ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

หญิง 21 คน ชาย 15 คน รวม 36 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29210 นาย คุณากร เกณสาคู Mr.Kunakorn  kansakhu *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29260 นาย พงศ์สวัสดิ์ ทำหนองพอก Pongsawat  Tamnongpok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29305 นาย วันเฉลิม อนุแสวง MasterWanchaoem  Anusaeong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29414 นาย กิตติเกษม ยิ่งแม่นวาด MasterKittikasem  Yingmaenwad *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29416 นาย ชิดตพล จรัญยานนท์ Mr.chidtaphon  charunyanon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 29431 นาย หัฎฐกร เรือนเพ็ชร Huttakron  Rounpet *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 29544 นาย พันเดช นันทะเสน MasterPandech  Nantasen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 29590 นาย สุกฤษฏิ์ วิชาจารย์ MasterSukrit  Vichajan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31813 นาย ณัฐวุฒิ ทองยศ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31814 นาย นันทวัฒน์ แคนมืด    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31815 นาย พีรภัทร นาชัยเวียง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31816 นาย ภานุพงษ์ พรหมกัลป์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31817 นาย ศุภชัย ยี่รัมย์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 31818 นาย สุภเดช ชัยลิ้นฟ้า    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 31819 นาย อิทธิกร มูลแสน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29186 น.ส. กฤษญา พลสิมมา Miss.krisaya  Polsimma *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29246 น.ส. สุธิตรา น้อยพันท้าว MasterSutitra  Noipunthow *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29319 น.ส. บัณฑิตา มีวิธี Miss.Bantita  meewitee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29324 น.ส. ภัทรธิดา ปะโพทะกัง Masterphatthida  papotakang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29362 น.ส. ผกาทิพ ไพหนูสี MasterPhakatip  Painusee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29400 น.ส. เบญจพร พันสีนาค Miss.Benjaporn  Panseenak *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29442 น.ส. ปรียากรณ์ ปะตังถาโต Miss.Priyakorn  Patangthato *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29517 น.ส. ณัชชาสิริ กองแก้ม Miss.Natachsiri  Kongkam *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29557 น.ส. ณัชรินทร์ กองแก้ม Miss.Nasharin  Gonggaem *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29560 น.ส. ธัญลักษณ์ พุทธิเสน Miss.THANYALACK  PHUTTISEN *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29566 น.ส. ภัทรียา แก้วมะณี Miss.Pattreeya  Glassmanee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 30464 น.ส. นลิน วงค์สาสืบ Miss.Nalin  Vongsasueb *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31820 น.ส. กัลยา อึ่งชื่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31821 น.ส. จันทกานต์ มาลัย    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31822 น.ส. ชัชฎาภรณ์ นาราช    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31823 น.ส. ลัดดาวัลย์ ปัญญางาม    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31824 น.ส. ศิริลักษณ์ มิทราวงร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31825 น.ส. สุพรรณษา อุตส่าห์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 31826 น.ส. สุพิชญา อู่แสนขัน    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
35 ปกติ 31827 น.ส. สุภัทรา ปัจจัยยัง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
36 ปกติ 31828 น.ส. อาทิตญา เนตรฤทธิ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***