ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

หญิง 26 คน ชาย 14 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29114 นาย พงศ์สวัสดิ์ พิมภักดี Pongsawat  peesantie *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29171 นาย ธนัญชกร ธรรมบุตร Mr.Tanunchakon  tummaboot *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29183 นาย สุขสันต์ ภูดวงจิตร MasterSooksun  Phuduengjit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29184 นาย อนุชิต เสียนสันเทียะ Mr.ANUCHIT  SIENSANTIA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29223 นาย วีรภัทร พันนาสี Masterweeraphat  Phannasee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29259 นาย ปวริศ ด้วงพร้าว PAWARIS  DUANGPRAW *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29261 นาย พิริยะ สงค์ประเทศ Mr.Piriya  Songprates *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29386 นาย รัฐศาสตร์ ทิพวรรณ MasterRattasart  Thippawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29461 นาย นรวิชญ์ ชาธงชัย MasterNorawith  Chthongchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29506 นาย ภูวมินทร์ ภูเขา Mr.Phuwamin  Phukhao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29549 นาย ศิวัช ศรีละออง MasterSiwat  Srilaong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30458 นาย ศุภณัฐ ชนะมงคลกิจ MasterSupnant  Chanamongkhonkit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31788 นาย ธเนศ คำเเสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31789 นาย ศิริชัย สิมศิริวัฒน์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29192 น.ส. ทรรศิกา อาจศรี Miss.Tansika  Artsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29231 น.ส. จุฑารัตน์ อะปะมายา Miss.Jutarad  Apamaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29244 น.ส. ศรัณพร พูลศิลป์ Miss.sarunpon  poolsin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29288 น.ส. สุพรรษา เรืองวงษ์ Miss.suphunsa  roungwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29323 น.ส. ภัทธรมัย สาสีลา Miss.Phattaramai  Sasila *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29393 น.ส. กัลยกร สอนจันทร์ Miss.Kanyakorn  Sonjun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29411 น.ส. สุพิชญา ศรีบุญเรือง Miss.Supitchaya  Sribunrueang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29437 น.ส. ฐิติกานต์ เล็กสิงห์โต Miss.Titikarn  Leksingto *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29449 น.ส. ศิราพร แซ่โง้ว Miss.Sirapon  seango *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29485 น.ส. เพียงลดา อาปัดชิง Miss.Phainglada  Arpatching *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29514 น.ส. กิตติยาภรณ์ พิเรศรัมย์ Miss.Kittiyaporn   Phiresram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29525 น.ส. แพรวรุ่ง สง่าแดน Miss.praewroong  sangadan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29530 น.ส. สุจิตตรา บุญศรี Miss.Sujittra  Boonsri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29605 น.ส. ภคินี นิบสูงเนิน Miss.Phakinee  Nibsungner *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31790 น.ส. กิตติกา คุณอำษา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31791 น.ส. จีราพร ขันโท    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31792 น.ส. ดรัลพร เกษี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31793 น.ส. นิติยา ปะระทัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31794 น.ส. ปิ่นมนัส ใจธรรม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31795 น.ส. แพรวา พูลวงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31796 น.ส. ภัทรธิดา อินทวงศ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31797 น.ส. ภัทราวดี ภูสะเทือน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31798 น.ส. วราภรณ์ ตั้งมั่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31799 น.ส. วิยะดา ศรีธัมมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31800 น.ส. อริสา มะสีผา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31801 น.ส. ไอลดา ดอกสันเทียะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***