ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

หญิง 27 คน ชาย 13 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายอภิชาติ ทดราช, นายสุภชัย หาวิเชียร


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28434 นาย เตชินท์ นามทัศ Mr.Techin  Namtus *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28473 นาย เปรมชญตว์ เปรมชู Mr.Premchayot  Premchu
3 ปกติ 28480 นาย สรวิชญ์ โพธิ์ศรี Mr.Sorawich  Phosri
4 ปกติ 28547 นาย กฤตภาส สุริยะ Mr.Kridtapas  Suriya
5 ปกติ 28550 นาย จิรพิพรรธ จันทร์พรม Mr.CHIRAPHIPHUD  CHUNPHOM
6 ปกติ 28553 นาย ณัฐวุฒิ ตรองติรัมย์ Mr.NATTAWUT  TRONGTIRAM
7 ปกติ 28556 นาย สิงหนาท เกษีสังข์ Mr.Singhanat  Keseesang
8 ปกติ 28677 นาย พงศ์พัน หมื่นยัญ Mr.Phongphan  Muenyan
9 ปกติ 28870 นาย เจษฎา ฉลองคุณ Mr.Jetsada   ChalongKhun
10 ปกติ 30454 นาย อนุชา จำปาวะดี Mr.Anucha  Jampawadee
11 ปกติ 30611 นาย แทนคุณ ฉิมพลี Mr.tankhun  chimplee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 30612 นาย ธนพล ยอดเถื่อน Mr.Thanaphol  Yodthuean
13 ปกติ 30613 นาย นววิช เย้ยรัมย์ Mr.Navawich  yoeiram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28448 น.ส. ชุติมา นาเมือง Miss.Chutima  Namueang
15 ปกติ 28458 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ชาทะศรี Miss.Paphawarin  Chatasri
16 ปกติ 28503 น.ส. ศิริรัตน์ จันทะคาม Miss.sirirat  chanthakam
17 ปกติ 28527 น.ส. ฐิติมา พะวัดทะ Miss.Thitima  Pawadta
18 ปกติ 28532 น.ส. บุณยาพร ยิ่งยง Miss.Bunyaphon  Yingyong
19 ปกติ 28569 น.ส. นิธิกานต์ แสนปัดชา Miss.NITIKAN  SANPADSA
20 ปกติ 28580 ด.ญ. สุชัญญา บุตรลา Miss.Suchanya  Bootla
21 ปกติ 28581 น.ส. สุชานันท์ บุตรวิเศษ Miss.SUCHANAN  BUTWISET
22 ปกติ 28582 น.ส. สุดถนอม ลอมไธสง Miss.suttanom  lomthaisong
23 ปกติ 28604 น.ส. ชฎาพร เลนคำมี Miss.Chadaporn  Lenkammee
24 ปกติ 28605 น.ส. ชนัฐธา พูนสมบัติ Miss.Chanatta  Poonsombat
25 ปกติ 28644 ด.ญ. กัญญาณัฐ ลีปอพาน Miss.KANYANAD  LEEPOPAN
26 ปกติ 28694 น.ส. นงนภัส สุระภีร์ Miss.Nongnapat  Surapee
27 ปกติ 28705 น.ส. อรจิรา ไขอ่อน Miss.ONJIRA  KHAION
28 ปกติ 28783 น.ส. เสาวลักษณ์ แพงพงษ์มา Miss.Saowaluk   Phangpongma
29 ปกติ 29766 น.ส. ลดาวัลย์ ดวงตา Miss.Ladawan  Duangta
30 ปกติ 30614 น.ส. จิราภรณ์ นามลัย Miss.Jirapron  Namlai
31 ปกติ 30615 น.ส. ณิชกานต์ อะโรคา MissNichakan  Arokha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 30616 ด.ญ. ดารากาญจน์ ทองขาว Miss.DARAKARN   THONGKHAO
33 ปกติ 30617 น.ส. ทิฆัมพร พงษ์อินทร์วงค์ Miss.Tikampron  Ponginwong
34 ปกติ 30619 น.ส. ธนัณญลักษณ์ สังสีแก้ว Miss.Thananyalak  Sangseekaew
35 ปกติ 30620 น.ส. น้ำทิพย์ มะลิผล Miss.Namthip   maliphol
36 ปกติ 30621 ด.ญ. พลอยแพรวา สวัสดีลาภา MissPloypreawa  Sawatdeelapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30623 น.ส. สุดารัตน์ ลุลงยศ Miss.Sudarat  Lulongyos
38 ปกติ 30624 ด.ญ. สุภาพร ยวงเดชกล้า Miss.Supaporn  Yangdachkla
39 ปกติ 30625 น.ส. อรจิรา โนนพลกรัง Miss.Onchira   Nonphonkrang
40 ปกติ 30626 น.ส. อาภัสรา สวัสดิผล Miss.ㅤApassara  Sawatdiphol