ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

หญิง 20 คน ชาย 13 คน รวม 33 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา :


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 29170 นาย เตชินท์ บุตรบ้านเขวา Mr.Taechin  Boodbankhao *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
2 ปกติ 29308 นาย สุริยา พานิช Miss.suriya  panich *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
3 ปกติ 29373 นาย ก้องภพ ปะถานะ MasterKongpob  Patana *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
4 ปกติ 29419 นาย ธนณัฏฐ์ พิพรรธโภคิน MasterTananat  Pipatphokin *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
5 ปกติ 29504 นาย พสุ พันหล่อมโส Miss.Phasu  Phanlomso *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
6 ปกติ 31881 นาย กรวิชญ์ บุญอุ่น    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
7 ปกติ 31882 นาย ขวัญเมือง โยธาภักดี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
8 ปกติ 31883 นาย ณัฐภูมินทร์ กะตะศิลา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
9 ปกติ 31884 นาย ณัฐวุติ ปาปะเค    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
10 ปกติ 31885 นาย ธนธรณ์ สวาศรี    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
11 ปกติ 31886 นาย ประเสริฐ พลยามา    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
12 ปกติ 31887 นาย วีรากร ศรีสาคร    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
13 ปกติ 31888 นาย อภิวัฒน์ รอดสุโข    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
14 ปกติ 29234 น.ส. ทอฝัน นิยะดี Miss.Thofan  Niyadee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
15 ปกติ 29273 น.ส. ชาลิสา ก้อนจันเทศ Miss.Shalisa  Konjantes *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
16 ปกติ 29310 น.ส. กนกวรรณ บุบผามะตะนัง Miss.Kanokwan  Bobamatanang *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
17 ปกติ 29330 น.ส. หฤทัย นะราช Mr.Haruethai  Narach *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
18 ปกติ 29355 น.ส. ฉัตรลดา ผ่องอุดม chatlada  pongudom *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
19 ปกติ 29372 น.ส. อัจฉริยา สุภารี Miss.Atchariya  Supharee *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
20 ปกติ 29396 น.ส. ญาณิศา ชัยถาวร Miss.Yanisa  Chaithawon *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
21 ปกติ 29404 น.ส. เพ็ญพิชชา พวงศรี -  - *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
22 ปกติ 29445 น.ส. เพ็ญพิชชา เหมทอง Miss.Penpitcha  Hemthong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
23 ปกติ 29481 น.ส. เบญญาภา เอี่ยมละออ Miss.Benyapa  Tongtidram *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
24 ปกติ 29489 น.ส. ศิริวิมล พะวัดทะ Miss.Siriwimon  pawadta *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
25 ปกติ 29533 น.ส. อรฤทัย โพนศักดิ์ดา Miss.Onruethai  Phonsakda *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
26 ปกติ 29593 น.ส. กฤติญา จันทรเทพ Miss.KRITTIYA  JUNTRONTEP *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
27 ปกติ 29604 น.ส. พิชชากร เชาระกำ Miss.PHITCHAKORN  CHAORAKAM *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
28 ปกติ 31197 น.ส. สุภัสสรา ไลไธสง MissSuphatsara  Laithaisong *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
29 ปกติ 31889 น.ส. ธิดารัตน์ ธรรมจันทร์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
30 ปกติ 31890 น.ส. ศศิประภา สมพงษ์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
31 ปกติ 31891 น.ส. อนันตญา ภวภูตานนท์    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
32 ปกติ 31892 น.ส. อัญมณี บุญเผิ่ง    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***
33 ปกติ 31893 น.ส. อาริษา ราชสุวรรณ    *** นร.ยังไม่อัพเดทข้อมูล ***