ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

หญิง 26 คน ชาย 13 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29987 ด.ช. ชุติเทพ แก้ววิเศษ MasterChutithep  kaewises *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30109 ด.ช. ธนากร จันทะโชติ MasterTanakorn  Jantachot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30145 ด.ช. กิตติชัย สายสิงห์ MasterKittichai  Saising *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30151 ด.ช. ปรเมษฐ์ นาอินตา Mr.Poramet  Nainta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30153 ด.ช. พรพิพัฒน์ ศรีสุข Mr.Pornpipat  Srisuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30157 ด.ช. วีรฉัตร จันทะนาข่า MasterWeerachat  Jantanakha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30158 ด.ช. ศิวกร ปุงปอพาน MasterSivakorn  Pungpopan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30159 ด.ช. ศุกลวัฒน์ บุตรชาติ MasterSukonlawat  Butchat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30192 ด.ช. ณัฏฐากร ฝ่ายเทศ MasterNadtakorn  Faitest *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30195 ด.ช. ธีรเดช น้อยเกิดพะเนา MasterTheeradet  Noikoedphanao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30196 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ แก้วมณี MasterPakonkiat  Kaewmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30199 ด.ช. สุวิชชา ภูเดช MasterSuwichcha  Phudech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30200 ด.ช. เสฎฐวุฒิ นราวงษ์ MasterSetthawut  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29847 ด.ญ. กมลรัตน์ ทรายทอง Miss.Kamolrat  Salthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29853 ด.ญ. พริมพิชา อู่สูงเนิน Miss.Promphicha  Ausungnoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29898 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ คำกัด Miss.Saranrat  khamkad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29932 ด.ญ. ปฏิญากร สุวรรณรักษ์ Miss.Patiyakorn  Suwannaluck *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29968 ด.ญ. ดวงกมล แก้วหมื่นทรง Miss.Duangkamon  Kaewmuensong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29972 ด.ญ. ไผ่ทอง มรรครมย์ Miss.Phithong  Makkharom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29981 ด.ญ. สุภาสินี สพานหล้า Miss.Suphasinee  Saphanla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30001 ด.ญ. กัลยรัตน์ ผ่องลุนหิต Miss.Kanyarat  Phongloohlt *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30006 ด.ญ. ญานิศา กองไธสง Miss.yanisa  kongthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30020 ด.ญ. สุวิภา แสงสุด Miss.Suwipa  Saengsud *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30044 ด.ญ. ธนาวดี โสรถาวร Miss.thanawadee  sorataworn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30050 ด.ญ. ปารวี ทองมาก Miss.Parawee  Thongmak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30071 ด.ญ. กัลยกร พลศิลา Miss.Kanyakon  Phonsila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30075 ด.ญ. เขมจิรา อันนาคะ Miss.Kemjira  annaka *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30083 ด.ญ. ณิชานันท์ บางสร้อย Miss.nichanan  bangsoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30100 ด.ญ. สุธิมา แทนไธสง Miss.suthima  thanthisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30103 ด.ญ. อรรจยา แก้วโปร่ง Miss.Oatchaya  Kaeopng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30142 ด.ญ. อชิรญา แสงอรุณ Miss.Achiraya  Sangarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30169 ด.ญ. ธัญลักษณ์ จันทเขต Miss.Tanyalack  Jantakhet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30170 ด.ญ. ธิติมา สุพะตะ Miss.Thitima  Suphata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30177 ด.ญ. วิภาพร พงพูน Miss.Wipaporn  Pongpoon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30206 ด.ญ. กุลณัฐ ยาสุขศรี Miss.Khullanat  yasuksri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30207 ด.ญ. จิรัชญา วรรณะวาโค Miss.Jiratchaya  Wannawakho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30211 ด.ญ. นันทิชา สมสมัย Miss.Nanticha  Somsamai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30213 ด.ญ. บัณฑิตา ภาบับภา Miss.Bandita  Phababpha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30215 ด.ญ. มนัสนันท์ ประเสริฐสังข์ Miss.Manatsanan  Prasorethsang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***