ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

หญิง 22 คน ชาย 16 คน รวม 38 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางสาวธิดารัตน์ พลละคร, นายอดิศร จันทะค้อม


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28514 นาย ธนภัทร พะวัดทะ Mr.Thanaphat  Pharattha
2 ปกติ 28552 นาย ณรงค์ชัย ปาปะพัง Mr.NARONGCHAI  PAPAPHANG
3 ปกติ 28671 นาย ธเนศ กะตะศิลา Mr.thanes  katasila
4 ปกติ 28685 นาย สิรภพ ศรีชัย Mr.Siraphop  Srichai
5 ไม่จบการศึกษา 28747 นาย กฤษณะพงษ์ ไชยเยศ Mr.kitsanapong  chaiyayes
6 ปกติ 28748 นาย จงรักษ์ เสนาโนฤทธิ์ Mr.JONGRAK  SANANORIT
7 ปกติ 28762 นาย พงษ์พิพัฒน์ หอมสิน Mr.pongpiphat  homsin
8 ปกติ 28794 นาย ธนพัฒน์ อรรถโยโค Mr.Thanaphat  Atthayokho
9 ปกติ 28831 นาย ทวีทรัพย์ สมนาม Mr.taweechub  somnam
10 ปกติ 28841 นาย ยศพร ทับสมบัติ Mr.Yodsaphon  Thapsombat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29070 นาย บุลากร ทองทิพย์ Mr.Bulakon  Thongthip
12 ปกติ 29073 นาย ธนาดล สังสีแก้ว Mr.Tanadon  Sangseekeaw
13 ปกติ 30559 นาย ธีรภัทร ภู่สวัสดิ์ Mr.Thiraphat  Phusahwat
14 ปกติ 30560 นาย นครินทร์ ศรีอ้วน Mr.Nakarin  Sriouan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 30561 นาย ศุภโชค มณีวรรณ Mr.Suppachok  Maneewan
16 ปกติ 30562 นาย สหธรณ์ นิยะดี Mr.Sahathon  Niyadee
17 ปกติ 30563 นาย อติวิชญ์ พลยามา Mr.Atiwich  Pholyama
18 ลาออก 30564 นาย อภิสิทธิ์ วรรณวิชิต Mr.Aphisit  Wanwichit
19 ปกติ 28538 น.ส. รุจิรา ฮุงหวล Miss.Rujira  Hunghail
20 ปกติ 28579 น.ส. ศรัญญา สุวรรณ Miss.SARANYA  SUVAN
21 ปกติ 28687 น.ส. กิตยาภรณ์ กงพลี Miss.Kittiyaphon  Kongplee
22 ปกติ 28689 น.ส. จุฑามาศ หล้าสุดตา Miss.JUTHARMART  LARSUTTAR
23 ปกติ 28695 น.ส. ปนัสยา คิดสวน Miss.Panatya  Khitsuan
24 ปกติ 28699 น.ส. วรัญญา อุทปา Miss.WARUNYA  UTAPA
25 ปกติ 28704 ด.ญ. กัญญาภัทร เคนสุวรรณ Miss.Kanyaphat  kensuwan
26 ปกติ 28779 น.ส. เววิทตา ทรภีสิงห์ Miss.Wewitta  Thorapeosing
27 ปกติ 28822 น.ส. มิ่งขวัญ กันยายน Miss.MINGKWAN  KANYAYON
28 ไม่จบการศึกษา 28894 น.ส. ธาริดา ยอดสีดา MissTharida  Yodseeda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29085 น.ส. พีมปภา พระมะโส Miss.Pempapha  Pramaso
30 ปกติ 29095 น.ส. มัณฑนาธร สอนสังข์ MissMUNTANATHON  SONSANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30565 น.ส. นันทิชา ศรีสว่าง Miss.Nanticha  Srisawang
32 ปกติ 30566 น.ส. พรธีรา พรดำเดช Miss.Phorntheera  Phorndamdech
33 ปกติ 30567 น.ส. พรรณวดี ลอดสุโข Miss.Phanwadee  Lodsukho
34 ปกติ 30568 น.ส. พันธิตรา จอมหงษ์ Miss.Phanthitra  Jomhong
35 ปกติ 30569 น.ส. พิมพ์พิศา ปาละจูม Miss.Pimpisa   Palajoom
36 ปกติ 30570 น.ส. ลักษิกา น้อยจันทร์วงษ์ Miss.Lukshika  Nojchanwong
37 ปกติ 30571 ด.ญ. วริสรา เงินเเจ้ง Miss.Waritsara  Ngonchaeng
38 ปกติ 30572 น.ส. ศิริพร ประทุมไชย Miss.Siriporn  Prathumchai
39 ปกติ 30573 น.ส. ศุภกานต์ ปาปะโม Miss.Suphakan  Papamo
40 ปกติ 30574 น.ส. อาภานุช มาลาศรี Miss.Arphanut  Malasri
41 ปกติ 31186 น.ส. จรรยพร ภาพร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***