ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

หญิง 23 คน ชาย 17 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29174 นาย เนติธร พูลสวัสดิ์ Mr.NetiTorn  Poolsawat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29181 นาย วิทวัส พนมเขต MasterWittawat  Panomket *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29217 นาย ปริญญา สำราญดี MasterParinya  somrandee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29221 นาย ภานุพงศ์ ภูชหาร MasterPanuphong  Phuchahan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29344 นาย พีรพัฒน์ คำชนะชัย Masterpeeraphat  Camchanachai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29375 นาย ชัยรัตน์ เทียนศิริวงศากุล MasterChairat  Thiansiriwongsakul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29379 นาย ธฤต ศรีสุนารถ Mr.Trit  Srisunat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29381 นาย ปกรณ์เกียรติ ทุ่มกระเดื่อง Mr.phakonkaeth  Tumkadeang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29455 นาย จารุภัทร แพนแก้ว MasterJaruphat  Paenkaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29494 นาย กิตติศักดิ์ ทองแช่ม Mr.Kittisak  Thongcham *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29502 นาย ปฏิวัติ รักษาพล MasterPathiwat  Raksaphon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29536 นาย จิรวิชญ์ สุโทวา Masterjirawit  sutowa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29550 นาย สิรภพ นนท์เล่ห์ MasterSirapob  Nonlae *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29574 นาย ขวัญชัย พรลำเดช Mr.kwanchal  pornlamdech *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31780 นาย ปพนธีร์ อันทะลัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 31781 นาย วราเมธ การสอน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 31782 นาย ศุภสิทธิ์ โสมชม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29136 น.ส. ศาริสา ปติทานะโต Miss.Sarisa  Pathitanato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29190 น.ส. ชลิตา คุ้มสุวรรณ์ Miss.sharita  kumsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29233 น.ส. ณัฐณิชา สีไธสง Miss.Natnicha  Srithaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29237 น.ส. ปนัดดา มุงคุล Miss.Panadda  Mungkhul *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29239 น.ส. พิชญาพร พงษ์สมศักดิ์ Miss.PHICHAYAPORN  PONGSOMSAK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29243 น.ส. วรัญญา อินทร์เคน Miss.Waranya  ainkan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29249 น.ส. อริสา ผลช่วย Miss.Arisa  Polchuy *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29272 น.ส. จุฬาวรรณ ภาษีชา Miss.Jurawran  Phaseecha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29315 น.ส. ชุติกาญจน์ ยาวไธสง Miss.Chutikarn  yawthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29368 น.ส. ศวรรยา เดชชัย Miss.Sawanya  Dechchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29371 น.ส. อชิรญา พงษ์หนองพอก Miss.Achiraya  Pongnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29439 น.ส. เทพธิดา พันธุ์หนองหว้า Miss.Thaptida  Phannongwa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29448 น.ส. วริสราภรณ์ บุบผา MasterWarissaraporn  Buppha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29451 น.ส. สุพิญญา เกตุดี Miss.Suphinya  Ketdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29477 น.ส. ฐิติวรดา อารีเอื้อ Miss.Thitiworada  Areeaua *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 29573 น.ส. อารยา ทองน้อย Miss.Arraya  Thongnoi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30455 น.ส. ศริญญา จำปาวะดี Miss.Sarinya  Jampawadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 30483 น.ส. รวินท์นิภา หาญศึก MissRawinnipa  Hansuek *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31783 น.ส. กรรณิการ์ วงค์อุดทา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31784 น.ส. กัลยรักษ์ ทัพวร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31785 น.ส. ชฎาพร หลุมทอง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31786 น.ส. ธันยาภรณ์ ฟักสกุล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31787 น.ส. พัชมน พิมเหล่าหนาด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***