ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13

หญิง 20 คน ชาย 16 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 30264 ด.ช. กรภัทร์ ชมชื่น MasterKorrapat   Chomchuen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 30265 ด.ช. กฤตภาส บุญประกอบ MasterGittapas  Boonprakop *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 30266 ด.ช. กิตติกานต์ ศรีนาค MasterKittikan   Srinak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 30267 ด.ช. จิรวรรธก์ พูนวิเชียร Mr.Jirawat  Poonwichien *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 30268 ด.ช. ชัยพัทธ์ โตพิทักษ์ MasterChaiyaphat  Tophithak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30269 ด.ช. เชษฐวิทย์ คุ้มไพทูลย์ Mr.Chetthawit  Khumpaithul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 30270 ด.ช. ธราณุวัฒน์ คชราช MasterTharanuwat​  Khot charach​ *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 30271 ด.ช. ธีรัตม์ ทนุพันธ์ MasterTeerat  Tanuphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30272 ด.ช. นันท์มนัส คำวงศ์ MasterNanmanat  Kamwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30273 ด.ช. ปพัฒณ์พงษ์ สุวรรณศรี MasterPaphatphong  Suwannasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30274 ด.ช. ปานเทพ คุ้มทิม MasterPanthep  Koomtim *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30275 ด.ช. พิพัฒน์ มงคลพิศ MasterPiphat  Mongkolpis *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30276 ด.ช. พีรณัฐ สุทธา MasterPeeranat  Sutta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30277 ด.ช. ภัทรวัชร์ ศรีจันทร์แดง Masterpattarawat  srijundang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30278 ด.ช. ยุทธภูมิ คำมิทัน Mr.Yuttaphum  Khammitan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30279 ด.ช. อนุพงศ์ พรมพิมล MasterAnophong  Promphimon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30280 ด.ญ. กนกวรรณ บุญประถัมภ์ Miss.Kanokwan  Boonpratham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30281 ด.ญ. กนกวรรณ บุราณรักษ์ Miss.Kanokwan  Buranrak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30282 ด.ญ. กมลพร ภารวงษ์ Miss.Kamonphon  parnwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30283 ด.ญ. กรรวี ดงงาม Miss.Konrawee  Dongngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30284 ด.ญ. กรีนส์ดา พรมเรียน Miss.Greenda  Phromrien *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 30285 ด.ญ. กัญญาณัฐ พัฒนนิติศักดิ์ Miss.Kanyanat  Pattananitisak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 30286 ด.ญ. กัญญาพัชร วรามิตร Miss.Kanyaphat  Waramart *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 30287 ด.ญ. กุลภัทร์ โพธิ์เงิน Miss.Kullaphat  Phongoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30288 ด.ญ. ชญานุช วรรณมาตร Miss.Chayanut  Wannamat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 30289 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ลาหนองแคน Miss.Chutikan  Lanongkhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30290 ด.ญ. นภัสรา พูนพนัง Miss.Naphatsara  Poonpanang​ *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30291 ด.ญ. นิภาธร จันทร์แก้ว Miss.Niphatorn  Jankaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30292 ด.ญ. ปารมี นิรันดร์ปกรณ์ Miss.Paramee  Niranpragon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30293 ด.ญ. ปิญชาน์ มุลศรีสุข Miss.Phincha  Moonsrisuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30294 ด.ญ. พรหมวรรณ กิ่งภาร Miss.Promwan  Kingparn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30295 ด.ญ. พิชชาอร โสพันธุ์ Miss.Pitchaon  Sophan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30296 ด.ญ. พีรชยา รามมะมะ Miss.Peerachaya  Rammama *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30297 ด.ญ. มิรันตี นันทะสี Miss.Miranti   Nanthasi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30298 ด.ญ. วรกมล ราชวงษา Miss.Worakamon  Rachwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30299 ด.ญ. วิชยาพร หมอนทอง Miss.Witchayaporn  Monthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***