ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

หญิง 29 คน ชาย 11 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30184 ด.ช. กรวิชญ์ เดือนแจ้งรัมย์ MasterKorrawit  Dauenjaengram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30189 ด.ช. ชิติพัทธ์ ปฏินังเต MasterChitipat  Patinangta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30194 ด.ช. ทศพร ทุมลี MasterTossaporn  Thumlee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30224 ด.ช. เจษฎา กายงาม MasterJetsada  Kayngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30225 ด.ช. ณัฐธวัช พันธุ์หนองหว้า MasterNattawach  Phannongwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30226 ด.ช. ธีรเทพ ชินแก้ว MasterTheeratep  Chinkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30230 ด.ช. พชรดนัย งอยปัดพันธ์ MasterPhacharadanai  Ngoipadphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30231 ด.ช. ลัทพล ข่าขันมะลี MasterLattphon  Khakanmalee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30232 ด.ช. วรรธนะ ปิยะวงศ์ MasterWatthana  Piyawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30233 ด.ช. วีรภาพ จันทคราม MasterWeeraphap  Jantakram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30234 ด.ช. วุฒิกรัย รอบรู้ MasterWuttigrai  Robru *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29894 ด.ญ. ปัญญาพร ปุริทำเม Miss.Panyaporn  Purithamme *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30037 ด.ญ. กัญญพัชร แก้วอาจ Miss.Kanyaphat  Kaewart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30134 ด.ญ. รัตนากร นวลนา Miss.Rattanakorn  Nualna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30160 ด.ญ. กรวิภา สีมาทอง Miss.Kornwipha  Seemathong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30167 ด.ญ. ณัฐนันท์ พันนาสี Miss.Nattanan  Phannasee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30173 ด.ญ. ผกายมาศ ศรีสุแล Miss.Phakaimat  Sisulae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30174 ด.ญ. พิมพ์ชนก ดวงตา Miss.Pimchanok  Duangta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30203 ด.ญ. กชพร กองไธสง Miss.Khotchaporn  Kongthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30219 ด.ญ. วรรณิดา แสนบรรดิษฐ Miss.Wannida  Saenbandit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30238 ด.ญ. กวินธิดา ประจวบบุญ MasterKawinthida  Prajuabbun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30239 ด.ญ. กัญญาปภัสร์ ปาทุม Miss.Kanyapaphat  Pathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30240 ด.ญ. กีรติ สมกิจ Miss.Keerati  Somkij *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30242 ด.ญ. ขวัญชนก ทัพแสง Miss.Kaunchanok  Tabsang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30243 ด.ญ. จิดาภา หอมมาลัย Miss.Jidapha  Hommalai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30244 ด.ญ. จิรัชยา กัตโร Miss.Jiratchaya  Kataro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30245 ด.ญ. ชลนิชา บุปผาถา Miss.Chonnicha  Buppata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30246 ด.ญ. ช่อลัดดา ปันโสม Miss.Cholatd  Pansom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30247 ด.ญ. ธมนพัชร์ ชัยศิริอภิรติกุล Miss.Thamonpat  Chaisiriapiratikul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30250 ด.ญ. ปัทมพร หอมกลิ่น Miss.Pattamaporn  Homklin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30251 ด.ญ. พรทิพย์ ดอกดาวเรือง Miss.porntip  dokdaoraung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30252 ด.ญ. พสุธร รุดโถ Miss.Pasuthorn  Rudtho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30253 ด.ญ. พิชญา ปิยะวงษ์ Miss.Pitchaya  Piyawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30255 ด.ญ. ภูริชญา ภูมิภาค Miss.Phurichaya  Phumphak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30256 ด.ญ. มีนา ศรีคำ Miss.Meena  Srikham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30257 ด.ญ. ลลิตา เกียมไธสง Miss.Lalita  Kiamthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30260 ด.ญ. ศุภิสรา ตะโหนด Miss.supisara  tanod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30261 ด.ญ. สาริศา ชัยประสิทธิกุล Miss.Sarisa  Chaiprasitthikhul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30262 ด.ญ. อธิติยา ปุริทาสัง Miss.Athitiya  Pooritasang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30263 ด.ญ. อรปภา กุลธนาศิริกุล Miss.Onpapha  Kulthanasirikul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***