ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หญิง 24 คน ชาย 13 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นางนภาพร จันทร์แรม, นายสมพงษ์ บุญญะ


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28521 นาย สุเชาวน์ นราวงษ์ Mr.Suchao  Narawong
2 ปกติ 28555 นาย ภูมิมินทร์ พิมพ์เสน Mr.Phummin  Pimsane
3 ปกติ 28593 นาย พิพัฒน์พงษ์ หอมสิน Mr.Piphatpong   homsin
4 ปกติ 28600 นาย สุขิตกุล หินไชยศรี Mr.sukhitkul  Hinchaisri
5 ปกติ 28628 นาย จิตติพัฒน์ อ่อนตาโย Mr.Jittiphat  ONTAYO
6 ปกติ 28632 นาย ฐิติกร กาญจนศร Mr.THITIKON  KANCHANASON *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28712 นาย ณัฐวุฒิ หนูริพันธ์ Mr.Nuttawut  Nooripan
8 ปกติ 30586 นาย จักรภัทร จันทะสอน Mr.Chakraphat   Chanthasorn
9 ปกติ 30587 นาย ไชยวัส โคตรสาร Mr.Chaiyawas   Khotsan
10 ปกติ 30588 ด.ช. เด่นภูมิ พลเสนา MasterDenphum  Phonsena *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 30589 ด.ช. ธนวัฒน์ ภูมินานอก MasterThanawat  Phumnanok
12 ปกติ 30590 นาย สิรภพ สัตถาวะโห Mr.Siraphop  Satthawaho *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30591 นาย อภิชาต อ้วนใหญ่ Mr.Aphichat  Ouanyai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 28500 น.ส. ลัคขณาวรรณ เชื้อนิตย์ Miss.Lakkhanawan  Cheanit
15 ปกติ 28506 น.ส. อาทิตยา จินโจ Miss.Atittaya  Jinjo
16 ปกติ 28526 น.ส. ชุติกาญจน์ ปุนนา MissCHUTIKAN  PUNNA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 28574 น.ส. พรชนก เหมือนทอง Miss.Phornchanok  Mueanthong
18 ปกติ 28608 น.ส. ธิญาดา อินทร์เคน Miss.Thiyada  Ainken
19 ไม่จบการศึกษา 28614 น.ส. พิมานรัตน์ อ่อนไสว MissPimanrat  Onsawi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28731 น.ส. ปณิดา ผ่านสถิน Miss.Panida  Pansathi
21 ปกติ 28736 น.ส. รดามณี สิงบุดดี MissRADAMANEE  SINGBUDDEE *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 28768 น.ส. กิ่งสวรรค์ ชาตาธิคุณ Miss.KINGSAWAN  CHATATIKUN
23 ปกติ 28774 น.ส. ปริชาติ รอดสุโข Miss.parichat  rodsukho
24 ปกติ 28776 น.ส. ยุภาวัล ประยันโต Miss.YUPHAWAN  PRAYANTO
25 ปกติ 28864 น.ส. อัญชิสา แฮดสีทา Miss.Aunchisa   Hadseeta
26 ปกติ 28906 ด.ญ. แอนนิต้า สุริยา แบรนแนน MissAnnita Suriya  Brennan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29057 ด.ญ. เกศรา แสงอรุณ Miss.ketsara  saengarun
28 ปกติ 29163 ด.ญ. มนัสนันท์ ลายสุขัง MissMANASSANAN  LAYSUKHANG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29614 ด.ญ. ธนภัทร พรเอี่ยม MissTHANAPHAT  PHONIAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 30461 น.ส. วรินทร์ดา อุทปา MissWarinda  Auttapa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 30592 น.ส. กาญจนา ยางงาม Miss.Kanjana   Yangngam
32 ปกติ 30593 น.ส. จิตรลดา พะนิจรัมย์ Miss.Jitlada  Panitram
33 ปกติ 30594 น.ส. ณปภา อาษากิจ Miss.Napapha   Arsakij
34 ปกติ 30595 น.ส. ณัฏฐธิดา สุริยะ Miss.Nattatida   Suriya
35 ปกติ 30596 น.ส. ณัฐฐาพร พิมพ์ชาติ Miss.Nattapron  Phimchat
36 ปกติ 30597 น.ส. ทิชา พัจนา Miss.Ticha  Phatjana
37 ปกติ 30598 น.ส. ปาณิตา ทัสนา Miss.Panita  Tusana
38 ปกติ 30599 น.ส. ฟาริดา สงศิริ Miss.Farida  Songsiri
39 ย้าย 30600 ด.ญ. วรรณษา ผสมทรัพย์ MissWannasa  Phasomsap *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ย้าย 30601 น.ส. สุนิสา คุ้มสุวรรณ MissSunisa   Khumsuwarn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***