ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 438

ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์, น.ส.ศิริวรรณ คำแสนพันธ์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29170 ด.ช. เตชินท์ บุตรบ้านเขวา Mr.Taechin  Boodbankhao
2 ปกติ 29171 ด.ช. ธนัญชกร ธรรมบุตร Mr.Tanunchakon  tummaboot
3 ปกติ 29178 นาย พิเชษฐ จันทร์พรม Mr.Phichas  Junphom
4 ปกติ 29181 ด.ช. วิทวัส พนมเขต MasterWittawat  Panomket
5 ปกติ 29258 ด.ช. ปวริศ เฉลียวศิลป์ pawarit  shaliewsin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29261 ด.ช. พิริยะ สงค์ประเทศ Mr.Piriya  Songprates
7 ปกติ 29294 ด.ช. ณัฏฐชัย ทุมลี Natthachai  Tumlee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29333 ด.ช. โฆษิต กิจนอก Mr.Kosit  kitnrok
9 ปกติ 29344 ด.ช. พีรพัฒน์ คำชนะชัย perapat  komchanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29386 ด.ช. รัฐศาสตร์ ทิพวรรณ Rattasart  Thippawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29389 นาย สุวัฒนา ลามัญ Mr.Suwattana  Laman
12 ปกติ 29455 ด.ช. จารุภัทร แพนแก้ว MasterJaruphat  Paenkaew
13 ปกติ 29461 ด.ช. นรวิชญ์ ชาธงชัย Norawick  Chthongchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29494 ด.ช. กิตติศักดิ์ ทองแช่ม Mr.Kittisak  Thongcham
15 ปกติ 29186 ด.ญ. กฤษญา พลสิมมา krisaya  Phonsimma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29234 ด.ญ. ทอฝัน นิยะดี Miss.Thofan  Niyadee
17 ปกติ 29244 ด.ญ. ศรัณพร พูลศิลป์ Miss.sarunpon  poolsin
18 ปกติ 29245 ด.ญ. สวภัทร คาระโก sawaphat  khalago *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29274 ด.ญ. ณัฐธีรา จิณรักษ์ Miss.Natheera  Jinnarak
20 ปกติ 29275 ด.ญ. ทิพธัญญา สารบัว Miss.Tiptanya  salabua
21 ปกติ 29316 ด.ญ. ณัฐภรณ์ ประมูลจักโก Miss.Nattaporn  Pramunjakko
22 ปกติ 29327 ด.ญ. ศรัณยา สงัดรัมย์ Sarunya  Sangudram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29356 ด.ญ. ชุติมา คิดชอบ Miss.Chutima  Kidchop
24 ปกติ 29358 ด.ญ. ทิพากร ไตรรัตน์ Tipakorn  Trairat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29408 น.ส. วริศรา สีหานารินทร์ Miss.warisara  sihanarin
26 ปกติ 29435 ด.ญ. จิดาภา เพชรแสนค่า Miss.JIDAPHA  PHETSANKA
27 ปกติ 29437 ด.ญ. ฐิติกานต์ เล็กสิงห์โต Titikarn  Leksingto *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29443 ด.ญ. ปรียาภัทร พุทธายะ Miss.Preeyaphat  Putthaya
29 ปกติ 29447 ด.ญ. รุ่งทิพย์ ธรรมเสนา Miss.rungthip  thammasena
30 ปกติ 29474 ด.ญ. กานติมา จันดาหัวดง Miss.KARNTIMA  JUNDAHOUDONG
31 ปกติ 29475 ด.ญ. จิรการณ์ สุขสบาย Miss.Jirakran  Suksby
32 ปกติ 29489 ด.ญ. ศิริวิมล พะวัดทะ Mr.Siriwimon  pawadta
33 ปกติ 29525 ด.ญ. แพรวรุ่ง สง่าแดน Miss.praewroong  sangadan
34 ปกติ 29530 ด.ญ. สุจิตตรา บุญศรี Miss.Sujittra  Boonsri
35 ปกติ 29553 ด.ญ. กฤตยา ราชพลแสน Miss.Kritaya  Rachpolsaen
36 ปกติ 29555 ด.ญ. จิราภา ฟูกทรัพย์ Miss.jirapa  fuksrub
37 ปกติ 29562 ด.ญ. ปณิตา วิริยะ Miss.PANITA  WIRIYA
38 ปกติ 29565 ด.ญ. เฟื่องฟ้า กลมไธสง Miss.fuangfa  komthaisong
39 ปกติ 29601 ด.ญ. นันทพร พันธ์นาม Nanthapron  Phannam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30464 น.ส. นลิน วงศ์สาสืบ Miss.Nalin  Vongsasueb