ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

หญิง 18 คน ชาย 22 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 434

ครูที่ปรึกษา : น.ส.วิไลวรรณ โยธาจันทร์, นายสัมฤทธิ์ แก้วตา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29114 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ พิมภักดี Pongsawat  peesantie *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29168 ด.ช. เจษฎาพร บุตรสิงห์ Jessadaporn  batsing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29169 ด.ช. ฐิตินันท์ จุลนาค Thitinan  Jullanak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29182 ด.ช. ศุภวัฒน์ พลยามา -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29185 ด.ช. อานนท์ อันน้อยนนท์ Arnon  An-noinon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29209 ด.ช. กนกพล บุญประถัมภ์ Kanokphon  Bunprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29251 ด.ช. คุณากร ยอดสะเทิน Kunakron  Yotsaturn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29259 ด.ช. ปวริศ ด้วงพร้าว PAWARIS  DUANGPRAW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29264 ด.ช. วีรภัทร วงษ์ภา MasterVeeraput  Wongpa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29267 ด.ช. อนุมัติ โยชน์ด้วง -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29293 ด.ช. ชญานนท์ เจริญศรี Chayanon  Jaroensri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29304 ด.ช. รัชภูมิ มาอันทะ Ratchapum  Maanta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29382 ด.ช. ปิยพัท ทีเหล็ก piyapat  teelehk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29416 ด.ช. ชิดตพล จรัญยานนท์ Mr.chidtaphon  charunyanon
15 ปกติ 29418 ด.ช. ธนกฤต พรลำเดช Tanakit  pornlumdek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29420 ด.ช. ธวัชชัย สีหาบุญนาค Thawatchai  seehaboonnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29431 ด.ช. หัฎฐกร เรือนเพ็ชร Huttakron  Rounpet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29456 ด.ช. ชินภัทร ชุมตรีนอก Chinnapat  Chumteenok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29497 ด.ช. ชิษณุเชษฐ สุวรรณวงษ์ MasterChisanuchat  suwannawong
20 ปกติ 29580 ด.ช. ธีรภัทร ปาสานะตัง Threeaphat  Pasanatang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29591 ด.ช. อนุชา นะราวงษ์ Anucha  Naravong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29775 ด.ช. วีระชาติ อุ่นเสือ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29187 ด.ญ. ขนิษฐา พาพินิจ Khantta  Papinit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29230 ด.ญ. จุฑารัตน์ ผดาวรรณ์ Jutarat  Phadawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29232 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ โนนสว่าง Miss.Chatchadaphon  Nonsawang
26 ปกติ 29238 ด.ญ. ปิยพร ปทุมชัย piyaporn  Patumchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29242 ด.ญ. วรรณวิสา ศรีลาอาจ Wanwisa  Silaart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29273 ด.ญ. ชาลิสา ก้อนจันเทศ Miss.Shalisa  Konjantes
29 ปกติ 29279 ด.ญ. ปิยะฉัตร อัปมาโท piyachud  ubbamato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29281 ด.ญ. ภัคจิรา จะรอนรัมย์ Pakjira  Jaronram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29282 น.ส. ยุรดา สมนึก Miss.Yurada  Somnuek
32 ปกติ 29370 ด.ญ. สุพิชชา จีระออน Supitoha  Jeeraon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29481 ด.ญ. เบญญาภา ตองติดรัมย์ Miss.Benyapa  Tongtidram
34 ปกติ 29484 ด.ญ. พัชชานันท์ สีหาโบราณ Patchanan  Seehaboran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29491 ด.ญ. สุภาพร พลนอก Miss.supaporn  pholnok
36 ปกติ 29524 ด.ญ. พัชญธิดา ญาตินิยม Miss.Patchayathida  Yatniyom
37 ย้าย 29567 ด.ญ. รุจิรา โผดนอก RUJIRA  PHODNOOK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 29572 ด.ญ. อรวรรณ ดุลระรัมย์ Miss.-Orawan   -dulraram
39 ปกติ 29610 ด.ญ. สุภาสีนีย์ เหล่านิล supani  loungern *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30460 ด.ญ. วริษา โคตรติ Miss.Warisa  Khotti
41 ปกติ 30483 ด.ญ. รวินท์นิภา หาญศึก MissRawinnipa  Hansuek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***