ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

หญิง 21 คน ชาย 15 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29104 นาย กฤษฎา ผลชู Mr.Kidsada  Pholchu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29107 นาย โชคพิพัฒน์ ตรีวิเศษ Mr.Chokpiphot  Treewiset *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29109 นาย ณัฐสิทธิ์ สนโศรก MasterNatasit  Sonsok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29112 นาย นครินทร์ วงษ์ศรีษะ Mr.nakarin  Wongsrisa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29175 นาย ปภังกร เสี่ยงโชค Masterpapangkorn  saingshok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31760 นาย กษิติธร ผิวทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31761 นาย ญาณาธร นวลอ่อน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31762 นาย ณัฐวัตร กัณโสภา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31763 นาย ธีรัช พันนาสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31764 นาย นวพล แก้วมุกดา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31765 นาย ปั้นทรัพย์ ดวงเวียงคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31766 นาย พีรพล สองสี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31767 นาย ภัทรกฤต เพชรแสนค่า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31768 นาย สิรวิชญ์ เพ็ชรสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31769 นาย อธินันท์ มิ่งสูญ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29117 น.ส. กชอร คลังดงเค็ง Miss.Kotchaon  klangdongkeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29124 น.ส. ญาณิศา ปุงปอพาน Miss.Yanisa  pungporphan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29125 น.ส. ณัฐนิชา โภคาพานิช Miss.Natnicha  Pokapanit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29135 น.ส. วริศรา พนาจันทร์ Miss.Warisara  panachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29199 น.ส. ภาวิยา บุณยเพ็ญ Miss.Pawiya  Boonyapen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29354 น.ส. จณิสตา สุระพล Mr.janistar  surapon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29410 น.ส. สิรินทรา คมขำ Miss.Sirintra  Khomkham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29447 น.ส. รุ่งทิพย์ ธรรมเสนา Miss.rungthip  thammasena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29479 น.ส. ธนภรณ์ เยรัมย์ Miss.Tanaporn  Ye Ram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29519 น.ส. ธวัลพร กัตโร Miss.Thawanpon  Kataro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29601 น.ส. นันทพร พันธ์นาม Miss.Nanthapron  Phannam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 31770 น.ส. กวิณตรา วิไลแก้ว    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31771 น.ส. ณัฐธีรา สีหากุล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31772 น.ส. ธีราพร มณีรัตน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31773 น.ส. นฤมล บูรภักดิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31774 น.ส. นาตาชา ณิชาภัทร ลิกเล็กคาซอย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31775 น.ส. ปนิดา เที่ยงไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31776 น.ส. พัชรินทร์ ไข่นุ่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31777 น.ส. พิชชาภา มิละถาโก    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31778 น.ส. ภัทรธิดา บุญทศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31779 น.ส. รุ่งไพลิน แสนโคตร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***