ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

หญิง 20 คน ชาย 15 คน รวม 35 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29222 นาย รณภพ ใจหาญ Mr.Ronnaphop  Jaihan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29255 นาย ธนากร สืบเสระ TANAKON  SUPSARA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29295 นาย เทพพิทักษ์ ไชยศิริมงคล Mr.Theppitaik  Chisrimonkoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29304 นาย รัชภูมิ มาอันทะ Ratchapum  Maanta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29309 นาย อนุวรรตน์ ฝ่ายเทศ Mr.Anuwat  phaited *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29340 นาย นครินทร์ โยยรัมย์ Mr.Nakarin  Yoyram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29385 นาย ภูมิทัศน์ ปาละโค MasterPummitus  PalaCo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31844 นาย จิตรทิวัส เสียมไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31845 นาย ชนาธิป ชนะนมตรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31846 นาย ธนพล ไชยบัวแดง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31847 นาย พสธร ลักษณะจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31848 นาย ภูภาคิน รามศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31849 นาย มนตรี ยะวังพล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31850 นาย ศิรวิทย์ ศรีบรม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31851 นาย สุภากร น้อยกำแพง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29275 น.ส. ทิพธัญญา สารบัว Miss.Tiptanya  salabua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29285 น.ส. ศรัณย์รัชต์ โคตรดี Miss.SARANRAT  KODDEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29314 น.ส. ฉัตรตกาล ทองกลาง Miss.Chattrakan  Thongklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29353 น.ส. กันยา ฉายละออ Mr.KANYA  CHAYLA-OR *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29367 น.ส. วราภรณ์ แพงพันตอง Miss.Waraphon  Pangpantong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29370 น.ส. สุพิชชา จีระออน Supitoha  Jeeraon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29401 น.ส. ปรีดาภรณ์ เพ็งศรี Miss.Preedaporn  Pengsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29438 น.ส. ณิศรา ชินสีนวน Miss.Nisara  Chisrinaun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29450 น.ส. สิริมาพร ทาบุตร Miss.Sirimaporn  Tabut *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29487 น.ส. รุ่งทิพยณ์สุดา กลิ่นหอม Miss.Rungthipsuda  Klinhom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29571 น.ส. สุภาวดี พรมโคตร Miss.Supawadee  Proomkot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29598 น.ส. ดวงพร สุขวานิชย์ Miss.Duangporn  Skukawanich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29607 น.ส. ลลิตภัทร ประสานทอง MasterLalitphat  Prasanthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 30463 น.ส. ปิยรัตน์ ชะรุมรัมย์ Miss.Piyarat   Charumram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31852 น.ส. กรวิภา เพียกุณา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31853 น.ส. กันนิศา ปักอินทรีย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31854 น.ส. ชัชฎาภรณ์ พรมเเสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31855 น.ส. บัณฑิตา จันทะเสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31856 น.ส. รุ่งอรุณ ทองชนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31857 น.ส. วิภาดา หาญชนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***