ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

หญิง 21 คน ชาย 18 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางศรีไพร อุ่นใจ, นางสุภาพ มุ่งชู


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28468 นาย ณพัฒน์ นางสีคุณ Mr.Naphat  Nangsikhun
2 ปกติ 28469 นาย ธนกฤต บุตรอินทร์ Mr.THANAKRIT  BUTAIN
3 ปกติ 28474 นาย พัสกร ทันตา Mr.PATSAKORN  TUNTA
4 ปกติ 28475 นาย พิสิฐพงศ์ เศรษฐี Mr.Phisitphong  Seatthee
5 ปกติ 28476 นาย พีรวิชญ์ เกษมราษฎร์ MasterPeerawit  Kasemrach
6 ปกติ 28477 นาย ภัทรพงศ์ ทองจันดา Mr.Phataraphong  Tongjanda
7 ปกติ 28478 นาย ศิววิภู สุขเกษม Mr.Siwawiphu  Sukkaseam
8 ปกติ 28479 นาย ศุภชัย พวงเพชร Mr.Supachai  Puangpet
9 ปกติ 28508 นาย จักรวาล มีด้วง MasterJAKKRAWAN  MEEDUANG
10 ปกติ 28510 นาย ชานน อิติบุตตา Mr.Chanol  etibutta
11 ปกติ 28515 นาย ธนากร ปิตตามาตา Mr.THANAKON  PITTAMATA
12 ปกติ 28519 นาย วีระเทพ วานิชกลาง Mr.Weeratep  Wanichklang
13 ปกติ 28520 นาย วีระพงษ์ วงสวัสดิ์ Mr.Weeraphong  Wongsawat
14 ปกติ 28549 นาย จักรรินทร์ ทูลธรรม Mr.Chakkrarin  Toontham
15 ปกติ 28591 นาย ธนวัฒน์ ทัพมาตร Mr.Thanawat  Tabmart
16 ปกติ 30642 นาย ธีระเดช ปิติ Mr.Thiradech  Piti
17 ปกติ 30643 นาย รัฐปิตุภูมิ นาคจรูญ Mr.Ratpituphoom  Nakjaroon
18 ปกติ 30644 นาย อภินันทน์ อิ่นแก้ว Mr.Apinun  Inkaew
19 ปกติ 28485 น.ส. กัลยากรณ์ อันทบาล Miss.KANYAKORN  ANTABAN
20 ปกติ 28487 น.ส. ชณิปรียา สัมพันธ์ Miss.Chanipreeya  Samphan
21 ปกติ 28488 น.ส. ชนกนันท์ พันธ์ศรีแก้ว Miss.Chanoknan  Phansreekeaw
22 ปกติ 28490 น.ส. ณัฐวดี สาคร Miss.NATTAWADE   SAKHON
23 ปกติ 28491 น.ส. เทวิกา หนูแก้ว Miss.TEWIKA  NUKEAW
24 ย้าย 28492 น.ส. นฤมล หาญโก่ย Miss.Narumon  Hankoy
25 ปกติ 28494 น.ส. ปิยะธิดา ไชยสงคราม Miss.PIYATHIDA  CHAISONGKHRAM
26 ปกติ 28495 น.ส. พรธิดา ยอดเมิน Miss.Phonthida  Yotmoen
27 ปกติ 28496 น.ส. พิมพ์ชนก ยามไชย Miss.Pimchanok  Yamchai
28 ปกติ 28497 น.ส. เพ็ญณิชา รินทราช Miss.Pennicha  Rintharach
29 ปกติ 28498 น.ส. ภัททิยา ราวรรณ์ Miss.Phatthiya   Rawan
30 ปกติ 28499 น.ส. ลลิตา สมโสม Miss.LALITA  SOMSOM
31 ปกติ 28535 น.ส. ภัทรธิดา จิตสาคร Miss.Phattaratida  Jitsakorn
32 ปกติ 28542 น.ส. วัชราภรณ์ แสงล้ำ Miss.WATCHARAPHON  SANGLAM
33 ปกติ 28561 น.ส. กนกวรรณ ไกรโสม Miss.KRANOKWAN  KAISOUM
34 ปกติ 28563 น.ส. เกศกนก บุญงาม Miss.Ketkanok  Bunngam
35 ปกติ 28575 น.ส. พลอยไพลิน กรีดกลาง Miss.Ploypailin   Kridklang
36 ปกติ 28891 น.ส. จรรยพร แว่นจันลา Miss.Janyaphon  Wanjanla
37 ปกติ 29158 น.ส. อังษุฎาพร โมกหอม Miss.Angsudaporn  Mokhom
38 ปกติ 30645 น.ส. เขมจิรา พูลมณี Miss.Khemjira  Poolmanee
39 ปกติ 30647 น.ส. ศศิญา ยามดี Miss.Sasiya  Yamdee
40 ปกติ 30648 น.ส. อภิสรา บุญเสนอ Miss.Apisara  Bunsaner