ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

หญิง 18 คน ชาย 23 คน รวม 41 คน  |  ห้องโฮมรูม : 428

ครูที่ปรึกษา : นางโสมฤดี เพียวงค์, น.ส.นุชรีย์ ยืนยงค์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29167 ด.ช. คณาธิป ปริพล Knanathip  preepol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29176 ด.ช. พงศ์พิสุทธิ์ สร้อยอุดม Pongpisut  soyaudon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29177 ด.ช. พิชยุตม์ แดงกันรัน Phitchayoot  Daengkanran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29211 ด.ช. ฉันทวัฒน์ สีหาบุญนาค Chuntawat  Seehabunnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29216 ด.ช. บดีศร บุตรโคตร BODESON  BUDKOD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29219 ด.ช. พงษ์ศิกรณ์ สอนบุญชู Mr.Phongsikon  Sonbun
7 ปกติ 29227 ด.ช. เอกบุรุษ อุทปา Aekburut  Auttapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29252 ด.ช. เฉลิมฤทธิ์ วาระโก CHALERMRIT  WARAKO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29307 ด.ช. สรมงคล สหธราธิปโยธิน Mr.Somongkol  Sahatharathipyothin
10 ปกติ 29309 ด.ช. อนุวรรตน์ ฝ่ายเทศ Anuwat  phaited *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29336 ด.ช. แทนไทย บุญเย็น Thaenthai  Bunyen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29377 ด.ช. ธนกร สุจริตภักดี Thanakorn  Sujtpakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29387 ด.ช. ศตายุ สอนบุญชู Satayu  Sonboonchoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29576 ด.ช. เจษฎากร จันทะจร Jetsadagon  Juntajon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29577 ด.ช. ญาณวรุตม์ เย็นบริสุทธิ์ Yenborisut  yenborisut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29579 ด.ช. ธนวัฒน์ สมดวงศรี Tanawat  Somdoungsvi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29581 ด.ช. นิติพัฒน์ ชนะพันธ์ MasterNitiput  Chanapun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29583 ด.ช. พงศธร สมภักดี Pongsaton  Sompakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29584 ด.ช. พันธกานต์ พลจารย์ phanthakan  pholchan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29585 ด.ช. ภัทรกร สพานหล้า Phudtakorn  saphanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29588 ด.ช. วันชนะ ทองนอก Wanchana  Thongnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29589 ด.ช. ศุภกิตต์ นะราวงษ์ Supakit  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29592 ด.ช. ออมสิน แก้วกันหา Mr.Oomsin  Kaewkanha
24 ปกติ 29193 ด.ญ. ธันยพร ภูแก้ว Tanyapron  pookael *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29204 ด.ญ. สุพรรณี มณีสว่าง Supannee  Maneesawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29248 ด.ญ. เสาวลักษณ์ เลิศล้ำ Souwalak  Loeslam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29276 น.ส. ธิดาพร อุ่นมาร Miss.Thidaporn  Aunman
28 ปกติ 29320 ด.ญ. ประภัสสร ยอดสะเทิน Prapatsorn  yotsatuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29331 ด.ญ. อังคนารัตย์ ฝอยทองร่วง Angkanarat  Phaytongruang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29365 ด.ญ. ภัทรนันท์ โกศลอินทรีย์ Phattaranan  Gosonainsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29366 ด.ญ. รัญธิดา พัจนา Miss.Runtida  Putjana
32 ปกติ 29369 ด.ญ. สิรินดา โยธาจันทร์ Miss.Sirinda  yotachan
33 ปกติ 29406 ด.ญ. ภัทรวดี ภาเจริญสุข Miss.Phatharawadee  Pachareosuk
34 ปกติ 29559 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เทียบยันต์ Tanyarat  teabyan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29594 ด.ญ. โกมลชนก แนวโสภา -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29599 ด.ญ. ทรรศนันท์ อุระงาม Miss.TATSANAN  URA-NGAM
37 ปกติ 29609 ด.ญ. ศุภัคชญา อุดรพูล Miss.Suphakchaya   udonpool *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29611 ด.ญ. อรวรรณ วานทุม -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29613 ด.ญ. อารยา นิยมพล Araya  Niyompon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30489 ด.ญ. รุ่งนภา โยธาจันทร์ MissRungnapha  Yothachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31170 ด.ญ. ศรัณยา ปะทา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***