  Rattana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29875 ด.ช. ปภาวินท์ กุลสุข MasterPaphawin  Kunsook *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29876 ด.ช. ปริพัฒน์ แทนนำ MasterPraripat  tannum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29880 ด.ช. วัชระ สุโทวา MasterMastwr  Watchara *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29882 ด.ช. ศิริชัย สินชัยศรี MasterSinchaisri  Sirichai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29911 ด.ช. ธนกฤต สุดหล้า MasterTanakrt  Sudla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29922 ด.ช. ศราวิน ไชยรัตน์ MasterSarawin  Chairat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29948 ด.ช. ชัยศิริ พรมมาแข้ MasterChaisiri  Phommakae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29957 ด.ช. พสธร วรรณราช MasterPassatorn  Wannarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30033 ด.ช. ศุภกร พิมพิลา MasterSupakorn  Pimpila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30035 ด.ช. อนุชา ม่องวา MasterAnucha  Mongwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30108 ด.ช. ธนพนธ์ ใหญ่สมพงษ์ MasterThanapon  Yai Somphong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30146 ด.ช. จตุพร ชูเชิด MasterChatupron  Chuchoed *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30155 ด.ช. วชิรวิชญ์ แป่มจำนัก MasterVachirawit  Paemjamnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30481 ด.ช. วชิรวิทย์ ปทุมตัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30490 ด.ช. ปัจฐมพงษ์ รักพร้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29812 ด.ญ. ธนัชชา ขุนเชียง Miss.Thanatcha  Khunchiang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29817 ด.ญ. วรัญญา มณีสุวรรณ์ Miss.Waranya  Maneesuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29818 ด.ญ. วิรดา ใจสี Miss.Wirada  Jaisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29820 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีภุมมา Miss.Siriiack  Sriphumma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29857 ด.ญ. ลักษิกา โพธิขำ Miss.Lucksika  Phothikham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29928 ด.ญ. ชลธิชา แนวสุข Miss.Chonticha  Neawsuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29935 ด.ญ. พาขวัญ อินทร์รอด Miss.Phakwan  Inrod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29940 ด.ญ. ศศินิภา ชัยแสนสร้อย Miss.Sasinlpha  Chaisaonsrol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29979 ด.ญ. สุฐิตา พลไชยขา Miss.Suthita  Phonchaikha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29980 ด.ญ. สุนิสา สีหานาม Miss.Sunisk  Seehanam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30013 ด.ญ. รัตนภรณ์ พลศักดิ์เดช Miss.Rattanaphon  Polsakdet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30055 ด.ญ. เมษยา แซ่โง้ว Miss.Mesaya  Sae Ngow *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30097 ด.ญ. รมิดา ตะภา Miss.Ramida  Tapha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30143 ด.ญ. อริสา ล้วนศรี Miss.Arisa  Luansri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30492 ด.ญ. ประภาพร วโรรส    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31179 ด.ญ. งามตา พรมน้อย Miss.ngamta  Phomnoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31939 ด.ญ. ขวัญพร บัวสิงห์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***