ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

หญิง 23 คน ชาย 14 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29265 นาย สถาพร พงศักดา Mr.Sathaporn  Pongsakda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29293 นาย ชญานนท์ เจริญศรี Chayanon  Jaroensri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29374 นาย จตุรภัทร แก่นพรม Mr.Jaturapach  Kaenprom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29421 นาย นครินทร์ หอมกลิ่น Nakarin  Homkin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29422 นาย ปฏิภาน จิตจง MasterPathiphan  Jitjong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29501 นาย นฤนาท จันทรเสน Mr.Naruenat  Chantasen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29508 นาย ศิริชัย แข็งขันธ์ MasterSirichai  Khaengkhan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29541 นาย นัฐกานต์ สระหนองห้าง MasterNattakan  Sanonghang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31829 นาย ธนาวัฒน์ สุวรรณโน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31830 นาย ภูริณัฐ ปะเมโท    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31831 นาย รชานนท์ เหง่าโพธิ์ศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31832 นาย รัฐภูมิ พวงผะกา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31833 นาย สุรชัย ภาเจริญสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31905 นาย สหชาติ แป่มจำนัก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29194 น.ส. นาริสา นิลแสง Miss.Narisa  Ningsaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29283 น.ส. รวิสรา ศรีจรูญ Miss.Rawisara  srijaroon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29286 น.ส. สหฤทัย แสงสุริยา Miss.Saharukthai  Sangsuriya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29322 น.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ สุทธสาร Miss.Pimpisut  Suttasan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29405 น.ส. เพิ่มศิริ ยวงมะณี Miss.Poemsiri  Yeungmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29406 น.ส. ภัทรวดี ภาเจริญสุข Miss.Phatharawadee  Pachareosuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29408 น.ส. วริศรา สีหานารินทร์ Miss.warisara  sihanarin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29443 น.ส. ปรียาภัทร พุทธายะ Miss.Preeyaphat  Putthaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29555 น.ส. จิราภา ฟูกทรัพย์ Miss.jirapa  fuksrub *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29565 น.ส. เฟื่องฟ้า กลมไธสง Miss.fuangfa  komthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29597 น.ส. ณัฐชา เทพรักษ์ Miss.Natcha  Theprak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29785 น.ส. ฐิตา สังเสวี Miss.Thita  Sangsewee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30489 น.ส. รุ่งนภา โยธาจันทร์ MissRungnapha  Yothachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31834 น.ส. จิรดา สวัสดิ์ลคร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31835 น.ส. จิรวรรณ สะพานหล้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31836 น.ส. ณัชชา หว่านทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31837 น.ส. ณัฏฐกมล จันทะคาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31838 น.ส. ธัญญารัตน์ สูญราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31839 น.ส. ประวิตรา อาปัดชิง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31840 น.ส. ปลื้มจิตร ศรีสมบัติ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31841 น.ส. พลอยณิชา หาญชนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31842 น.ส. สุดารัตน์ เศรษฐี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31843 น.ส. สุรัตติการณ์ สุตภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***