ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

หญิง 23 คน ชาย 13 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายสมปอง สระหนองห้าง, นางณัฐยา เสนาโนฤทธิ์


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28433 นาย ณพง เทียบดอกไม้ Mr.napong  tiabdokmai จบเมื่อปีการศึกษา 2565
2 ปกติ 28435 นาย ทัศไนย มูลพานิช Mr.Thassanai  Moolphanich จบเมื่อปีการศึกษา 2565
3 ปกติ 28436 นาย นนทพัทธ์ จันทร์แก้ว Mr.Nontapat  jankaew จบเมื่อปีการศึกษา 2565
4 ปกติ 28437 นาย นาวิน มายเจริญกุล Mr.Navin  Maijaroenkul จบเมื่อปีการศึกษา 2565
5 ปกติ 28438 นาย พิชัยยุทธ คะนะมะ Mr.Phichaiyut  Kanama จบเมื่อปีการศึกษา 2565
6 ปกติ 28439 นาย ศักรินทร์ น้อยจันทร์วงษ์ Mr.sakkarin  noyjanwong จบเมื่อปีการศึกษา 2565
7 ปกติ 28440 นาย สตพล เที่ยงโยธา Mr.Sataphol  Taingyota จบเมื่อปีการศึกษา 2565
8 ปกติ 28441 นาย สิทธิพงศ์ แสนสุข Mr.Sittipong  Saensuk จบเมื่อปีการศึกษา 2565
9 ปกติ 30649 นาย ณัฐนิธิ ภูมินา Mr.Natnithi  Phumina
10 ปกติ 30650 นาย พสุเทพ พูลทา Mr.Pasuthep   Pooltha
11 ปกติ 30651 นาย รัฐศาสตร์ เชิดโฉม Mr.Ratthasart  Choedchom
12 ปกติ 30652 นาย วทัญญู ภาคสอง Mr.Watanyoo  Phaksong
13 ปกติ 30653 นาย สิรภัทร สองสี Mr.Siraphat  Songsee
14 ปกติ 28443 น.ส. กนกรัตน์ วิสารัตน์ Miss.Kanokrat  Wisarat จบเมื่อปีการศึกษา 2565
15 ปกติ 28447 ด.ญ. ชนม์นิภา พูนศิริ Miss.chonnipa  poonsiri จบเมื่อปีการศึกษา 2565
16 ปกติ 28449 น.ส. ฑิญานันน์ หนองแบก Miss.Thiyanan  Nongbag จบเมื่อปีการศึกษา 2565
17 ปกติ 28450 น.ส. ณัฏฐ์วารี แก้วอารีย์ Miss.Natvaree  Kaewaree จบเมื่อปีการศึกษา 2565
18 ปกติ 28452 น.ส. ดารินทรา กลับสุข Miss.Darintha  Klabsuk จบเมื่อปีการศึกษา 2565
19 ปกติ 28454 น.ส. ธัญพิชชา ดงดินอ่อน Miss.Thunpitcha  Dongdinon จบเมื่อปีการศึกษา 2565
20 ปกติ 28455 น.ส. ธัญวรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง Miss.Tanwarat  Kaewkedkeang จบเมื่อปีการศึกษา 2565
21 ปกติ 28457 น.ส. เบญญาภา มูลสาร Miss.Benyapa  moolsan จบเมื่อปีการศึกษา 2565
22 ปกติ 28459 น.ส. อรณิชา แสงอรุณ Miss.Oranicha   Saengaroon จบเมื่อปีการศึกษา 2565
23 ปกติ 28462 น.ส. สุจิตรา เบ็ญจศิล Miss.Sujitra  Benjasil จบเมื่อปีการศึกษา 2565
24 ปกติ 28463 น.ส. สุชาวดี วรรณโค Miss.suchawadee  wannakho จบเมื่อปีการศึกษา 2565
25 ปกติ 28466 น.ส. อรัญญา สุวรรณพัฒน์ Miss.Aranya  Suwannaphat จบเมื่อปีการศึกษา 2565
26 ปกติ 28486 น.ส. จรรยพร เชาวรรณะ Miss.Janyaporn  Chaowanna จบเมื่อปีการศึกษา 2565
27 ปกติ 28489 น.ส. ญาณภา พันธ์พยัคฆ์ Miss.Yannapa  Phanpayak จบเมื่อปีการศึกษา 2565
28 ปกติ 28493 น.ส. ปาลิตา ศรีสมศักดิ์ Miss.Palita  Srisomsak จบเมื่อปีการศึกษา 2565
29 ปกติ 28537 น.ส. มนัสชนก คุณแสน Miss.manatchanok  khunsaen จบเมื่อปีการศึกษา 2565
30 ปกติ 28562 น.ส. กนกวรรณ ชัยภักดี Miss.Kanokwan  Chaipakdee จบเมื่อปีการศึกษา 2565
31 ปกติ 30654 น.ส. กฤตยา จุมวรรณา Miss.Krittaya   Jumwanna
32 ปกติ 30655 น.ส. ครองขวัญ สุคำภา Miss.Krongkwan  Sukhampha
33 ปกติ 30656 น.ส. ศศินิภา รัตนวงศ์ Miss.Sasinipha  Rattanawong
34 ปกติ 30657 น.ส. ศศิวิมล โพธิ์เงิน Miss.Sasiwimon  Phongoen
35 ปกติ 30658 น.ส. สุชาวดี ยอดทองดี Miss.Suchawadee  Yodthongdee
36 ปกติ 30659 ด.ญ. อริยภัทร มะโนรัตน์ Miss.Ariyapat   Manorat