ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

หญิง 20 คน ชาย 13 คน รวม 33 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29792 ด.ช. ณัฐรัช บุญตา MasterNattarut  Bunta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ลาออก 29805 ด.ช. อดุลวิทย์ มาลานนท์ MasterMaster  AdOOnwit update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29846 ด.ช. อาทิตย์ มิทราวงศ์ Masterathit  mittrawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29866 ด.ช. จันทสิทธิ์ เลไธสง MasterJantasid  letaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29883 ด.ช. สิทธิศักดิ์ โรจน์อรุณศิระ MasterSittisak  Rojarunsira *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29907 ด.ช. ชนันญู ล้อดงบัง MasterChananyu  Lodongbang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29920 ด.ช. รชฏ เพ็งผลา MasterRachata  Pengphala *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29949 ด.ช. ฌัฐภูมิ กล้าหาญ MasterNattaphum  Klahan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29951 ด.ช. ณัฐพล จันทร์นันต์ MasterNattaphol  Jantanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29992 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ นาสิงห์ทอง MasterNuttasit  nasintngog *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30107 ด.ช. ธนชาติ มั่งคั่ง MasterTanachat  Nang kung *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30114 ด.ช. ภาณุพงศ์ ดีมาก Mr.Phanupong  Deemark *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30156 ด.ช. วรายุทธ วงสีดา MasterVarayut  Wongseeda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30475 ด.ช. ศิริมงคล สำราญดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29809 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ เเสนกลม Miss.Chadchadaporn  Saenklom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29810 ด.ญ. ณัฐชา ลีล้าน้อย Miss.natcha  leelanoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29811 ด.ญ. ดาวิษา บุตรวิเศษ Miss.Dawisa  Butwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29823 ด.ญ. สุธิมา บุญอุดม Miss.Suthima  Boonudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29855 ด.ญ. มนัสนันท์ ศรีวิลัย Miss.Miss  Manassanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29858 ด.ญ. วริศรา เมาหวล Miss.Warisara  Maohual *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29891 ด.ญ. ฐิตารีย์ เขจรจักร์ Miss.Titaree  Khejonjak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29904 ด.ญ. อาทิตยา จำนงกิจ Miss.Atitaya  Jamnongkit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ลาออก 29933 ด.ญ. ปัณฑิตา สิมศรี Miss.panthita  simsri update จากการเลื่อนชั้น *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29943 ด.ญ. อริสรา เมืองพิล Miss.Arisara  Muangpil *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29967 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ แพงคำตา Miss.Chawallack  Paengkhamta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29974 ด.ญ. พรไพลิน ศรีสุวรรณ Miss.Pornpailin  Srisuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30079 ด.ญ. ญาณภัทร์ ปินะถา Miss.Yannaphat  Pinatha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30080 ด.ญ. ญาดา ยมศิลา Miss.Yada  Yomsira *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30082 ด.ญ. ณัฎฐธิดา จวงสมุทร Miss.Nadtathida  Juangsamut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30087 ด.ญ. ธิดารัตน์ เเพงสาย Miss.Thidarat  Paengsay *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30096 ด.ญ. รมย์ธิรา ชิ้นจอหอ Miss.romthira  chinjoho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30102 ด.ญ. อภิชญา อัดโยโค Miss.Aphichaya  Audyoko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30494 ด.ญ. กันติกา คุณารักษ์ Mr.Kantika   Khunarak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31160 ด.ญ. กรกมล ภามินจารุจินดา Miss.Kornkamon  Paminjarujinda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31200 ด.ญ. พิมพกานต์ สุพรรณรัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***