ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

หญิง 18 คน ชาย 22 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 428

ครูที่ปรึกษา : นางโสมฤดี เพียวงค์, น.ส.นุชรีย์ ยืนยงค์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29167 ด.ช. คณาธิป ปริพล MasterKnanathip  preepol
2 ย้าย 29176 ด.ช. พงศ์พิสุทธิ์ สร้อยอุดม Pongpisut  soyaudon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29177 นาย พิชยุตม์ แดงกันรัน Mr.Phitchayoot  Daengkanran
4 ปกติ 29211 ด.ช. ฉันทวัฒน์ สีหาบุญนาค Mr.Chuntawat  Seehabunnak
5 ปกติ 29216 ด.ช. บดีศร บุตรโคตร BODESON  BUDKOD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29219 ด.ช. พงษ์ศิกรณ์ สอนบุญชู Mr.Phongsikon  Sonbun
7 ปกติ 29227 ด.ช. เอกบุรุษ อุทปา MasterAekburut  Auttapa
8 ปกติ 29252 ด.ช. เฉลิมฤทธิ์ วาระโก Mr.CHALERMRIT  WARAKO
9 ปกติ 29307 ด.ช. สรมงคล สหธราธิปโยธิน Mr.Somongkol  Sahatharathipyothin
10 ปกติ 29309 ด.ช. อนุวรรตน์ ฝ่ายเทศ Mr.Anuwat  phaited
11 ปกติ 29336 ด.ช. แทนไทย บุญเย็น Thaenthai  Bunyen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29377 ด.ช. ธนกร สุจริตภักดี MasterThanakorn  Sujtpakdee
13 ปกติ 29387 ด.ช. ศตายุ สอนบุญชู Mr.Satayu  Sonboonchoo
14 ปกติ 29576 ด.ช. เจษฎากร จันทะจร Jetsadagon  Juntajon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29577 ด.ช. ญาณวรุตม์ เย็นบริสุทธิ์ Yenborisut  yenborisut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29579 ด.ช. ธนวัฒน์ สมดวงศรี Mr.Tanawat  Somdoungsvi
17 ปกติ 29581 ด.ช. นิติพัฒน์ ชนะพันธ์ MasterNitiput  Chanapun
18 ปกติ 29583 ด.ช. พงศธร สมภักดี Mr.Pongsaton  Sompakdee
19 ปกติ 29584 ด.ช. พันธกานต์ พลจารย์ Masterphanthakan  pholchan
20 ปกติ 29585 ด.ช. ภัทรกร สพานหล้า Phudtakorn  saphanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29588 ด.ช. วันชนะ ทองนอก MasterWanchana  Thongnok
22 ปกติ 29589 ด.ช. ศุภกิตต์ นะราวงษ์ Supakit  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29592 ด.ช. ออมสิน แก้วกันหา Mr.Oomsin  Kaewkanha
24 ปกติ 29193 ด.ญ. ธันยพร ภูแก้ว Tanyapron  pookael *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29204 ด.ญ. สุพรรณี มณีสว่าง Supannee  Maneesawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29248 น.ส. เสาวลักษณ์ เลิศล้ำ Miss.Souwalak  Loeslam
27 ปกติ 29276 น.ส. ธิดาพร อุ่นมาร Miss.Thidaporn  Aunman
28 ปกติ 29320 ด.ญ. ประภัสสร ยอดสะเทิน Miss.Prapatsorn  yotsatuen
29 ปกติ 29331 ด.ญ. อังคนารัตย์ ฝอยทองร่วง Miss.Angkanarat  Phaytongruang
30 ปกติ 29365 ด.ญ. ภัทรนันท์ โกศลอินทรีย์ Miss.Phattaranan  Gosonainsee
31 ปกติ 29366 ด.ญ. รัญธิดา พัจนา Miss.Runtida  Putjana
32 ปกติ 29369 ด.ญ. สิรินดา โยธาจันทร์ Miss.Sirinda  yotachan
33 ปกติ 29406 ด.ญ. ภัทรวดี ภาเจริญสุข Miss.Phatharawadee  Pachareosuk
34 ปกติ 29559 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เทียบยันต์ Miss.Tanyarat  teabyan
35 ปกติ 29594 ด.ญ. โกมลชนก แนวโสภา Miss.-komonchanok  -nawesopha
36 ปกติ 29599 ด.ญ. ทรรศนันท์ อุระงาม Miss.TATSANAN  URA-NGAM
37 ปกติ 29609 ด.ญ. ศุภัคชญา อุดรพูล Miss.Suphakchaya   udonpool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29611 ด.ญ. อรวรรณ วานทุม -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29613 ด.ญ. อารยา นิยมพล Araya  Niyompon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30489 ด.ญ. รุ่งนภา โยธาจันทร์ MissRungnapha  Yothachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31170 ด.ญ. ศรัณยา ปะทา Miss.Sarunya  Pata