ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

หญิง 34 คน ชาย 6 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 313

ครูที่ปรึกษา : นางพรพิศมัย บุญญะ, นายเอกพล ศิริมนตรี


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29213 ด.ช. ทินกร คำจันทร์ดา Mr.Thinnakorn  Khamjanda
2 ปกติ 29300 นาย ปวริศ ยางงาม Mr.Pawarit​  yangngam
3 ปกติ 29381 นาย ปกรณ์เกียรติ ทุ่มกระเดื่่อง Mr.phakonkaeth  Tumkadeang
4 ปกติ 29500 ด.ช. ธีร์ธนัท แคนดา Mr.thitanat  canda
5 ปกติ 29534 นาย ไกรสิทธิ์ สัมมาสะโก Mr.Kraisit  Sammasoko
6 ปกติ 29539 ด.ช. ธนภูมิ สรรพสอน Mr.thanapoom  Sappasorn
7 ปกติ 29190 ด.ญ. ชลิตา คุ้มสุวรรณ Miss.sharita  kumsuwan
8 ปกติ 29199 น.ส. ภาวิยา บุณยเพ็ญ Miss.Pawiya  Boonyapen
9 ปกติ 29233 ด.ญ. ณัฐณิชา สีไธสง Miss.Natnicha  Srithaisong
10 ปกติ 29237 น.ส. ปนัดดา มุงคุล Miss.Panadda  Mungkhul
11 ปกติ 29239 ด.ญ. พิชญาพร พงษ์สมศักดิ์ Miss.PHICHAYAPORN  PONGSOMSAK
12 ปกติ 29243 ด.ญ. วรัญญา อินทร์เคน Miss.Waranya  ainkan
13 ปกติ 29249 ด.ญ. อริสา ผลช่วย Miss.Arisa  Polchuy
14 ปกติ 29271 ด.ญ. ขวัญจิรา สีทน Miss.Khawnjira  seeton
15 ปกติ 29272 ด.ญ. จุฬาวรรณ ภาษีชา Miss.Jurawran  Phaseecha
16 ปกติ 29288 ด.ญ. สุพรรษา เรืองวงษ์ Miss.suphunsa  roungwong
17 ปกติ 29315 น.ส. ชุติกาญจน์ ยาวไธสง Miss.Chutikarn  yawthaisong
18 ปกติ 29326 ด.ญ. วราพรรณ เรียกกลาง Miss.Warapan  Riakklang
19 ปกติ 29328 ด.ญ. สิราวรรณ ยางงาม Miss.Sirawan  Yang-ngam
20 ปกติ 29330 ด.ญ. หฤทัย นะราช Mr.Haruethai  Narach
21 ปกติ 29354 ด.ญ. จณิสตา สุระพล Mr.janistar  surapon
22 ปกติ 29361 ด.ญ. ปริยาภัทร พานิช Miss.Preyapat  Panit
23 ปกติ 29368 ด.ญ. ศวรรยา เดชชัย Miss.Sawanya  Dechchai
24 ปกติ 29371 ด.ญ. อชิรญา พงษ์หนองพอก Miss.Achiraya  Pongnongpok
25 ปกติ 29393 ด.ญ. กัลยกร สอนจันทร์ Miss.Kanyakorn  Sonjun
26 ปกติ 29394 ด.ญ. จารุวรรณ ทองมีค่า MasterJaruwan  tongmekha
27 ปกติ 29399 ด.ญ. นภัสสร วะชุม Miss.NAPHATSON  WACHUM
28 ปกติ 29410 ด.ญ. สิรินทรา คมขำ Miss.Sirintra  Khomkham
29 ปกติ 29434 ด.ญ. กานต์ณิดา ฤทธิ์ไธสง Miss.Kannada  Ritthaisong
30 ปกติ 29439 ด.ญ. เทพธิดา พันธุ์หนองหว้า Miss.Thaptida  Phannongwa
31 ปกติ 29448 ด.ญ. วริสราภรณ์ บุบผา MasterWarissaraporn  Buppha
32 ปกติ 29451 น.ส. สุพิญญา เกตุดี Miss.Suphinya  Ketdee
33 ปกติ 29453 น.ส. อัญชลีภรณ์ ยิ่งยง Miss.Anchaleegorn  Yingyong
34 ปกติ 29480 ด.ญ. นริสรา สมรูป Miss.narisara  somrup
35 ปกติ 29485 น.ส. เพียงลดา อาปัดชิง Miss.Phainglada  Arpatching
36 ปกติ 29519 น.ส. ธวัลพร ชำนิจ Miss.Thawanpon  Chomnit
37 ปกติ 29521 ด.ญ. นวลอนงค์ ปิยะวงษ์ Miss.Nual-a-nong   Piyawong
38 ปกติ 29561 ด.ญ. ณัฐรินีย์ แก่นพรม Miss.Nattharinee  Kaenprom
39 ปกติ 29573 ด.ญ. อารยา ทองน้อย Miss.Arraya  Thongnoi
40 ปกติ 30455 ด.ญ. ศริญญา จำปาวะดี Miss.Sarinya  Jampawadee