ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29802 ด.ช. สิทธิพล สุริวัตร MasterSittiphol  Suriwat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29804 ด.ช. อดิศักดิ์ จำปาหอม MasterAdisuk  Jampahom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29879 ด.ช. วรากร นราวงษ์ MasterWarakorn  Narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29886 ด.ช. สุรเชษฐ์ จั้นพลเเเสน MasterSurachat  Chanphonsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29906 ด.ช. เจษฏาพรณ์ ลาจันทร์ MasterChetsadaphon  Lachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29921 ด.ช. วิทย์ธวัตร สุไธสง MasterWitthawat  Suthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29945 ด.ช. กิตติกร พรหล่อ MasterKittikon  Phonlo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29997 ด.ช. วิชิต บุญมา Mr.Wichit  Boonma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30026 ด.ช. ชัยมงคล สุขวานิชย์ MasterChaimongkol  Sookwanich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30029 ด.ช. วงศกร เพียกุณา Mr.Wongsakorn  Paelkuna *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30034 ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศรีมงคุณ Mastersukit  srimongkun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30066 ด.ช. ภวินท์ กาฬภักดี Mr.Phawin  Kanphakde *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30068 ด.ช. ศุภกร สังเสวี MasterSuphakon  Sangsawi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30104 ด.ช. กิตติศักดิ์ ปะติกานัง MasterKittisak  Patikanag *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30119 ด.ช. อานนท์ พันสีเงิน MasterArnon  Phanseengoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30150 ด.ช. ปณัสย์ ขอมหงษ์ MasterPanat  Khomhong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30188 ด.ช. ชนิสร์ จันทรา MasterChanis  Jantra *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29819 ด.ญ. ศิรภัสสร ปาวี Miss.Sirapatson  Pawee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29848 ด.ญ. กุลจิรา ทาชารี Miss.Kuljira  Tacharee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29849 ด.ญ. ฐิติชญา เรียงรัมย์ Miss.Thitichaya  Riangram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29851 ด.ญ. ปรีญาฎา สรรพสอน Miss.Preeyada  Suppasorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29854 ด.ญ. พิมพ์ลภัส เพิ่มคารมย์ Miss.Phimlaphat  Peomkarom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29863 ด.ญ. อภิชญา กาลิโก Miss.Aphitchaya  Kaliko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29864 ด.ญ. อริศรา จันทา MasterArisara  Chantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29899 ด.ญ. ศศิประภา คำจันทร์ Miss.Sasiprapha  Chamjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29902 ด.ญ. โสภาคย์สิริ หาญศึก Miss.Sopaksiri  Hansuek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29942 ด.ญ. อคัมยภรณ์ ปะเกาทัน Miss.Akhamyaphon  Pakaothan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29982 ด.ญ. อริสรา จันทะรัง Miss.Arisara  Jantarang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30005 ด.ญ. ซารีน่า หาญคำ Miss.Sareena  Hankham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30018 ด.ญ. สุทธิลักษณ์ กันชนะ Miss.Sudthilak  Kanchana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30046 ด.ญ. นันทิชา ศรีธรรมา Miss.Nanthicha  Srithumma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30094 ด.ญ. พิมพ์รภัทร พูลวงษ์ Mr.Phanupong  Deemark *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30098 ด.ญ. ศศิกานต์ เกตุจังหรีด Miss.Sasikan  Gajjungreed *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30101 ด.ญ. อภัสรา เเสงมี Miss.Apatsara  Sengmee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30127 ด.ญ. ปราณปรียา คำธร Miss.Pranpriya  Khamethon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30133 ด.ญ. รังสิมา แป่มจำนัก Miss.Rungsima  paemjamnak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30141 ด.ญ. สุภาวิณี บุญรักษ์ Miss.Supawinee  Boonrak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30165 ด.ญ. ฉัตรสุดา เวียงคำ Miss.Chatsuda  Veangcome *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30166 ด.ญ. ณัฐณิชา เกษแก้ว Miss.Natnicha  Ketkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30182 ด.ญ. อินทร์ทุอร โคตสุวัน Miss.Ainthuon  Khothsouvanh *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***