ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

หญิง 25 คน ชาย 15 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายสมาน ผลรักษ์, นางสิริกร สีขาวอ่อน


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28517 นาย ภูตะวัน สารีหา Mr.Phutawan  Sareeha
2 ปกติ 28559 นาย อัจฉริยะ กะตะศิลา Mr.Atchariya  Katasila
3 ปกติ 28749 นาย จักรินทร์ รัตนะวงศะวัต Mr.CHAKKARIN  RATTANAWONGSAWAT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28840 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ยิ่งยง Mr.Poomiphat  Yingyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28883 นาย ศิรวิทย์ หวังเจริญ Mr.SIRAWIT  WANGJARAIN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29091 นาย พันธมิตร พันมานิมิตร Mr.Pantamit  PHANMANIMIT *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29094 ด.ช. ธนเทพ พรมทำ Mr.Thanatep  Promtom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29150 ด.ช. นราธิป เดชชัย MasterNarathip  Dechai
9 ปกติ 29162 นาย วรโชติ โยธาจันทร์ Mr.worachot  Yotajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 30543 นาย คัมภีร์ บุราณรมย์ Mr.Khamphee  Buranrom
11 ปกติ 30544 นาย จรัลภัทร เเหวนวิเศษ Mr.Charalphat  Waenwiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30545 นาย ธีรโชติ การิโก Mr.Thirachot   Kariko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30546 นาย ศราวุฒิ จันทนันต์ Mr.Sarawut  Jntanan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 30547 นาย ศุภโชค ทรภีสิงห์ Mr.Supachok   Thorapeesing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30548 นาย สาละวิน พินิจ Mr.Salavin  Pinij *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28610 น.ส. นภัสชล พลสุโพธิ์ Miss.NAPATCHON  POLSUPHO
17 ปกติ 28622 น.ส. สุดารัตน์ ศรีมายา Miss.sudarat  sirimaya
18 ปกติ 28665 น.ส. สุพัตรา โพธิบุตร Miss.Supatra  Pothipood
19 ปกติ 28693 น.ส. ธัญญาภร แสนพลมาตย์ Miss.THANYAPORN  SAENPHOIMAT
20 ปกติ 28703 ด.ญ. สุชาดา อิสโร MissSUCHADA  ISSAROE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 28740 น.ส. ศศินา แพงพันตอง Miss.SASINA  PHANGPHUNTONG
22 ปกติ 28772 น.ส. ชลธิชา ทันที Miss-Chonhitcha  -TanTee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 28810 น.ส. ฐิติวรดา สีไลรัมย์ Miss.thitiworada  seeliram
24 ปกติ 28818 ด.ญ. นุชจรี พรสีชื่น Miss.Nuchjaree  Phonsichuen
25 ปกติ 28823 น.ส. รพีพรรณ พูลวงษ์ Miss.Rapheephan  Phulwong
26 ปกติ 28855 น.ส. นวลนัฏฐ์ ประมูลจะโก Miss.Naunnut  Pramoonjakgo
27 ปกติ 28885 น.ส. กนกพิชญ์ มีชำนาญ Miss.Kanokpich   Meechamnan
28 ปกติ 28905 น.ส. อุมากร บุญประถัมภ์ Miss-Umakron  -Boonpratham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29161 ด.ญ. จิรภัทร มิลิวงศ์ MissJirapad  Miliwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29165 น.ส. สายธาร สุวรรณโคตร Miss.SAYTAN  SUVONNAKOD
31 ปกติ 30549 น.ส. ขวัญข้าว บัวภา Miss.Kwankao  Buapa
32 ปกติ 30550 น.ส. ขวัญมณี นามบุญตรี Miss.Kwanmanee   Namboontree
33 ปกติ 30551 น.ส. จุฑามาศ พรมแป้น MissJutamat   Prompaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30552 น.ส. ชุติกาญจน์ เพ็ชรพราว MissChutikarn  Pechpraw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30553 น.ส. นพรัตน์ สุโทวา Miss.Nopparat  Sutowa
36 ปกติ 30554 ด.ญ. ปวีณา เปกไธสง Miss.Paweena  Pekthaisong
37 ปกติ 30555 น.ส. พัชรพร อรุณโน Miss.Patcharaporn  Arunno
38 ปกติ 30556 น.ส. มิ่งขวัญ แก้ววิเศษ MasterMingkwan  Kaewwiset
39 ปกติ 30557 น.ส. วราพร รัตนดี Miss.Waraporn  Rattanadee
40 ปกติ 30558 น.ส. อัญยมณี ปัจจัยยะ Miss.Anyamanee   Pajjaiya