ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

หญิง 17 คน ชาย 17 คน รวม 34 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29826 ด.ช. เกรียงไกร สาระบัว MasterKrengkral  Sarabua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29836 ด.ช. ปัณณธร มณีวรรณ MasterPhannathon  Maneewarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29870 ด.ช. ณฐกร มาฤทธิ์ MasterNathakorn  Marit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29871 ด.ช. ณัฐภูมิ ผดาวรรณ MasterNatthaphum  Padavan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29908 ด.ช. ชนาธิป เตาะหนองนา MasterChanatip  Taonongna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29913 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ พลอามาตย์ MasterPakornkeat  Pholarmat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29915 ด.ช. ประวันวิทย์ ยางคำ MasterPrawanwit  Yang Kham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29924 ด.ช. ศราวุธ ผลชู MasterSarawoot  Phonchoo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29959 ด.ช. ภาณุพงษ์ คำถวาย MasterMaster  Panupong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29962 ด.ช. ยุทธการ สมเฉียงใต้ MasterYuttakarn  Somchaingtai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ลาออก 29985 ด.ช. จักรี แก้ววิชัย Masterchakree  Gaewwichai update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29986 ด.ช. เฉลิมฤทธิ์ โคตรสมบัติ Mr.Master  Chalermrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29988 ด.ช. ฑิปปกรณ์ สำราญดี Mr.Thippakorn  Samrandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29999 ด.ช. อัครเดช ล่อดงบัง MasterAkkadej  Lodongbang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30031 ด.ช. วีรภัทร วงศ์อนันต์ MasterWeraphat  Wonganan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30116 ด.ช. ภูวดล ศรีหาบัณฑิต MasterPuwardol  Seehabundit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30118 ด.ช. สรยุทธ ลอดสุโข MasterSorayut  Lodsukho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30144 ด.ช. กฤษกร นอลา MasterKitsada  Nola *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29861 ด.ญ. ศุภากร วิลัยแก้ว Miss.Supakorn  Wilaikaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29887 ด.ญ. กัญญาพัชร อามาตย์เสนา Miss.Kanyaphat  Armatsena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29938 ด.ญ. รินทิชา พยุวงศ์ Miss.Rinthicha  Phayuwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29969 ด.ญ. นันทกา กัตโร Miss.Nantaka  Gattaro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29983 ด.ญ. อาทิตยา ม่อมนุ Miss.Atitaya   Momnu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30038 ด.ญ. ขวัญกมล พรมเดช Miss.Khwankamon  Phrmdet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30047 ด.ญ. ปนัดดา อันวิเศษ MasterPanadda  Aunwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30054 ด.ญ. ภิรัญญา ปริพล Mr.Phiranya  Prlphl *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30057 ด.ญ. ศรัณพร คำชะนะชัย Miss.Saranphorn  Khamchanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30081 ด.ญ. ฐิติชญา ศิลาหอม Miss.Thitichaya  Silahom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30088 ด.ญ. นริญญา ตรีกุล Miss.Narinya  Treekhul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30091 ด.ญ. พัชรพร หนึ่งหนองดุม Miss.Patcharapron  Nuenongdum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30131 ด.ญ. ภัทรศยา ปิธิระโจ Masterphatsay  pithirajo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30523 ด.ญ. คันธารัตน์ นามดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31164 ด.ญ. นิธยาภรณ์ สุนนทราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31165 ด.ญ. อัญรินทร์ โตพิทักษ์ MasterAnyarin  Topithak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31208 ด.ญ. ศิรินทิพย์ บุญพิโย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***