ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

หญิง 31 คน ชาย 9 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30067 ด.ช. ภาคิน ลีทองดี MasterPakin  Leethongdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30110 ด.ช. ธีรดนย์ ศรีสุข MasterTeeradon  Srisuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30147 ด.ช. ตุลธร ลครทิพย์ MasterToolatorn  Lakorntip *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30187 ด.ช. เจตนิพัทธ์ โกพลรัตน์ MasterJetniphat  Kopholrat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30198 ด.ช. สุชล แกรัมย์ Mastersuchon  kaeram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30202 ด.ช. เอกภาวิน พิมภักดี MasterAkpawin  Pimpukdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30227 ด.ช. นพรัตน์ บุญทน MasterNobpharat  Bunthon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30487 ด.ช. ธนวินท์ สุดอุดม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31908 ด.ช. กัณฑ์เอนก สุนนทราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29890 ด.ญ. ชญาฏา จันทร์เทพ Masterchayada  chanthep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29892 ด.ญ. นิชานันท์ พูนสมบัติ Miss.Nichanan  Phunsombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29930 ด.ญ. นัฏฐนันท์ เเน่นอุดร Miss.Natthanan  Naenudon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30007 ด.ญ. ณัฐพร อินทรมนเทียร Miss.Natthaporn  Intaramontian *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30009 ด.ญ. ธนัชพร สีหาโคตร Miss.Thanachapron  Seehakoht *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30015 ด.ญ. วรลักษณ์ ปัดตังโม Miss.Woralak  Pattangmo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30016 ด.ญ. วาสนา วรรณทอง Miss.Wassana  Warnthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30017 ด.ญ. สินี สุวรรณ์ Miss.Sinee  Suwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30021 ด.ญ. อภิชญา มาบิดา Miss.Aphitchaya  Mabida *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30043 ด.ญ. ณิกาลดา นามประภา Miss.Nikalda  Namprapha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30049 ด.ญ. ปวีณา อาจศรี Miss.Pawina   Artsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30052 ด.ญ. ภัทรชา กิมาวหา Miss.Phatracha  Kimawaha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30062 ด.ญ. อริสรา บุ้งทอง Miss.Arisara  Bungthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30084 ด.ญ. ดวงพร ศรีทา Miss.Duangpron  Srit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30095 ด.ญ. ฟ้ารุ่ง สุคำภา Miss.Farung  Sukhampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30122 ด.ญ. จิดาภา นาวัน Miss.Jidapha  Nawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30126 ด.ญ. ประภาวัลย์ รักชาติ Miss.Prapawan  Rakchart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30129 ด.ญ. พลอยญาดา ทีโพธิ์หาด Miss.Ploiyada  Teephohad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30132 ด.ญ. มัทนีญา อุดินอักษร Miss.Mattaneeya  Audinaksorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30137 ด.ญ. ศิราพร ผิวงาม Miss.Siraphorn  Phiwkam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30138 ด.ญ. สุณัชญา มาลาศรี Miss.Sunatsaya  Malasni *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30140 ด.ญ. สุภัสสรา อิงนา Miss.supassara  ingna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30168 ด.ญ. ณัฐนิชา ลีหล้าน้อย Miss.Natnicha  Leelanoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30179 ด.ญ. ศิรินภา ดุดง Miss.Sirinapa  Dudong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30181 ด.ญ. สุจินันท์ บุตรวัด Miss.Suchinan  Butwat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30204 ด.ญ. กฤษฏิญากรณ์ กงพลี Miss.Krittiyakron  Kongpalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30212 ด.ญ. บัณฑิตา คำชะนะชัย Miss.Banthita  Kamchanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30217 ด.ญ. เมนิลินรัชชา ต่อโชติ Miss.Menilinricha  toachoet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30218 ด.ญ. รัญธิดา พิทักษ์ Miss.ranthida  pithak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30221 ด.ญ. ศุภัทรชา ดงสุกร Miss.Supatcha  Dongsukorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30249 ด.ญ. ปัณฑิตา มูลตรีประถม Miss.Panthita  Multriprathom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***