ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 435

ครูที่ปรึกษา : นางจันทิรา พูนศิริ, นายสุรักษ์ เกตุธานี


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29173 ด.ช. นิติภูมิ สานสุข Mr.Nitiphum  Sansuk
2 ปกติ 29221 ด.ช. ภานุพงศ์ ภูชหาร MasterPanuphong  Phuchahan
3 ปกติ 29222 ด.ช. รณภพ ใจหาญ Mr.Ronnaphop  Jaihan
4 ปกติ 29256 ด.ช. ธีรศักดิ์ มูลศรีสุข teerasak  molseesuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29295 ด.ช. เทพพิทักษ์ ไชยศิริมงคล Mr.Theppitaik  Chisrimonkoi
6 ปกติ 29305 ด.ช. วันเฉลิม อนุแสวง MasterWanchaoem  Anusaeong
7 ปกติ 29308 ด.ช. สุริยา พานิช Miss.suriya  panich
8 ปกติ 29332 ด.ช. กษิดิศ จันทร์สุวรรณ Mr.Kasidis  Chansuwan
9 ปกติ 29340 นาย นครินทร์ โยยรัมย์ Mr.Nakarin  Yoyram
10 ปกติ 29373 ด.ช. ก้องภพ ปะถานะ MasterKongpob  Patana
11 ปกติ 29375 ด.ช. ชัยรัตน์ เทียนศิริวงศากุล MasterChairat  Thiansiriwongsakul
12 ปกติ 29414 ด.ช. กิตติเกษม ยิ่งแม่นวาด MasterKittikasem  Yingmaenwad
13 ปกติ 29463 นาย เปรเมศวร์ เทพเดช Mr.Paramaet  Taepdaet
14 ปกติ 29506 ด.ช. ภูวมินทร์ ภูเขา Mr.Phuwamin  Phukhao
15 ปกติ 29508 ด.ช. ศิริชัย แข็งขันธ์ MasterSirichai  Khaengkhan
16 ปกติ 29551 ด.ช. อนุชา แทนบุญมี MasterANUCHA  TAENBOONMEE
17 ปกติ 29590 ด.ช. สุกฤษฏิ์ วิชาจารย์ MasterSukrit  Vichajan
18 ปกติ 29189 ด.ญ. ชรินรัตน์ บุตรวงค์ Miss.CHARINRAT  Butwong
19 ปกติ 29198 ด.ญ. ภริดา เจนไธสง Miss.Parida  Jenthaisong
20 ปกติ 29203 ด.ญ. สริตา ุจุรัมย์ Miss.Salita  Jurum
21 ปกติ 29280 ด.ญ. พิชญาภา ตะวัน Miss.Phichayapa  Tawan
22 ปกติ 29312 ด.ญ. กัญญาพัชร เมืองพรม Miss.Kanyapat  Mueangprom
23 ปกติ 29314 น.ส. ฉัตรตกาล ทองกลาง Miss.Chattrakan  Thongklang
24 ปกติ 29322 ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์ สุทธสาร Miss.Pimpisut  Suttasan
25 ปกติ 29329 ด.ญ. สุพิชญา โคกแก้ว Miss.Supichaya  Chokkeaw
26 ปกติ 29362 ด.ญ. ผกาทิพ ไพหนูสี MasterPhakatip  Painusee
27 ปกติ 29407 ด.ญ. รินรดา อุไรโคตร Miss.Rinrada  Urajkort
28 ปกติ 29440 ด.ญ. นรินธร ทองเย็น Miss.Narintorn  Tongyan
29 ปกติ 29441 ด.ญ. เบญจพร อินแป้น Miss.Benjiporn  Ainpaen
30 ปกติ 29445 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหมทอง Miss.Penpitcha  Hemthong
31 ปกติ 29473 ด.ญ. กรกนก น้อยจันทร์ Miss.KonKanok  Noijan
32 ปกติ 29486 ด.ญ. ภัทรสุดา สุรถาวร Miss.Patthasuda  Surathaworn
33 ปกติ 29513 ด.ญ. กรรณิกา จำปาวะดี Miss.KANNIKA  JUMPAWADEE
34 ปกติ 29515 ด.ญ. จิรัชญา สิงห์คำ Miss.Jisadshaya  Singkan
35 ปกติ 29523 ด.ญ. ปาริฉัตร ป่าพนัส Miss.Parichat  Phapanas
36 ปกติ 29557 ด.ญ. ณัชรินทร์ กองแก้ม Miss.Nasharin  Gonggaem
37 ปกติ 29566 ด.ญ. ภัทรียา แก้วมะณี Miss.Pattreeya  Glassmanee
38 ปกติ 29568 ด.ญ. วิชญาดา ขานพล Miss.Wishchayada  Khanphol
39 ปกติ 29607 ด.ญ. ลลิตภัทร ประสานทอง MasterLalitphat  Prasanthong
40 ปกติ 30451 ด.ญ. กาวิศรา ผลไธสง Miss.Kawisara  Pholthaisong