ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 435

ครูที่ปรึกษา : นางจันทิรา พูนศิริ, นายสุรักษ์ เกตุธานี


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29173 ด.ช. นิติภูมิ สานสุข Nitiphum  Sansuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29221 ด.ช. ภานุพงศ์ ภูชหาร Panuphong  Phuchahan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29222 ด.ช. รณภพ ใจหาญ Ronnaphop  Jaihan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29256 ด.ช. ธีรศักดิ์ มูลศรีสุข teerasak  molseesuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29295 ด.ช. เทพพิทักษ์ ไชยศิริมงคล Theppitaik  Chisrimonkoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29305 ด.ช. วันเฉลิม อนุแสง Wanchaoem  Anusang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29308 ด.ช. สุริยา พานิช suriya  panich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29332 ด.ช. กษิดิศ จันทร์สุวรรณ Mr.Kasidis  Chansuwan
9 ปกติ 29340 ด.ช. นครินทร์ โยยรัมย์ Nakarin  Yoyram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29373 ด.ช. ก้องภพ ปะถานะ Kongpob  Patana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29375 ด.ช. ชัยรัตน์ เทียนศิริวงศากุล Chairat  Thiansiriwongsakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29414 ด.ช. กิตติเกษม ยิ่งแม่นวาด Kittikasem  Yingmaenwad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29463 ด.ช. เปรเมศวร์ เทพเดช Paramaet  Taepdaet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29506 ด.ช. ภูวมินทร์ ภูเขา Phuwamin  Phukhao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29508 ด.ช. ศิริชัย แข็งขันธ์ Sirichai  Khaengkhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29551 ด.ช. อนุชา แทนบุญมี ANUCHA  TAENBOONMEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29590 ด.ช. สุกฤษฏิ์ วิชาจารย์ Sukrit  Vichajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29189 ด.ญ. ชรินรัตน์ บุตรวงค์ Miss.CHARINRAT  Butwong
19 ปกติ 29198 ด.ญ. ภริดา เจนไธสง Miss.Parida  Jenthaisong
20 ปกติ 29203 ด.ญ. สริตา ุจุรัมย์ Salita  Jurum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29280 ด.ญ. พิชญาภา ตะวัน Miss.Phichayapa  Tawan
22 ปกติ 29312 ด.ญ. กัญญาพัชร เมืองพรม Miss.Kanyapat  Mueangprom
23 ปกติ 29314 น.ส. ฉัตรตกาล ทองกลาง Miss.Chattrakan  Thongklang
24 ปกติ 29322 ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์ สุทธสาร Miss.Pimpisut  Suttasan
25 ปกติ 29329 ด.ญ. สุพิชญา โคกแก้ว Supichaya  Chokkeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29362 ด.ญ. ผกาทิพ ไพหนูสี MasterPhakatip  Painusee
27 ปกติ 29407 ด.ญ. รินรดา อุไรโคตร Rinrada  Urajkort *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29440 ด.ญ. นรินธร ทองเย็น Miss.Narintorn  Tongyan
29 ปกติ 29441 ด.ญ. เบญจพร อินแป้น Miss.Benjiporn  Ainpaen
30 ปกติ 29445 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เหมทอง Miss.Penpitcha  Hemthong
31 ปกติ 29473 ด.ญ. กรกนก น้อยจันทร์ KonKanok  Noijan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29486 ด.ญ. ภัทรสุดา สุรถาวร Miss.Patthasuda  Surathaworn
33 ปกติ 29513 ด.ญ. กรรณิกา จำปาวะดี KANNIKA  JUMPAWADEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29515 ด.ญ. จิรัชญา สิงห์คำ Jisadshaya  Singkan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 29523 ด.ญ. ปาริฉัตร ป่าพนัส Miss.Parichat  Phapanas
36 ปกติ 29557 ด.ญ. ณัชรินทร์ กองแก้ม Nasharin  Gonggaem *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 29566 ด.ญ. ภัทรียา แก้วมะณี Miss.Pattreeya  Glassmanee
38 ปกติ 29568 ด.ญ. วิชญาดา ขานพล Wishchayada  Khanphol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29607 ด.ญ. ลลิตภัทร ประสานทอง Lalitpat  Prasanthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30451 ด.ญ. กาวิศรา ผลไธสง Miss.Kawisara  Pholthaisong