ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หญิง 16 คน ชาย 22 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม : 431

ครูที่ปรึกษา : น.ส.สุมาลี เทศธรรม, นายอภิชัย ไสยรส


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29180 ด.ช. ยศกร ปิงเจอร์ Yotskorn  Pingger *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29218 ด.ช. พงษ์กร หาจันทร์ Pongkron  Hachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29220 ด.ช. พิภพ อินแป้น MasterPHIPHOP  AINPANT
4 ปกติ 29224 ด.ช. ศุภัทรชัย ภูเขาใหญ่ Supatchai  Pookhaoyai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29253 ด.ช. ณัชช์สมัณต์ ดวงปัญญา Natsaman  Duangpanya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29260 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ ทำหนองพอก Pongsawat  Tamnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29266 ด.ช. สุริยา เกวิโก Suriya  Gewigo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29296 ด.ช. ธนานน โพนตะกำ THANANON  PONTAKAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29346 ด.ช. รัฐภูมิ บุญภูมิ Rattaphum  Boonphum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29348 ด.ช. สรวิชญ์ มาถาวร Sorawich  mathawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29383 ด.ช. พนา ชัชวาลย์ -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29535 ด.ช. จิรวัฒน์ จันทะมาตย์ Jirawat  chantamat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29538 ด.ช. ตรัยรัตน์ รักธรรม Trirat  Raktham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29542 ด.ช. ปฐพี นามวิชัย Mr.Pathaphee  Namwichai
15 ปกติ 29543 ด.ช. พงศกร ศรีแก้ว Mr.Phongsakorn  Srikaew
16 ปกติ 29544 ด.ช. พันเดช นันทะเสน MasterPandech  Nantasen
17 ปกติ 29546 ด.ช. มงคลศักดิ์ ศัตรูพินาศ -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 แขวนลอย 29548 ด.ช. วัชรพงษ์ กะตะศิลา Watcharapong  Katasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29549 ด.ช. ศิวัช ศรีละออง MasterSiwat  Srilaong
20 ปกติ 29552 ด.ช. อรรธร พานดวงแก้ว Aunton  Pandaongkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 30458 ด.ช. ศุภณัฐ ชนะมงคลกิจ MasterSupnant  Chanamongkhonkit
22 ปกติ 30471 ด.ช. พงศธร คุณโน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 31166 ด.ช. อติชาต สุทธิโสม MasterAtichad   Sudtidsom
24 ปกติ 29191 ด.ญ. ณัฐณิชา ศิมศิริวัฒน์ Natnicha.  Simsiriwat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29207 ด.ญ. หทัยชนก ผมปัน MasterHathaichanok  Phompun
26 ปกติ 29208 ด.ญ. อริสรา แก้วสำโรง Arisara  Kaewsamrong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29241 ด.ญ. มาริสา ภูศรีฤทธิ์ Miss.Marisa  Phoosririt
28 ปกติ 29268 ด.ญ. กนกนิภา ปิตะฝ่าย Miss.-  -
29 ปกติ 29277 ด.ญ. นิรมล พุทธชาติ MasterNiramol  Puttachat
30 ปกติ 29284 ด.ญ. วรัทยา กลิ่นหอม Waratya  kinhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29318 ด.ญ. นภัสกร วังเวียง -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29351 ด.ญ. กนกวรรณ สัมมาสะโก -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29372 ด.ญ. อัจฉริยา สุภารี Miss.Atchariya  Supharee
34 ปกติ 29398 ด.ญ. ทิมณวรรณ หอกุล MasterTimonwan  Hokun
35 ย้าย 29518 ด.ญ. ดวงกมล สีทาสี dongkamon  sitasi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29554 ด.ญ. เกวลิน วัชรกุลเมธา Miss.Kawalin  watchakunmata
37 ปกติ 29564 ด.ญ. พัชราภา สุขจันทร์ Miss.patcharapa  sukjan
38 ปกติ 29569 ด.ญ. ศุภลักษณ์ สัญจรโคกสูง Supalak  Sanjonkoksoong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 29570 ด.ญ. สุดา สีทาสี Mastersuda  seetasee
40 ย้าย 29763 ด.ญ. ยอดขวัญ สุโทวา Yodkan  Sutoova *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
41 ปกติ 31168 ด.ญ. ปิยฉัตร แพงคำตา Miss.Piyachat  Paengkamta