ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

หญิง 32 คน ชาย 8 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 437

ครูที่ปรึกษา : นางสาวเกศิณีย์ ปทุมทอง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29174 ด.ช. เนติธร พูลสวัสดิ์ NetiTorn  Poolsawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29184 นาย อนุชิต เสียนสันเทียะ Mr.ANUCHIT  SIENSANTIA
3 ปกติ 29210 ด.ช. คุณากร เกณสาคู Kunakorn  kansakhu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29334 ด.ช. ชนาภัทร ต๊ะประจำ CHANAPHAT  TAPRAJUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29380 นาย นครินทร์ ดำดี Mr.Nakkharin  Damdi
6 ปกติ 29541 ด.ช. นัฐกานต์ สระหนองห้าง MasterNattakan  Sanonghang
7 ปกติ 29574 ด.ช. ขวัญชัย พรลำเดช Mr.kwanchal  pornlamdech
8 ปกติ 29587 ด.ช. แมททิว พูลวงษ์ Mattuey  Poolwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29192 น.ส. ทรรศิกา อาจศรี Miss.Tansika  Artsee
10 ปกติ 29197 ด.ญ. พิชญานี ผิวจันทร์ Masterpitchayanee  piwjun
11 ปกติ 29201 ด.ญ. วิลัยตา นะราช Wilaytha  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29231 ด.ญ. จุฑารัตน์ อะปะมายา Jutharad  Apamaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29278 ด.ญ. ปภัสรา ศิรา Miss.paphudsara  sira
14 ปกติ 29283 ด.ญ. รวิสรา ศรีจรูญ Ravisara  seejaroon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29310 ด.ญ. กนกวรรณ บุบผามะตะนัง Miss.Kanokwan  Bobamatanang
16 ปกติ 29323 ด.ญ. ภัทธรมัย สาสีลา Phattaramai  Sasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29324 ด.ญ. ภัทรธิดา ปะโพทะกัง Masterphatthida  papotakang
18 ปกติ 29353 ด.ญ. กันยา ฉายละออ Mr.KANYA  CHAYLA-OR
19 ปกติ 29363 น.ส. พีรดา นามวงษา Miss.Peerada  Namwongsa
20 ปกติ 29367 ด.ญ. วราภรณ์ แพงพันตอง Waraphon  Phaengphantong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29396 ด.ญ. ญาณิศา ชัยถาวร Yanisa  Chaithawon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29401 ด.ญ. ปรีดาภรณ์ เพ็งศรี Miss.Preedaporn  Pengsri
23 ปกติ 29403 ด.ญ. พรกมล อันเวลา pornkamom  anwela *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29412 ด.ญ. อชิรญาณ์ จันทราช Achiraya  Jantarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29433 น.ส. กมลลักษณ์ เจียไธสง Miss.Kamollak  Jiathaisong
26 ปกติ 29436 น.ส. ชนัญธิดา ตอรัมย์ Miss.Chananthida  Thoram
27 ปกติ 29442 ด.ญ. ปรียากรณ์ ปะตังถาโต Miss.Priyakorn  Patangthato
28 ปกติ 29450 น.ส. สิริมาพร ทาบุตร Miss.Sirimaporn  Tabut
29 ปกติ 29452 ด.ญ. อนัญญา สีสมบา Miss.ANANYA  SISOMBA
30 ปกติ 29479 ด.ญ. ธนภรณ์ เยรัมย์ Miss.Tanaporn  Ye Ram
31 ปกติ 29488 ด.ญ. วาสนา บุญวงค์ Miss.Wadsana  Boonwong
32 ปกติ 29529 ด.ญ. ศุภรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล Suparat  Sakjaroenchaiyakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29532 ด.ญ. อภิญา ขุมเงิน Miss.Apiya  Khumngoen
34 ปกติ 29571 ด.ญ. สุภาวดี พรมโคตร Supawadee  Proomkot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29596 ด.ญ. ชนิดา วีระรำบาญ Chani Da  Wi Ra Ramban *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29600 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ดีปัญญา Miss.Thanwarat  Deepanya
37 ปกติ 29602 ด.ญ. ปณิสรา ขันรักษา PANISARA  KUNRAKSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29603 ด.ญ. ปาริชาต ปิยะวงษ์ Parichat  Piyawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29604 ด.ญ. พิชชากร เชาระกำ PITCHAKRON  CHOWRAKUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30463 ด.ญ. ปิยรัตน์ ชะรุมรัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***