ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หญิง 25 คน ชาย 15 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางศรันย์ภัทร ศรีประโค, นายประครอง สระหนองห้าง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28432 นาย เจนวิทย์ เสนีย์วงษ์ Mr.Jenwit  Saneewong
2 ปกติ 28482 นาย สุวรรณภูมิ บุญเสริม Mr.Suwannaphum  Boonseam
3 ปกติ 28551 นาย เจตนิพัทธ์ เวชไธสง Mr.JETNIPHAT  WETTHAISONG
4 ปกติ 28558 นาย อัครวัฒน์ อนุเวช Mr.Akkarawat  Anuwet
5 ปกติ 28597 นาย วันชัย คูคำ Mr.Wanchai  Khukhum
6 ปกติ 28669 ด.ช. ชินภัทร ผิวคำ Mr.CHINNAPAT  Phiwkham
7 ปกติ 28676 ด.ช. ปิยะชาติ ชมสา Mr.piyachat  chomsa
8 ปกติ 28723 นาย อติเทพ แก้วผลึก Mr.Ar-di-thep  Khaewphauk
9 ปกติ 28878 นาย ปุญญพัฒน์ ฝ่ายเทศ Mr.Punyaphat  Faithet
10 ปกติ 30496 นาย เจษฎา โสภาคำ Mr.Jetsada  Sophakham
11 ปกติ 30497 นาย ชนะเกียรติ บุญหมั่น Mr.Ghanakairt  Boonman
12 ปกติ 30498 นาย ณัฐดนัย ไตรศรี Mr.์Natdanai  Taisri
13 ปกติ 30499 นาย นนทวัฒน์ พูลวงษ์ Mr.Nontawat  Poolwong
14 ปกติ 30500 นาย ปัณณวัฒน์ สร้อยทอง Mr.Pannawat   Soithong
15 ปกติ 30501 นาย พีรพัฒน์ พิลาภัณฑ์ Mr.Peeraphat  Philaphan
16 ปกติ 28444 น.ส. กิตติกานต์ ภูวันเพ็ง MissKittikan  Poowanpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28524 น.ส. คณิสรา พานแสนชา Miss.KANITSARA  PARNSAENCHA
18 ปกติ 28528 น.ส. นภัสสร หีบแก้ว Miss.Napassron  Heepkeaw
19 ปกติ 28534 น.ส. พิลาศลักษณ์ เตณะวัฒน์ Miss.Pilaslack  Tenawat
20 ปกติ 28543 น.ส. วันวิสา วิสิทธิ์สูงเนิน Miss.wanwisa  wisitsoongnern
21 ปกติ 28585 น.ส. อัครมณี สุนนทราช Miss.aukkaramanee  sunontharat
22 ปกติ 28586 น.ส. อังคณา ม่องวา Miss.ANGKANA  MONGWA
23 ปกติ 28601 ด.ญ. กันต์กมล แพงสาย MissKunkamon  Paengsai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28617 น.ส. รุ้งรดา แสนศรี Miss.Rungrada  saensri
25 ปกติ 28654 น.ส. นภาพรรณ สมบัวคู Napapan  Sombuakhu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28655 น.ส. นริศรา ชาวสวย MissNarissara  Chawsuay *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28657 ด.ญ. ปริศนา ปัญญาวา MissPritsana   Panyawa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28686 น.ส. กนกรดา สูงขุนทด Miss.KANOKRHADA  Soongkhoonthod
29 ปกติ 28854 น.ส. ธนัญญา แสนทม Miss.thananya  saenthom
30 ปกติ 28899 ด.ญ. วรัญญา พรมฤทธิ์ Miss.Waranya  promrit
31 ปกติ 28901 น.ส. ศิริรัตน์ นราวงษ์ Miss.sirirat  narawong
32 ปกติ 29099 น.ส. ศิริกานต์ ทับทิมกลาง Miss.SIRIKAN  THAPTHIMKLANG
33 ปกติ 30502 น.ส. เกวลิน ยินดี Miss.Kevalin   Yindee
34 ปกติ 30503 น.ส. ณัฐสุรางค์ พลศักดิ์เดช Miss.Natsurang  Pholsakdech
35 ปกติ 30504 น.ส. น้ำหมอก ยางนามอินทร์ Miss.Nammog  Yangnam In
36 ปกติ 30505 น.ส. ปานรพี พันทองหล่อ Miss.Panrapee  Panthonglo
37 ปกติ 30507 น.ส. ภัคธีมา แพไธสง MissPhakteema  Phaethaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30508 น.ส. วีรยา พันทองหล่อ Miss.Wiraya  Phantonglo
39 ปกติ 30509 น.ส. สุพิชฌาย์ สุขศรี Miss.Supicha  Suksee
40 ปกติ 31180 น.ส. นวนันท์ ธิมาทา Miss. Nawanan  Thimata