ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

หญิง 22 คน ชาย 18 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางสาวธิดารัตน์ พลละคร, นายอดิศร จันทะค้อม


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28514 นาย ธนภัทร พะวัดทะ Mr.Thanaphat  Pharattha
2 ปกติ 28552 ด.ช. ณรงค์ชัย ปาปะพัง MasterNARONGCHAI  PAPAPHANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28671 นาย ธเนศ กะตะศิลา Mr.thanes  katasila
4 ปกติ 28685 นาย สิรภพ ศรีชัย Mr.Siraphop  Srichai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28747 นาย กฤษณะพงษ์ ไชยเยศ Mr.kitsanapong  chaiyayes *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28748 นาย จงรักษ์ เสนาโนฤทธิ์ Mr.JONGRAK  SANANORIT
7 ปกติ 28762 นาย พงษ์พิพัฒน์ หอมสิน Mr.pongpiphat  homsin
8 ปกติ 28794 นาย ธนพัฒน์ อรรถโยโค Mr.Thanaphat  Atthayokho
9 ปกติ 28831 ด.ช. ทวีทรัพย์ สมนาม Mr.taweechub  somnam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28841 นาย ยศพร ทับสมบัติ Mr.Yodsaphon  Thapsombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29070 ด.ช. บุลากร ทองทิพย์ Mr.Bulakon  Thongthip *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29073 ด.ช. ธนาดล สังสีแก้ว Mr.Tanadon  Sangseekeaw *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30559 นาย ธีรภัทร ภู่สวัสดิ์ Mr.Thiraphat  Phusahwat
14 ปกติ 30560 นาย นครินทร์ ศรีอ้วน Mr.Nakarin  Sriouan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30561 นาย ศุภโชค มณีวรรณ Mr.Suppachok  Maneewan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 30562 นาย สหธรณ์ นิยะดี Mr.Sahathon  Niyadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 30563 นาย อติวิชญ์ พลยามา Mr.Atiwich  Pholyama
18 ปกติ 30564 นาย อภิสิทธิ์ วรรณวิชิต Mr.Aphisit  Wanwichit
19 ปกติ 28538 น.ส. รุจิรา ฮุงหวล Miss.Rujira  Hunghail
20 ปกติ 28579 น.ส. ศรัญญา พั่วพรรณ์ Miss.SARANYA  PHUAPHAN
21 ปกติ 28687 น.ส. กิตยาภรณ์ กงพลี Miss.Kittiyaphon  Kongplee
22 ปกติ 28689 น.ส. จุฑามาศ หล้าสุดตา Miss.JUTHARMART  LARSUTTAR
23 ปกติ 28695 น.ส. ปนัสยา คิดสวน MissPanatya  Khitsuan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 28699 น.ส. วรัญญา อุทปา Miss.WARUNYA  UTAPA
25 ปกติ 28704 ด.ญ. กัญญาภัทร เคนสุวรรณ Miss.Kanyaphat  kensuwan
26 ปกติ 28779 น.ส. เววิทตา ทรภีสิงห์ MissWewitta  Thorapeosing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28822 น.ส. มิ่งขวัญ กันยายน Miss.MINGKWAN  KANYAYON
28 ปกติ 28894 น.ส. ธาริดา ยอดสีดา MissTharida  Yodseeda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29085 น.ส. พีมปภา พระมะโส Miss.Pempapha  Pramaso
30 ปกติ 29095 น.ส. มัณฑนาธร สอนสังข์ MissMUNTANATHON  SONSANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30565 น.ส. นันทิชา ศรีสว่าง MissNanticha  Srisawang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30566 น.ส. พรธีรา พรดำเดช Miss.Phorntheera  Phorndamdech
33 ปกติ 30567 น.ส. พรรณวดี ลอดสุโข Miss.Phanwadee  Lodsukho
34 ปกติ 30568 น.ส. พันธิตรา จอมหงษ์ MissPhanthitra  Jomhong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30569 น.ส. พิมพ์พิศา ปาละจูม Miss.Pimpisa   Palajoom
36 ปกติ 30570 น.ส. ลักษิกา น้อยจันทร์วงษ์ Miss.Lukshika  Nojchanwong
37 ปกติ 30571 ด.ญ. วริสรา เงินเเจ้ง Miss.Waritsara  Ngonchaeng
38 ปกติ 30572 น.ส. ศิริพร ประทุมไชย Miss.Siriporn  Prathumchai
39 ปกติ 30573 น.ส. ศุภกานต์ ปาปะโม Miss.Suphakan  Papamo
40 ปกติ 30574 น.ส. อาภานุช มาลาศรี Miss.Arphanut  Malasri