ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

หญิง 28 คน ชาย 11 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : น.ส.ฉวีวรรณ อันทริน, น.ส.ไพลิน แก้วดก


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28470 นาย ธนากร โพพยัคฆ์ Mr.THANAKORN  PHOPAYAK
2 ปกติ 28633 นาย ธนกฤต พิมทอง Mr.Thanakit  Pimthong
3 ปกติ 28683 นาย ศุภณัฐ ฉิมมา Mr.SUPHANUT  CHIMMA
4 ปกติ 28798 นาย พสุธร ปันปริมเปรม Mr.Pasuthon  Punprimprem
5 ปกติ 28828 ด.ช. จักรกฤษณ์ ประทุมเศษ Mr.JUKKIT  PRATOOMSET *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 30453 นาย ณัฐภัทร เหล็กหล่ม Mr.Natthaphat   Leklom
7 ปกติ 30602 นาย กายสิทธิ์ แก้วศิริ Mr.Kaiyasith   Kaewsiri
8 ปกติ 30603 นาย ชวัลวิทย์ หงษ์สีทอง Mr.Chawanwit  Hongseethong
9 ปกติ 30604 นาย ธนพงศ์ รอดสุโข Mr.Tanapong  Rodsuhko
10 ปกติ 30605 นาย ปริญญา จิมทะโป Mr.Parinya  Jimtapo
11 ปกติ 30606 นาย ภานุวัฒน์ จันทะนันต์ Mr.Phanuwat  Jantanan
12 ปกติ 28460 น.ส. มัญฑิตา เจริญ Miss.munthita  jaroen
13 ปกติ 28484 น.ส. กนกพร ศรีศิลา Miss.KANOKPON  SRISILA
14 ปกติ 28522 น.ส. กฤษฎาพร ธรรมมิภักดิ์ Miss.Kritsadaporn  Thammipak
15 ปกติ 28523 น.ส. ขวัญจิรา ฤทธิ์มหา Miss.Kwuanchira   Ritmaha
16 ปกติ 28530 น.ส. นิภาภรณ์ พวงนิล Miss.Niphaporn  Phuangnil
17 ปกติ 28571 น.ส. ปัณฑิตา เตไธสง Miss.Phantita  Tethaisong
18 ปกติ 28583 น.ส. เหมือนฝัน เพชรแสนค่า Miss.Muenfun  Phetsankha
19 ปกติ 28584 ด.ญ. อนัญญา ยอดผล Miss.Anunya  Yodphon
20 ปกติ 28609 น.ส. ธิตินัดดา ผดาวัน Miss.THITINATDA  PHADAWAN
21 ปกติ 28611 น.ส. นภาวัลย์ จันทะรัง Miss.napawan  juntarang
22 ปกติ 28625 น.ส. อรนุช อันวิเศษ Miss.Oranuch  Anwiset
23 ปกติ 28626 ด.ญ. อรวรินทร์ อระบุตร Miss.0nwarin  Arabut
24 ปกติ 28646 น.ส. กัญญารัตน์ อรุณโน Miss.Gunyarat  Aroonno
25 ปกติ 28698 น.ส. ลลิตา เดชโกพรม Miss.LALITA  DECHKOPROM
26 ปกติ 28702 น.ส. ศิรินภา สารังงาม Miss.SIRINAPA  SARANG NGAM
27 ปกติ 28769 ด.ญ. กุลณัฐ เมืองสุย Miss.KUNLANUD  MUENGSOOY
28 ปกติ 28775 ด.ญ. ปัณณพร บุญรอด Miss.pannaporn  boonrod
29 ปกติ 28821 น.ส. เพ็ญศิริพร สัจจภาณี Miss.PENSIRIPORN  SACHCHAPANEE
30 ปกติ 28847 ด.ญ. กรรนิกา พิมภักดี Miss.KANNIKA  Pimpukdee
31 ปกติ 28850 น.ส. จันทนา อัตพล Miss.Juntana  Attaphol
32 ปกติ 28851 ด.ญ. ชฎาภรณ์ ชัชวาลย์ Miss.CHADAPORN  CHUTCHAWAN
33 ปกติ 28852 น.ส. ชนาภา สระแก้ว Miss.chanapha  srakaew
34 ปกติ 29101 น.ส. อภิญญา อันทรินทร์ Miss.Aphinya  Antharin
35 ปกติ 29781 ด.ญ. เดือน ยางงาม Miss.Duean  Yangngam
36 ปกติ 30607 น.ส. ปาริฉัตร ระหงษ์ทอง Miss.Parichat   Rahongthong
37 ปกติ 30608 น.ส. พนิดา บุญพามา Miss.Panida   Bunpama
38 ปกติ 30609 น.ส. น.ส รัตนาภรณ์ เกิดบุญมี Miss.Rattanaporn   Kerdboonmee
39 ปกติ 30610 น.ส. ศิริวรรณ บุญสุข Miss.Siriwan  Bunsuk