ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หญิง 25 คน ชาย 15 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายชัชชัย สืบสุนทร, นางสาวพรนภา มีนาภา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28511 นาย ชิตมนัส ชัยชาญรัมย์ Mr.chitmanat  Chaichanram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28554 นาย ปัญญากร ประจันทัน Mr.Punyakorn  Prajuntun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 28634 ด.ช. ธนวัฒน์ มณีจันทา Mr.Thanawat  Maneejantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 28636 นาย ธีรพัฒน์ ศรีแก้ว Mr.thiraphat  srikaew *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 28709 นาย จรรยวรรธน์ คุณประทุม Mr.Janyawan  Khunprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28711 นาย ฐิติพงศ์ ปิ่นทอง Mr.Thitiphong  Pinthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28720 นาย รพีภัทร มูลศรีสุก Mr.raprephat  Mulsrisuk
8 ปกติ 28796 นาย ธีรากิตต์ ดวงศรี Mr.Teerakit  Duangsri
9 ปกติ 28808 นาย อภิวัฒน์ ภวภูตานนท์ Mr.Aphiwat  Phawa Phutanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 28846 นาย สุพศิน แห้วจันทา Mr.Suphasin  Heawjantha *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 28873 นาย เถลิงฉัตร ผาพงษา Mr.Talerngchat  Pawongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29072 นาย ณัฐวัฒน์ ช่างงาน Mr.nuttawat  changngan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 29075 ด.ช. จักรภัทร ยวงโป่งแก้ว Mr.jackaphat  youngphongkeal *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29761 นาย ณัฐวุฒิ หาญเสนา Mr.Nattawut  Hansena
15 ปกติ 30537 นาย ภูชิสส์ นวนไธสง Mr.Phuchis  Nualthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28536 น.ส. ภัทราพร วะเรือนไธสง Miss.Phattharaporn  Warueanthaisong
17 ปกติ 28606 น.ส. ณพลักษณ์ บุญมา Miss.Nopphalank   Boonma
18 ปกติ 28613 ด.ญ. พรธิวา หารธงชัย Miss.PHONTHIWA  HANTONGCHAI
19 ปกติ 28621 น.ส. สุชานาถ ปลาหาวงค์ Miss.Suchanat  Plahawong
20 ปกติ 28659 น.ส. พรนภา ยางธิสาร Miss.Pronnapha  Yangthisarn
21 ปกติ 28664 ด.ญ. สิรภัทร ยวงมณี MissSIRAPAT  YUANGMANEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28706 น.ส. ไอรินทร์ ระพิณพิทักษ์ Miss.Irin  Raphinphitak
23 ปกติ 28738 น.ส. วันทนีย์ สุคำภา Miss.Wanthanee  Sukampha
24 ปกติ 28743 น.ส. สิริยากร เรืองวิเศษ Miss.Siriyakorn  Ruangwiset
25 ปกติ 28771 น.ส. จันจิรา หมื่นพันธ์ Miss.Janjira  Muenpan
26 ปกติ 28773 ด.ญ. ชุติมณฑน์ จันทร์ดี MissCHUTIMON  JANDEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 28811 ด.ญ. ณิศาชล ศรีรักษา MissNISACHON  SEERAKSA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28856 น.ส. นันธิดา สิมศิริวัฒน์ Miss.nanthida  simsiriwat
29 ปกติ 28857 ด.ญ. ปนัดดา บรรเทาทุกข์ MissPANADDA  BANTHAOTHUK *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29069 น.ส. กชกร สูงนอก MissKotchakon  Sungnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29083 น.ส. เพชรรัตน์ ทองมีค่า Miss.PECHARAT  TONGMEEKA
32 ปกติ 29092 น.ส. ณัฐริกา คำเหนือ Miss.NATTARIKA  KHAMNUE
33 ปกติ 29152 น.ส. กมนเนตร ทองมา Miss.KAMOLNET  TONGMA
34 ปกติ 30456 ด.ญ. พลอยชมพู ภู่ประดิษฐ์ Miss.Ploychompoo  Poopradit
35 ปกติ 30457 ด.ญ. มลธิดา ปาสาวัน MissMoltida  Pasawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 30538 น.ส. ดาริณี สิมมา Miss.Darinee  Simma
37 ปกติ 30539 น.ส. ทิพย์เกษร กุมชาติ MasterThipkeson  Khumchart
38 ปกติ 30540 น.ส. ปานวาด แสนมี Miss.Panwad  Saenmee
39 ปกติ 30541 น.ส. วราพร ปานหมอ Misswaraporn  Panmo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 30542 น.ส. สุชานาถ จันภักดี MissSuchanat  Janphakdee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***