ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

หญิง 23 คน ชาย 13 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29106 นาย คุณากร กิมชัยวงศ์ MasterKhunakorn  Kimchaiwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29110 นาย ทักษพล สุขอินทร์ MasterThaksaphon  Sukin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29111 นาย ธีรพงษ์ สุรพล Mr.Thiraphong  Suraphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29113 นาย ปุณณกันต์ สีมายา Mr.Phunnakan  Seemaya *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29115 นาย พีรพัฒน์ นินทะราช MasterPeerapat  Nintarat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29300 นาย ปวริศ ยางงาม Mr.Pawarit​  yangngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29343 นาย พชร กองสุวรรณ Phachara  Kongsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29534 นาย ไกรสิทธิ์ สัมมาสะโก Mr.Kraisit  Sammasoko *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29539 นาย ธนภูมิ สรรพสอน Mr.thanapoom  Sappasorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31753 นาย กฤตยชญ์ จันสอน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31754 นาย นพรัตน์ วิโค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31755 นาย พงศกร ขันตีคำ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31756 นาย ยงสุข เปนาละวัด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29118 น.ส. กมลชนก อินทร์กำเนิด Miss.Kamonchanok  Inkamnerd *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29119 น.ส. กฤษดาพร ชิณราช Miss.Kritsadaporn  Chinnarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29120 น.ส. กัญญาณัฏ ชุมพล Miss.Kanyanat  Choompol *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29121 น.ส. กัญญาภัค เขมะโร Miss.Kanyapak  Kemaro *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29122 น.ส. ขวัญวารินทร์ ฉิมเพ็ง Miss.Khwanwarin  Chimpheng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29126 น.ส. ทรรศิกา สีสุข Miss.Thatsika  Seesuk *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29128 น.ส. ธีร์วรา ไกรวรรณ Mr.Teewara  Kaiwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29130 น.ส. ปรียาภัทร สีละวัน Miss.priyapath  seelawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29132 น.ส. พิมพ์มาดา พิมโยธา Miss.Phimmada  Phimyotha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29133 น.ส. มนฤดี รินทราช Miss.Molluedee  Rintarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29134 น.ส. รวิสรา โสมา Miss.Rawisara  Soma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29137 น.ส. สุจิตรา สุวรรณศรี Miss.Sujittra  Suwannasri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29138 น.ส. สุวพัทร น้อยคำแพง Miss.Suwaphat  Noilkhampaeng *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29139 น.ส. อนิญชนา ชิ้นเพชร Miss.Aninchana  chinphet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29326 น.ส. วราพรรณ เรียกกลาง Miss.Warapan  Riakklang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29328 น.ส. สิราวรรณ ยางงาม Miss.Sirawan  Yang-ngam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29394 น.ส. จารุวรรณ ทองมีค่า MasterJaruwan  tongmekha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29399 น.ส. นภัสสร วะชุม Miss.NAPHATSON  WACHUM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29480 น.ส. นริสรา สมรูป Miss.narisara  somrup *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29521 น.ส. นวลอนงค์ ปิยะวงษ์ Miss.Nual-a-nong   Piyawong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31757 น.ส. ปรีย์วรา สวัสดิผล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31758 น.ส. พรไพลิน รัตพูน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31759 น.ส. พอเพียง ส่งกลิ่นจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***