ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หญิง 15 คน ชาย 21 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29789 ด.ช. เจษฎา ทวีทรัพย์ MasterJetsada  Thaweesrap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29794 ด.ช. ธนโชติ จันทร์ดี MasterJandee  Tanachot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29795 ด.ช. ธรรมธร ผาบสิมมา MasterThammathon  Phabslmma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29796 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ห่อดี MasterPakonkiart  Hodee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29797 ด.ช. พงศกร ทอนนุสะ Mr.Phongsakon  Thonnusa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29833 ด.ช. เจษฎา บุตรศรี MasterJesada  Bootrsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29839 ด.ช. ภูมินทร์ โยไทยหาญ MasterPumin  Yothaihan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29843 ด.ช. ศราวุธ เส้นสามาลย์ Mr.Sarawut  Sensamal *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29874 ด.ช. ธนาพิพัฒน์ บุญเชิด Mastertanapiphat  bunchard *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29917 ด.ช. ปิติศักดิ์ พระมะโส MasterPitisak  Pramaso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29918 ด.ช. พงศ์พันธุ์ สุขยิ่ง Mr.Pongpun  Sookying *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29950 ด.ช. ญาณากร ยวงจันทร์ MasterYanakorn  Youngjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29952 ด.ช. ณัฐพัชร์ อัคคะรัตน์ MasterNattaphat  Aukkarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29953 ด.ช. ถิรพุทธิ์ คำซื่อตรง MasterTiraput  Khamsertong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29956 ด.ช. บรรณวัชร ยางนามอินทร์ MasterBannawat  Yangnamin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29995 ด.ช. ปรเมษฐ์ มาศวิเศษ Mr.Paramet  Maswiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29998 ด.ช. แสนชัย ปุตุรงค์ MasterSsenchai  Puturong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 30025 ด.ช. กวิเชษฐ์ นามทัด MasterKawichet  Namtad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 30113 ด.ช. พรรษกร ศรีสังข์ MasterPatsakorn  Srisang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 30148 ด.ช. ธนวัฒน์ สวัสดิผล MasterTHANAWAT  SAWATDIPHON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 31184 ด.ช. คณาธิป ไชยโม Mr.Itthiphon  Chaiyamo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29822 ด.ญ. สาวินี วานทุม Miss.Savinee  Vanthum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29862 ด.ญ. สิริวิมล นามวงค์ Mr.Siriwimon  Namwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29927 ด.ญ. กัลญาณี วงศรีษะ Miss.Kullayanee  wongsrisa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29929 ด.ญ. ธาราทิพย์ แก่นไธสง Miss.Tarathip  Kaenthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29975 ด.ญ. พิชญาพร ทัพชัย Miss.Pitchayaporn  Thapchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29977 ด.ญ. วิกานดา พาสอน Miss.Wikanda  Pason *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30042 ด.ญ. ณัฐชยา สีชมภูพาน Miss.Natchaya  Sichompupan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30058 ด.ญ. สุธิมลต์ คงทรง Miss.Suthimon  Kongsong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30070 ด.ญ. กมลพิชญ์ หาญคำภา Miss.Kamolphich  Hankampha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30072 ด.ญ. กัลยรัตน์ สีไลรัมย์ Miss.kanyarat  seelaiiam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30073 ด.ญ. เกวลิน พันธ์ลอด Miss.Kewarin  Panlod *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 30076 ด.ญ. คนาทิพย์ ยอดทอง Miss.Kanathip  Yodthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30124 ด.ญ. นลินทิพย์ หอมจันทร์ Miss.Nalinthip  Homjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30459 ด.ญ. รินรดา ใจสว่าง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30485 ด.ญ. พิณนภา วงษ์กันหา MissPinnapa  Wongkanha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***