ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

หญิง 32 คน ชาย 8 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 437

ครูที่ปรึกษา : นางสาวเกศิณีย์ ปทุมทอง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29174 ด.ช. เนติธร พูลสวัสดิ์ Mr.NetiTorn  Poolsawat
2 ปกติ 29184 นาย อนุชิต เสียนสันเทียะ Mr.ANUCHIT  SIENSANTIA
3 ปกติ 29210 ด.ช. คุณากร เกณสาคู Mr.Kunakorn  kansakhu
4 ปกติ 29334 ด.ช. ชนาภัทร ต๊ะประจำ MasterCHANAPHAT  TAPRAJUM
5 ปกติ 29380 นาย นครินทร์ ดำดี Mr.Nakkharin  Damdi
6 ปกติ 29541 ด.ช. นัฐกานต์ สระหนองห้าง MasterNattakan  Sanonghang
7 ปกติ 29574 ด.ช. ขวัญชัย พรลำเดช Mr.kwanchal  pornlamdech
8 ปกติ 29587 ด.ช. แมททิว พูลวงษ์ Mr.Mattuey  Poolwong
9 ปกติ 29192 น.ส. ทรรศิกา อาจศรี Miss.Tansika  Artsee
10 ปกติ 29197 ด.ญ. พิชญานี ผิวจันทร์ Masterpitchayanee  piwjun
11 ปกติ 29201 ด.ญ. วิลัยตา นะราช Miss.Wilaytha  Narach
12 ปกติ 29231 ด.ญ. จุฑารัตน์ อะปะมายา Miss.Jutarad  Apamaya
13 ปกติ 29278 ด.ญ. ปภัสรา ศิรา Miss.paphudsara  sira
14 ปกติ 29283 ด.ญ. รวิสรา ศรีจรูญ Miss.Rawisara  srijaroon
15 ปกติ 29310 ด.ญ. กนกวรรณ บุบผามะตะนัง Miss.Kanokwan  Bobamatanang
16 ปกติ 29323 ด.ญ. ภัทธรมัย สาสีลา Miss.Phattaramai  Sasila
17 ปกติ 29324 ด.ญ. ภัทรธิดา ปะโพทะกัง Masterphatthida  papotakang
18 ปกติ 29353 ด.ญ. กันยา ฉายละออ Mr.KANYA  CHAYLA-OR
19 ปกติ 29363 น.ส. พีรดา นามวงษา Miss.Peerada  Namwongsa
20 ปกติ 29367 ด.ญ. วราภรณ์ แพงพันตอง Miss.Waraphon  Pangpantong
21 ปกติ 29396 ด.ญ. ญาณิศา ชัยถาวร Miss.Yanisa  Chaithawon
22 ปกติ 29401 ด.ญ. ปรีดาภรณ์ เพ็งศรี Miss.Preedaporn  Pengsri
23 ปกติ 29403 ด.ญ. พรกมล อันเวลา Miss.phonkamom  anwela
24 ปกติ 29412 ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทราช Miss.Achiraya  Jantarach
25 ปกติ 29433 น.ส. กมลลักษณ์ เจียไธสง Miss.Kamollak  Jiathaisong
26 ปกติ 29436 น.ส. ชนัญธิดา ตอรัมย์ Miss.Chananthida  Thoram
27 ปกติ 29442 ด.ญ. ปรียากรณ์ ปะตังถาโต Miss.Priyakorn  Patangthato
28 ปกติ 29450 น.ส. สิริมาพร ทาบุตร Miss.Sirimaporn  Tabut
29 ปกติ 29452 ด.ญ. อนัญญา สีสมบา Miss.ANANYA  SISOMBA
30 ปกติ 29479 ด.ญ. ธนภรณ์ เยรัมย์ Miss.Tanaporn  Ye Ram
31 ปกติ 29488 ด.ญ. วาสนา บุญวงค์ Miss.Wadsana  Boonwong
32 ปกติ 29529 ด.ญ. ศุภรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล Miss.Suparat  Sakjaroenchaiyakul
33 ปกติ 29532 ด.ญ. อภิญา ขุมเงิน Miss.Apiya  Khumngoen
34 ปกติ 29571 ด.ญ. สุภาวดี พรมโคตร Miss.Supawadee  Proomkot
35 ปกติ 29596 ด.ญ. ชนิดา วีระรำบาญ Miss.Chanida  Weerarumban
36 ปกติ 29600 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ดีปัญญา Miss.Thanwarat  Deepanya
37 ปกติ 29602 ด.ญ. ปณิสรา ขันรักษา Miss.PANISARA  KHANRAKSA
38 ปกติ 29603 ด.ญ. ปาริชาต ปิยะวงษ์ Miss.Parichat  Piyawong
39 ปกติ 29604 ด.ญ. พิชชากร เชาระกำ Miss.PHITCHAKORN  CHAORAKAM
40 ปกติ 30463 ด.ญ. ปิยรัตน์ ชะรุมรัมย์ Miss.Piyarat   Charumram