ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

หญิง 25 คน ชาย 14 คน รวม 39 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายเอกวิทย์ คุ้มสุวรรณ, นางสุบรร พรหนองแสน


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28668 ด.ช. ชัยมงคล น้อยศรี Mr.CHAIMONGKOL  NOISRI
2 ปกติ 28673 นาย เนติภูมิ เดชเถร Mr.natiphum  dettan
3 ปกติ 28675 นาย ปิยฉัตรมงคล ไชยเทพ MasterPiyachatmongkhol  Chaithep
4 ปกติ 28715 นาย พีระภัทร์ พงษ์รอด Mr.PEERAPAT  PONGROD
5 ปกติ 28722 นาย ศุกลวัฒน์ มณีวรรณ Mr.Sukonlawat  Maneewan
6 ปกติ 28752 นาย ธนกร เกลี้ยงกรแก้ว Mr.TANAKORN  KAINGKORNKAEW
7 ปกติ 28760 นาย บัณฑิต ตรีวิเศษ Mr.banthit  triwisas
8 ไม่จบการศึกษา 28761 นาย พงศกร ตั้งศิริกุลพร Mr.pongsakorn  tunhsirikulporn
9 ปกติ 28791 นาย ณัฐพล มีวิธี Mr.nattapon  meevitee
10 ปกติ 28797 นาย นพดล สิงห์ทอง Mr.NOPPADON  SINGTONG
11 ปกติ 28837 นาย พัสกร ปินะโต Mr.Phatsakon  Pinato
12 ปกติ 29067 นาย อัฐฐากร โคธิเสน Mr.Atthakon  Cotisan
13 ปกติ 30524 นาย ธีรภัทร สูนเจิม Mr.Teerapat  Sunjerm
14 ปกติ 30525 นาย ภัทรพงศ์ หาญชนะ Mr.Patarapong  Hanchana
15 ปกติ 30526 นาย วีระภัทร สำเภา Mr.Weeraphat  Sampao
16 ปกติ 28645 ด.ญ. กัญญารัตน์ ชัยงาม Miss.kanyarad  chaingam
17 ปกติ 28647 น.ส. กันติชา พะสูงเนิน Miss.kanticha  sungnein
18 ย้าย 28662 น.ส. ศุภลักษณ์ ก้อนคำใหญ่ Miss.SUPALAK  KORNKAMYAI
19 ปกติ 28688 น.ส. จิตรลดา คุ้มสุวรรณ Miss.Jitrada  Kumsuwan
20 ปกติ 28727 ด.ญ. นภาพร อร่ามเรือง Mr.napaporn  aramreang
21 ปกติ 28732 น.ส. พัณณิตา จริยามา Miss.PHUNNITA  CHARIYAMA
22 ปกติ 28782 ด.ญ. สุพรรษา คดีเวียง Miss.SUPANSA  KADEEYENG
23 ปกติ 28786 ด.ญ. ไอรดา อมพิมาย Miss.irada  Ompimay
24 ปกติ 28816 น.ส. นรินลักษณ์ เพียรศิริ Miss.Narinlak  Paensiri
25 ปกติ 28826 น.ส. วิชญาดา จันทะนัน Mr.-Wichayada  -Chanthanan
26 ปกติ 28862 ด.ญ. สุธาสินี บุญสอน Miss.Sutasinee  Boousorn
27 ปกติ 28865 น.ส. อาริยา อุปนิ Miss.Ariya  upani
28 ปกติ 28866 น.ส. อินธิรา อินไธสง Miss.inthira  inthaisong
29 ปกติ 29080 ด.ญ. อุไรวรรณ ช่างหล่อ Mr.Uraiwan  Changlo
30 ปกติ 29147 น.ส. อรวรรณ ชูรัมย์ Miss.Orawarn  Churum
31 ปกติ 30527 น.ส. กชกร เจิมวงษ์ Miss.Kotchakorn  Germvong
32 ปกติ 30528 น.ส. กุมภวา โสภากุล Miss.Kumpawa  Sopakul
33 ปกติ 30529 น.ส. จันทร์ธิดา วัฒนากร Miss.Janthida  Wattanakron
34 ปกติ 30530 น.ส. ทิฆัมพร ขันทะผล Miss.Tikampon   Kantapon
35 ปกติ 30531 น.ส. ปนัดดา วานทุม Miss.Panadda   Wanthum
36 ปกติ 30532 น.ส. ปิยะฉัตร อิติบุตตา Miss.Piyachat  ㅤㅤㅤㅤㅤㅤAitibutta
37 ปกติ 30533 น.ส. มณีรัตน์ โคตรดี Miss.Maneerat  Khotdee
38 ปกติ 30534 น.ส. ลลิตา ปาสาวัน Miss.Lalita  Pasawan
39 ปกติ 30535 น.ส. ศุภจิตรา สีสมเพช Miss.Supajitra  Seesomphet
40 ปกติ 30536 น.ส. สิริยากร สินปะรุ Miss.Siriyakron  Sinparu
41 ปกติ 31188 น.ส. ศิริภัทร นะราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***