ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

หญิง 23 คน ชาย 12 คน รวม 35 คน  |  ห้องโฮมรูม : 215

ครูที่ปรึกษา : นางวิมาดา มงคลพิศ, นายวรรณกร ไกรวรรณ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29104 นาย กฤษฎา ผลชู Mr.Kidsada  Pholchu
2 ปกติ 29105 ด.ช. กฤษติกูล จำปาหอม Mr.Krittikhan  Jampahom
3 ปกติ 29106 ด.ช. คุณากร กิมชัยวงศ์ MasterKhunakorn  Kimchaiwong
4 ปกติ 29107 ด.ช. โชคพิพัฒน์ ตรีวิเศษ Mr.Chokpiphot  Treewiset
5 ปกติ 29108 ด.ช. ณัฐวุฒิ จันทะสอน MasterNATTAWUT  CHANTASON
6 ปกติ 29109 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ สนโศรก MasterNatasit  Sonsok
7 ปกติ 29110 ด.ช. ทักษพล สุขอินทร์ MasterThaksaphon  Sukin
8 ปกติ 29111 ด.ช. ธีรพงษ์ สุรพล Mr.Thiraphong  Suraphon
9 ปกติ 29112 ด.ช. นครินทร์ วงษ์ศรีษะ Mr.nakarin  Wongsrisa
10 ปกติ 29113 ด.ช. ปุณณกันต์ สีมายา Mr.Phunnakan  Seemaya
11 ปกติ 29115 ด.ช. พีรพัฒน์ นินทะราช MasterPeerapat  Nintarat
12 ปกติ 29116 ด.ช. อัศรัญธร ยุติธร MasterAssaranthan  yuthithon
13 ปกติ 29117 ด.ญ. กชอร คลังดงเค็ง Miss.Kotchaon  klangdongkeng
14 ปกติ 29118 ด.ญ. กมลชนก อินทร์กำเนิด Miss.Kamonchanok  Inkamnerd
15 ปกติ 29119 ด.ญ. กฤษดาพร ชิณราช Miss.Kritsadaporn  Chinnarach
16 ปกติ 29120 ด.ญ. กัญญาณัฏ ชุมพล Miss.Kanyanat  Choompol
17 ปกติ 29121 ด.ญ. กัญญาภัค เขมะโร Miss.Kanyapak  Kemaro
18 ปกติ 29122 ด.ญ. ขวัญวารินทร์ ฉิมเพ็ง Miss.Khwanwarin  Chimpheng
19 ปกติ 29123 ด.ญ. ชญานุช ยอดพิกุล Miss.Chayanuch  Yodpikul
20 ปกติ 29124 ด.ญ. ญาณิศา ปุงปอพาน Miss.Yanisa  pungporphan
21 ปกติ 29125 น.ส. ณัฐนิชา โภคาพานิช Miss.Natnicha  Pokapanit
22 ปกติ 29126 น.ส. ทรรศิกา สีสุข Miss.Thatsika  Seesuk
23 ปกติ 29127 ด.ญ. ธัญวรัตน์ สารพล Miss.Tanvarat  Saraphol
24 ปกติ 29128 ด.ญ. ธีร์วรา ไกรวรรณ Mr.Teewara  Kaiwan
25 ปกติ 29129 ด.ญ. บุญญาพร สว่างไธสง Miss.Boonyaporn  Sawangthaisong
26 ปกติ 29130 ด.ญ. ปรียาภัทร สีละวัน Miss.priyapath  seelawan
27 ปกติ 29131 ด.ญ. ปานรดา ศรีสุข Miss.panrada  srisuk
28 ปกติ 29132 น.ส. พิมพ์มาดา พิมโยธา Miss.Phimmada  Phimyotha
29 ปกติ 29133 ด.ญ. มนฤดี รินทราช Miss.Molluedee  Rintarach
30 ปกติ 29134 ด.ญ. รวิสรา โสมา Miss.Rawisara  Soma
31 ปกติ 29135 ด.ญ. วริศรา พนาจันทร์ Miss.Warisara  panachan
32 ปกติ 29136 ด.ญ. ศาริสา ปติทานะโต Miss.Sarisa  Pathitanato
33 ปกติ 29137 น.ส. สุจิตรา สุวรรณศรี Miss.Sujittra  Suwannasri
34 ปกติ 29138 ด.ญ. สุวพัทร น้อยคำแพง Miss.Suwaphat  Noilkhampaeng
35 ปกติ 29139 น.ส. อนิญชนา ชิ้นเพชร Miss.Aninchana  chinphet