ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

หญิง 20 คน ชาย 13 คน รวม 33 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29209 นาย กนกพล บุญประถัมภ์ Kanokphon  Bunprathum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29299 นาย บารมี พลหล้า Barami  Phonla *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29301 นาย พชร พะโยโค Pachara  Payoco *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29423 นาย ปิยะ คุณารักษ์ piya  kunaluck *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29456 นาย ชินภัทร ชุมตรีนอก Chinnapat  Chumteenok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29463 นาย เปรเมศวร์ เทพเดช Mr.Paramaet  Taepdaet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31166 นาย อติชาต สุทธิโสม MasterAtichad   Sudtidsom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31870 นาย ชยางกูร เชียงเครือ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31871 นาย ธีรภัทร ทุทุมมา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31872 นาย ปุณณวิช เอ็มประโคน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31873 นาย พิริยะพงษ์ แซ่น้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31874 นาย ภูตะวัน แก้วสำโรง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31875 นาย วีรภัทร ปาปะเค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29230 น.ส. จุฑารัตน์ ผดาวรรณ์ Jutarat  Phadawan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29245 น.ส. สวภัทร คาระโก Miss.sawaphat  kharako *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29279 น.ส. ปิยะฉัตร อัปมาโท piyachud  ubbamato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29287 น.ส. สุนิสา พรสุวรรณ์ Miss.Sunisa  Phonsuwan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29358 น.ส. ทิพากร ไตรรัตน์ Miss.Thipakorn  Trairat *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29359 น.ส. นภัสสร บุตรบุญตอม Miss.Napatson  Butboontom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29360 น.ส. บัณฑิตา เสาร์ทอง Miss.Banthita  Saothong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29361 น.ส. ปริยาภัทร พานิช Miss.Preyapat  Panit *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29365 น.ส. ภัทรนันท์ โกศลอินทรีย์ Miss.Phattaranan  Gosonainsee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29369 น.ส. สิรินดา โยธาจันทร์ Miss.Sirinda  yotachan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29398 น.ส. ทิมณวรรณ หอกุล MasterTimonwan  Hokun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29482 น.ส. ปฐมภรณ์ ลายวันอินทร์ MasterPathomphon  Laiwanin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29488 น.ส. วาสนา บุญวงค์ Miss.Wadsana  Boonwong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29558 น.ส. ดวงเดือน กอนไธสง Miss.Daungdoun  Gonthaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 29610 น.ส. สุภาสีนีย์ เหล่านิล supani  loungern *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31876 น.ส. เขมิกา มาลาหอม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31877 น.ส. จารุวรรณ จันทะนันต์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31878 น.ส. ชุติกานต์ ทวีชัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31879 น.ส. วรรณนิสา แจ่มศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31880 น.ส. วันสิริ เพชรศรีสุข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***