ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางศรันย์ภัทร ศรีประโค, นายประครอง สระหนองห้าง


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28432 นาย เจนวิทย์ เสนีย์วงษ์ Mr.Jenwit  Saneewong
2 ปกติ 28482 นาย สุวรรณภูมิ บุญเสริม Mr.Suwannaphum  Boonseam
3 ปกติ 28558 นาย อัครวัฒน์ อนุเวช Mr.Akkarawat  Anuwet
4 ปกติ 28597 นาย วันชัย คูคำ Mr.Wanchai  Khukhum
5 ปกติ 28676 ด.ช. ปิยะชาติ ชมสา Mr.piyachat  chomsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28723 นาย อติเทพ แก้วผลึก Mr.Ar-di-thep  Khaewphauk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28878 นาย ปุญญพัฒน์ ฝ่ายเทศ Mr.Punyaphat  Faithet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28879 นาย พงศกรณ์ แคนน้ำ Mr.PHONGSAKORN  KANNAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 30496 นาย เจษฎา โสภาคำ Mr.Jetsada  Sophakham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30497 นาย ชนะเกียรติ บุญหมั่น Mr.Ghanakairt  Boonman *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30498 นาย ณัฐดนัย ไตรศรี Mr.์Natdanai  Taisri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30499 นาย นนทวัฒน์ พูลวงษ์ Mr.Nontawat  Poolwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30500 นาย ปัณณวัฒน์ สร้อยทอง Mr.Pannawat   Soithong
14 ปกติ 30501 ด.ช. พีรพัฒน์ พิลาภัณฑ์ MasterPeeraphat  Philaphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 28444 น.ส. กิตติกานต์ ภูวันเพ็ง MissKittikan  Poowanpeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28524 น.ส. คณิสรา พานแสนชา Miss.KANITSARA  PARNSAENCHA
17 ปกติ 28528 น.ส. นภัสสร หีบแก้ว Miss.Napassron  Heepkeaw
18 ปกติ 28534 น.ส. พิลาศลักษณ์ เตณะวัฒน์ MissPilaslack  Tenawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 28543 น.ส. วันวิสา วิสิทธิ์สูงเนิน Miss.wanwisa  wisitsoongnern
20 ปกติ 28585 น.ส. อัครมณี สุนนทราช Miss.aukkaramanee  sunontharat
21 ปกติ 28586 น.ส. อังคณา ม่องวา Miss.ANGKANA  MONGWA
22 ปกติ 28617 น.ส. รุ้งรดา แสนศรี Miss.Rungrada  saensri
23 ปกติ 28655 น.ส. นริศรา ชาวสวย MissNarissara  Chawsuay *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28657 ด.ญ. ปริศนา ปัญญาวา MissPritsana   Panyawa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 28686 ด.ญ. กนกรดา สูงขุนทด MissKANOKKORNDA  SUENGKUNTOD *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28690 น.ส. ชลธิชา บุญปลูก MissChonthicha  Boonpluk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28697 ด.ญ. ภทรนันท์ มาตราช MissPATARANAN  MATARAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28854 น.ส. ธนัญญา แสนทม Missthananya  saenthom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 28892 ด.ญ. ญานิกา อินแป้น Miss.yanika  Inpan
30 ปกติ 28899 ด.ญ. วรัญญา พรมฤทธิ์ MissWaranya  promrit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 28901 น.ส. ศิริรัตน์ นราวงษ์ Misssirirat  narawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29099 น.ส. ศิริกานต์ ทับทิมกลาง Miss.SIRIKAN  THAPTHIMKLANG
33 ปกติ 30502 น.ส. เกวลิน ยินดี Miss.Kevalin   Yindee
34 ปกติ 30503 น.ส. ณัฐสุรางค์ พลศักดิ์เดช MissNatsurang  Pholsakdech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30504 น.ส. น้ำหมอก ยางนามอินทร์ Miss.Nammog  Yangnam In
36 ปกติ 30505 น.ส. ปานรพี พันทองหล่อ Miss.Panrapee  Panthonglo
37 ปกติ 30506 น.ส. พัชฌิรา แสนเเก้ว MissPhatchira  Saenkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 30507 น.ส. ภัคธีมา แพไธสง MissPhakteema  Phaethaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30508 น.ส. วีรยา พันทองหล่อ Miss.Wiraya  Phantonglo
40 ปกติ 30509 ด.ญ. สุพิชฌาย์ สุขศรี MissSupicha  Suksee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***