ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

หญิง 28 คน ชาย 12 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางมุทิตา พูนวิเชียร, นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28431 นาย คณิศร คุ้มสุวรรณ Mr.Kanisorn  Koomsuwan
2 ปกติ 28472 นาย นิพิฐพนธ์ คำพมัย Mr.Niphitphon  Khampamai
3 ปกติ 28483 นาย อาทิตย์ ประทุมตรี Mr.Arthit  Prathumtri
4 ปกติ 28513 นาย ณัฐวรา หงส์วิชา Mr.Natwara  Hongwicha
5 ปกติ 28548 นาย กันตพิชญ์ เทตะรัตน์ Mr.KANTAPHIT  TETARAT
6 ปกติ 28627 นาย กิตติวัฒน์ กาวิโล Mr.Kittivat  KAVILO
7 ปกติ 28629 นาย ชนกานต์ อันชนะ Mr.Chonnakaen  Anchana
8 ปกติ 28635 นาย ธีรโชติ งามฉลาด Mr.Thirachot  Ngamchalat
9 ปกติ 28667 นาย เกษมพรรณ วงค์จำปา Mr.Kaseamparn  wongchampa
10 ปกติ 30627 นาย ณัฎฐกร ศรีสาคร Mr.Nattakorn  Srisakorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30628 ด.ช. พีรภัทร พิษอดูลย์ MasterPeerapat  Pisadul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30629 นาย สรนันท์ สันโดษ Mr.Saranan  Sandoat
13 ปกติ 28453 น.ส. ธนิษฐา สระบัว Miss.Thanidtha  Srabua
14 ปกติ 28502 น.ส. วีริยา วิลาศ Miss.Weeriya  Wilas
15 ปกติ 28504 น.ส. ศิริลักษณ์ สุวรรณวิจิตร Miss.Siriluck   Suwanwijit
16 ปกติ 28505 น.ส. สุดารัตน์ ปันทะ Miss.SUDARAT  PUNTA
17 ปกติ 28525 น.ส. จุฑามาส ราชพันแสน Miss.Juthamas  Rachpansaen
18 ปกติ 28531 น.ส. นิภารัตน์ บุญโสดากร Miss.Nipharat  Bunsodakon
19 ปกติ 28540 น.ส. วนิดา พิมพาสร้อย Miss.Wanida  Pimpasroy
20 ปกติ 28568 น.ส. ธิดารัตน์ กลิ่นจันทร์ Miss.Thidarat  Klinchan
21 ปกติ 28572 น.ส. ปาริชาต ญาติโสม Miss.PARICHAT  YATSOM
22 ปกติ 28576 น.ส. รวิสรา ปุงปอพาน Miss.Rawisara  Poongporpan
23 ปกติ 28603 ด.ญ. จุฬารัตน์ กองเพชร Miss.juIarat  kongpet
24 ปกติ 28624 น.ส. สุภาภรณ์ สะพานหล้า Miss.supaporn  sapanla
25 ปกติ 28696 น.ส. ปภาวดี โพธิ์จาทุม Miss.PAPHAWADEE  PHOJATHUM
26 ปกติ 28812 น.ส. ธิดารัตน์ บุตรโคตร Miss.tidarad  burntakhon
27 ปกติ 30618 น.ส. ทิพย์ธัญญา หอมจันทร์ MissThipthanya  Homjan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 30630 น.ส. กมลทิพย์ นนท์เล่ห์ Miss.Kamonlthip  Nonle
29 ปกติ 30631 น.ส. ขนิษฐา ปุริสังข์ Miss.Kanitta  Purisang
30 ปกติ 30632 น.ส. ชนิการต์ ศรีวงษ์สุข Miss.Chanikan  Sriwongsuk
31 ปกติ 30633 น.ส. ณัฐฐาพร บุราณเดช Miss.Natthapron   Burandech
32 ปกติ 30634 น.ส. ดวงกมล ไกรจันทร์ Miss.Duangkamon   Kaijan
33 ปกติ 30635 น.ส. ธนารีย์ คงทรง Miss.Tanaree  Kongsong
34 ปกติ 30636 น.ส. นันทิยา กล่อมบาง Miss.Nanthiya  Klombang
35 ปกติ 30637 น.ส. ปิยมาวดี โมสืบแสน Miss.Piyamawadee   Mosuebsaen
36 ปกติ 30638 น.ส. ภัทชรี ฤทธิ์ไธสง Miss.Phatcharee   Ritthaisong
37 ปกติ 30639 น.ส. วิภาวี สงศิริ Miss.Wipawee  Songsiri
38 ปกติ 30640 น.ส. ไอรดา อุตส่าห์ MissIrada  Utsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 30641 น.ส. ฮอลลี่ คูเปอร์ MissHolly   Cooper *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30646 น.ส. นภาธิป พรมสอน Miss.Napathip   Promson