ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หญิง 23 คน ชาย 16 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายชัชชัย สืบสุนทร, นางสาวพรนภา มีนาภา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28511 นาย ชิตมนัส ชัยชาญรัมย์ Mr.chitmanat  Chaichanram
2 ปกติ 28554 นาย ปัญญากร ประจันทัน Mr.Punyakorn  Prajuntun
3 ปกติ 28634 นาย ธนวัฒน์ มณีจันทา Mr.Thanawat  Maneejantha
4 ปกติ 28636 นาย ธีรพัฒน์ ศรีแก้ว Mr.thiraphat  srikaew
5 ปกติ 28681 นาย วีรภัทร ไชยสงคราม MasterWiraphat  Chaisongkram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 28709 นาย จรรยวรรธน์ คุณประทุม Mr.Janyawan  Khunprathum
7 ปกติ 28711 นาย ฐิติพงศ์ ปิ่นทอง Mr.Thitiphong  Pinthong
8 ปกติ 28720 นาย รพีภัทร มูลศรีสุก Mr.raprephat  Mulsrisuk
9 ปกติ 28796 นาย ธีรากิตต์ ดวงศรี Mr.Teerakit  Duangsri
10 ปกติ 28808 นาย อภิวัฒน์ ภวภูตานนท์ Mr.Aphiwat  Phawa Phutanon
11 ปกติ 28846 นาย สุพศิน แห้วจันทา Mr.Suphasin  Heawjantha
12 ปกติ 28873 นาย เถลิงฉัตร ผาพงษา Mr.Talerngchat  Pawongsa
13 ปกติ 29072 นาย ณัฐวัฒน์ ช่างงาน Mr.nuttawat  changngan
14 ปกติ 29075 ด.ช. จักรภัทร ยวงโป่งแก้ว Mr.jackaphat  youngphongkeal
15 ปกติ 29761 นาย ณัฐวุฒิ หาญเสนา Mr.Nattawut  Hansena
16 ปกติ 30537 นาย ภูชิสส์ นวนไธสง Mr.Phuchis  Nualthaisong
17 ปกติ 28536 น.ส. ภัทราพร วะเรือนไธสง Miss.Phattharaporn  Warueanthaisong
18 ปกติ 28606 น.ส. ณพลักษณ์ บุญมา Miss.Nopphalank   Boonma
19 ปกติ 28613 ด.ญ. พรธิวา หารธงชัย Miss.PHONTHIWA  HANTONGCHAI
20 ปกติ 28621 น.ส. สุชานาถ ปลาหาวงค์ Miss.Suchanat  Plahawong
21 ปกติ 28659 น.ส. พรนภา ยางธิสาร Miss.Pronnapha  Yangthisarn
22 ปกติ 28664 ด.ญ. สิรภัทร ยวงมณี Miss.SIRAPAT  YUANGMANEE
23 ปกติ 28706 น.ส. ไอรินทร์ ระพิณพิทักษ์ Miss.Irin  Raphinphitak
24 ปกติ 28738 น.ส. วันทนีย์ สุคำภา Miss.Wanthanee  Sukampha
25 ปกติ 28743 น.ส. สิริยากร เรืองวิเศษ Miss.Siriyakorn  Ruangwiset
26 ปกติ 28771 น.ส. จันจิรา หมื่นพันธ์ Miss.Janjira  Muenpan
27 ไม่จบการศึกษา 28773 ด.ญ. ชุติมณฑน์ จันทร์ดี MissCHUTIMON  JANDEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28811 ด.ญ. ณิศาชล ศรีรักษา Miss.NISACHON  SEERAKSA
29 ปกติ 28856 น.ส. นันธิดา สิมศิริวัฒน์ Miss.nanthida  simsiriwat
30 ไม่จบการศึกษา 28857 ด.ญ. ปนัดดา บรรเทาทุกข์ Miss.PANADDA  BANTHAOTHUK
31 ปกติ 29069 น.ส. กชกร สูงนอก Miss.Kotchakon  Sungnok
32 ปกติ 29083 น.ส. เพชรรัตน์ ทองมีค่า Miss.PECHARAT  TONGMEEKA
33 ปกติ 29092 น.ส. ณัฐริกา คำเหนือ Miss.NATTARIKA  KHAMNUE
34 ปกติ 29152 น.ส. กมนเนตร ทองมา Miss.KAMOLNET  TONGMA
35 ปกติ 30456 ด.ญ. พลอยชมพู ภู่ประดิษฐ์ Miss.Ploychompoo  Poopradit
36 ปกติ 30457 น.ส. มลธิดา ปาสาวัน Miss.Molthida  Pasawan
37 ปกติ 30538 น.ส. ดาริณี สิมมา Miss.Darinee  Simma
38 ปกติ 30539 น.ส. ทิพย์เกษร กุมชาติ MasterThipkeson  Khumchart
39 ปกติ 30540 น.ส. ปานวาด แสนมี Miss.Panwad  Saenmee
40 ปกติ 30541 น.ส. วราพร ปานหมอ Miss.waraporn  Panmo
41 ปกติ 30542 น.ส. สุชานาถ จันภักดี Miss.Suchanat  Janphakdee