ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

หญิง 34 คน ชาย 6 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม : 313

ครูที่ปรึกษา : นางพรพิศมัย บุญญะ, นายเอกพล ศิริมนตรี


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29213 ด.ช. ทินกร คำจันทร์ดา Thinnakorn  Khamjanda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29300 นาย ปวริศ ยางงาม Mr.Pawarit​  yangngam
3 ปกติ 29381 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ทุ่มกระเดื่่อง phakonkaeth  Tumkadeang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29500 ด.ช. ธีร์ธนัท แคนดา Mr.thitanat  canda
5 ปกติ 29534 ด.ช. ไกรสิทธิ์ สัมมาสะโก Kraisit  Sammasoko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29539 ด.ช. ธนภูมิ สรรพสอน thanapoom  Sappasorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29190 ด.ญ. ชลิตา คุ้มสุวรรณ sharita  kumsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29199 น.ส. ภาวิยา บุณยเพ็ญ Miss.Pawiya  Boonyapen
9 ปกติ 29233 ด.ญ. ณัฐณิชา สีไธสง Miss.Natnicha  Srithaisong
10 ปกติ 29237 น.ส. ปนัดดา มุงคุล Miss.Panadda  Mungkhul
11 ปกติ 29239 ด.ญ. พิชญาพร พงษ์สมศักดิ์ Miss.PHICHAYAPORN  PONGSOMSAK
12 ปกติ 29243 ด.ญ. วรัญญา อินทร์เคน Miss.Waranya  ainkan
13 ปกติ 29249 ด.ญ. อริสา ผลช่วย Miss.Arisa  Polchuy
14 ปกติ 29271 ด.ญ. ขวัญจิรา สีทน sonjira  seton *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29272 ด.ญ. จุฬาวรรณ ภาษีชา Miss.Jurawran  Phaseecha
16 ปกติ 29288 ด.ญ. สุพรรษา เรืองวงษ์ Miss.suphunsa  roungwong
17 ปกติ 29315 น.ส. ชุติกาญจน์ ยาวไธสง Miss.Chutikarn  yawthaisong
18 ปกติ 29326 ด.ญ. วราพรรณ เรียกกลาง Miss.Warapan  Riakklang
19 ปกติ 29328 ด.ญ. สิราวรรณ ยางงาม Miss.Sirawan  Yang-ngam
20 ปกติ 29330 ด.ญ. หฤทัย นะราช Haruethai  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29354 ด.ญ. จณิสตา สุระพล janistar  surapon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29361 ด.ญ. ปริยาภัทร พานิช Preyapat  Panit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29368 ด.ญ. ศวรรยา เดชชัย Sawanya  Dechchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29371 ด.ญ. อชิรญา พงษ์หนองพอก Miss.Achiraya  Pongnongpok
25 ปกติ 29393 ด.ญ. กัลยกร สอนจันทร์ Miss.Kanyakorn  Sonjun
26 ปกติ 29394 ด.ญ. จารุวรรณ ทองมีค่า Jrruwun  tongmekr *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29399 ด.ญ. นภัสสร วะชุม Miss.NAPHATSON  WACHUM
28 ปกติ 29410 ด.ญ. สิรินทรา คมขำ Miss.Sirintra  Khomkham
29 ปกติ 29434 ด.ญ. กานต์ณิดา ฤิทธิ์ไธสง Kannada  Ritthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29439 ด.ญ. เทพธิดา พันธุ์หนองหว้า Miss.Thaptida  Phannongwa
31 ปกติ 29448 ด.ญ. วริสราภรณ์ บุบผา MasterWarissaraporn  Buppha
32 ปกติ 29451 น.ส. สุพิญญา เกตุดี Miss.Suphinya  Ketdee
33 ปกติ 29453 ด.ญ. อัญชลีภรณ์ ยิ่งยง Anchaleegorn  Yingyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 29480 ด.ญ. นริสรา สมรูป Miss.narisara  somrup
35 ปกติ 29485 ด.ญ. เพียงลดา อาปัดชิง Phainglada  Arpatching *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 29519 ด.ญ. ธวัลพร ชำนิจ Miss.Thawanpon  Chomnit
37 ปกติ 29521 ด.ญ. นวลอนงค์ ปิยะวงษ์ Miss.Nual-a-nong   Piyawong
38 ปกติ 29561 ด.ญ. ณัฐรินีย์ แก่นพรม Miss.Nattharinee  Kaenprom
39 ปกติ 29573 ด.ญ. อารยา ทองน้อย Miss.Arraya  Thongnoi
40 ปกติ 30455 ด.ญ. ศริญญา จำปาวะดี Miss.Sarinya  Jampawadee