ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หญิง 21 คน ชาย 11 คน รวม 32 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29382 นาย ปิยพัท ทีเหล็ก piyapat  teelehk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29465 นาย พีรภัทร เพชรสีขาว -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29497 นาย ชิษณุเชษฐ สุวรรณวงษ์ MasterChisanuchat  suwannawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29498 นาย ณัฐภัทร รินทะ Natapatt  Rintha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29575 นาย เขษมศักดิ์ สุวรรณรัตน์ Mr.-Kasemsak   -suwannarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29587 นาย แมททิว พูลวงษ์ Mr.Mattuey  Poolwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31894 นาย ชุติพนธ์ อโรคา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31895 นาย เรืองศักดิ์ ศรีวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31896 นาย วีรภัทร ภาศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31897 นาย สถาพร บุญจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31898 นาย สิทธิศักดิ์ สุขเกษม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29196 น.ส. ปิยธิดา ธรแสน Miss.Piyathida  Tornsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29201 น.ส. วิลัยตา นะราช Miss.Wilaytha  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29232 น.ส. ชัชฎาภรณ์ โนนสว่าง Miss.Chatchadaphon  Nonsawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29433 น.ส. กมลลักษณ์ เจียไธสง Miss.Kamollak  Jiathaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29436 น.ส. ชนัญธิดา ตอรัมย์ Miss.Chananthida  Thoram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29476 น.ส. ชนัญปภัสร์ นางสีคุณ Miss.Chanatpaphat   Nangseekoon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29478 น.ส. ดวงกมล คชเศียรสืบ Miss.Duangkamon  Khotchasiarnsuep *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29484 น.ส. พัชชานันท์ สีหาโบราณ Patchanan  Seehaboran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29524 น.ส. พัชญธิดา ญาตินิยม Miss.Patchayathida  Yatniyom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29561 น.ส. ณัฐรินีย์ แก่นพรม Miss.Nattharinee  Kaenprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29572 น.ส. อรวรรณ ดุลระรัมย์ Miss.-Orawan   -dulraram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29600 น.ส. ธัญวรัตน์ ดีปัญญา Miss.Thanwarat  Deepanya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29603 น.ส. ปาริชาต ปิยะวงษ์ Miss.Parichat  Piyawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 30460 น.ส. วริษา โคตรติ Miss.Warisa  Khotti *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 31170 น.ส. ศรัณยา ปะทา Miss.Sarunya  Pata *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31899 น.ส. กนกวรรณ ทศพร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31900 น.ส. ณธิดา อันยะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31901 น.ส. ปรัชญา จันทะนาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31902 น.ส. ปริญญา จันทะนาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31903 น.ส. ภครมล แผลติตะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31904 น.ส. ศิริทิพย์ พัทโท    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***