ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

หญิง 23 คน ชาย 14 คน รวม 37 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : น.ส.เยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์, นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 27942 นาย ศิโยน แสนชัย Mr.siyon  sanchai *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 28471 นาย นวรินทร์ เชาระกำ Mr.Nawarin  Chaorakam
3 ปกติ 28507 นาย กิตติศักดิ์ พิมพ์โพธิชา Mr.KITTIPHAT  PIMPHOTICHA
4 ปกติ 28509 นาย ชวนากร สีหาโคตร Mr.Chawanakorn  Seehakot
5 ปกติ 28512 นาย โชคชัย เฉิดกระโทก Mr.CHOKCHAI  CHOEDKRATHOK
6 ปกติ 28589 ด.ช. ธนดล โพธิ์จาทุม MasterThanadol  Pojatum *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 28598 นาย ศรัณย์ สงศิริ Mr.Saran  Songsiri *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 28641 นาย สิรภพ ชัยบัว Mr.Siraphop  Chaibua
9 ปกติ 28642 นาย อนุภาพ ภาคำเคน Mr.Anuphap  Pakhamken
10 ปกติ 28721 ด.ช. ศิริพงษ์ พืชนอก Mr.Sirupong  Phuetnok *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ไม่จบการศึกษา 28880 นาย พัชกรณ์ ตันโห Mr.PATCHAKORN  TANHO *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 29081 นาย ทศพร วงศ์ฝั้น Mr.Tossapon  Wongfan *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 30575 นาย ชาตรี ป้องชารี Mr.Chatree  Pongcharee
14 ปกติ 30576 นาย พรพิพัฒน์ ศรีนวลจันทร์ Mr.Phonpiphat   Srinualjan
15 ปกติ 31190 นาย วายุ สุไธสง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 28501 น.ส. วรัญญา รูปคม Miss.WARANYA  ROOPCKOM
17 ปกติ 28539 น.ส. ลลิตา พิมพิลา Miss.Lalita  Pimpila
18 ปกติ 28566 น.ส. จิรนันท์ ทองจันทร์ Miss.JIRANAN  THONGJAN
19 ปกติ 28577 ด.ญ. วรัญญา เหลืองเจริญ MissWARANYA  Leungcharoen *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 28602 น.ส. ขวัญจิรา บุญปถัมภ์ Miss.KWANJIRA  BOONPATHAM
21 ปกติ 28607 ด.ญ. ทักษิณา พรลำเดช Miss.TAKSINA  PORNLUMDED
22 ปกติ 28616 น.ส. ภัทรวดี ทวยไธสง Mr.Pattarawadee  Thualthaisong
23 ปกติ 28643 น.ส. กรกนก ทาบัณฑิต Miss.KONKANOK  THABUNDIT
24 ปกติ 28651 น.ส. จันทภา อัตพล Miss.Jantapa  Attaphol
25 ปกติ 28660 น.ส. แพรวา โพธิสาราช MissPraewa  Pothisarach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 28666 น.ส. สุมารินทร์ พะวัดทะ Miss.SUMARIN  PAWADTA
27 ปกติ 28746 น.ส. สุรัสวดี บุญสอน MissSurassawadee  Bunson *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 28780 ด.ญ. ศิริรัตน์ คุณโน Miss.sirirat  khunno
29 ปกติ 28861 ด.ญ. วาสนา ทิมมี Miss.wassana  timmee
30 ปกติ 29157 น.ส. ธนาภา แสงเฉวก Miss.Thanapa  Saengchawaek
31 ปกติ 30577 ด.ญ. เจตตะวัน แสงอรุณ MissJettawan  Sangarun *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ย้าย 30578 น.ส. บุญฑริกา พัดพันเพชร Miss.Boontarika   Patpanpech
33 ปกติ 30579 น.ส. น.ส.ปภาดา ตันตะวาโย MissPaphada   Tantawayo *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
34 ปกติ 30580 น.ส. วรรณิภา แก้วตา Miss.wannipa  Kaewta
35 ปกติ 30581 น.ส. วราภรณ์ ชาติบุรี Miss.Waraporn  Chatburee
36 ปกติ 30582 น.ส. วิยะดา ประโยธิน MissWiyada  Payothin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
37 ปกติ 30583 น.ส. ศิรัญญา เจริญศิลป์ Miss.Siranya  Jaroensil
38 ปกติ 30584 น.ส. สุพรรณษา แสงอรุณ Miss.Suphansa  Saengarun
39 ปกติ 30585 น.ส. อรุณรักษ์ บุญตา Mr.Arunrak  Bunta