ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หญิง 25 คน ชาย 15 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29168 นาย เจษฎาพร บุตรสิงห์ Jessadaporn  batsing *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29177 นาย พิชยุตม์ แดงกันรัน Mr.Phitchayoot  Daengkanran *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29213 นาย ทินกร คำจันทร์ดา Mr.Thinnakorn  Khamjanda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29215 นาย ธีรภัทร์ หารสมร MasterTeerapat  Hansamorn *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29250 นาย กรกช ชินอ้วน Mr.Korakot  Chinouan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29258 นาย ปวริศ เฉลียวศิลป์ Masterpawarit  chalieosilp *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29294 นาย ณัฏฐชัย ทุมลี MasterNatthachai  Tumlee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29333 นาย โฆษิต กิจนอก Mr.Kosit  kitnrok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 29380 นาย นครินทร์ ดำดี Mr.Nakkharin  Damdi *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 29500 นาย ธีร์ธนัท แคนดา Mr.thitanat  canda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 29580 นาย ธีรภัทร ปาสานะตัง Threeaphat  Pasanatang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29591 นาย อนุชา นะราวงษ์ Anucha  Naravong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31802 นาย พิริยพล ปานเพชร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31803 นาย ภานุวัฒน์ เศรษฐกิจ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31804 นาย วิทวัส หารชนะ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29197 น.ส. พิชญานี ผิวจันทร์ Masterpitchayanee  piwjun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29200 น.ส. วรดา สุธรรมมา Miss.Worada  Suthamma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29270 น.ส. ขวัญแก้ว สุภโค Miss.kawnkaiw  supako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29271 น.ส. ขวัญจิรา สีทน Miss.Khawnjira  seeton *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29280 น.ส. พิชญาภา ตะวัน Miss.Phichayapa  Tawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29313 น.ส. ขวัญชนก สมบูรณ์ Miss.Kwanchanok  somboon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29352 น.ส. กนกอร จุรัมย์ Miss.Kanok-on  Jurum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29363 น.ส. พีรดา นามวงษา Miss.Peerada  Namwongsa *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29407 น.ส. รินรดา อุไรโคตร Miss.Rinrada  Urajkort *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29434 น.ส. กานต์ณิดา ฤทธิ์ไธสง Miss.Kannada  Ritthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29452 น.ส. อนัญญา สีสมบา Miss.ANANYA  SISOMBA *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29453 น.ส. อัญชลีภรณ์ ยิ่งยง Miss.Anchaleegorn  Yingyong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29474 น.ส. กานติมา จันดาหัวดง Miss.KARNTIMA  JUNDAHOUDONG *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 29475 น.ส. จิรการณ์ สุขสบาย Miss.Jirakran  Suksabay *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 29523 น.ส. ปาริฉัตร ป่าพนัส Miss.Parichat  Phapanas *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 29532 น.ส. อภิญา ขุมเงิน Miss.Apiya  Khumngoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 29553 น.ส. กฤตยา ราชพลแสน Miss.Kritaya  Rachpolsaen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31805 น.ส. กัลยรัตน์ สุริเวช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31806 น.ส. ณัฏฐณิชา สมดวงศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31807 น.ส. ณัฐธิชา ศรีสุแล    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31808 น.ส. ปรียาภัทร บุญหลาย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 31809 น.ส. พิชชากร เพียกุนา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
38 ปกติ 31810 น.ส. วันวิสาข์ วังสงคราม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
39 ปกติ 31811 น.ส. สิรีธร ป้องรัตไสย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
40 ปกติ 31812 น.ส. อรทัย สัมปัญนัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***