ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

หญิง 24 คน ชาย 16 คน รวม 40 คน  |  ห้องโฮมรูม :

ครูที่ปรึกษา : นายเทอดศักดิ์ ปักโคทะกัง, นางสาวพรวัฒนา ศรีคำภา


ลำดับ สถานะ เลขประจำตัว กลุ่ม ชื่อ-สกุล Eng Name หมายเหตุ
1 ปกติ 28588 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์คำ Mr.natthawut  singkham
2 ปกติ 28630 นาย ชยพล พวงเพชร Mr.Chayapon  Poungpet
3 ปกติ 28631 นาย ชิติพัทธ์ บุ้งทอง Mr.chithiphat  bungthong
4 ปกติ 28787 นาย คฑาธิต ลายโถ Mr.khathathit   laitho
5 ปกติ 28834 นาย ธีรเทพ อันเสนา Mr.TEERATHEB  ANSENA
6 ปกติ 28872 นาย ตระการ ใจกล้า Mr.TRAKARN  JAIGALAR
7 ปกติ 29077 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุคำภา Mr.Nattapong  Sukhampha
8 ปกติ 29082 นาย สิวา พันลอด Mr.SIWA  PHUNLOD
9 ปกติ 29146 นาย ผดุงภูมิ หาญชนะ Mr.Phadungphum  Hanchana
10 ปกติ 29153 นาย วิศวะ โพธิ์ล้อม Mr.wissawa  polorm
11 ปกติ 30510 นาย จักรกฤษณ์ ศรีสิทธิ์ Mr.Chakkonid  Srisit
12 ปกติ 30511 นาย ธนโชติ สีกันหา Mr.Thanachot  Seekanha
13 ปกติ 30512 นาย ธนภัทร ผึ่งบรรหาญ Mr.Tanaphat  Puengbanhan
14 ปกติ 30513 นาย ธิติวุฒิ ผดาวัน Mr.Thitiwut  Phadawan
15 ปกติ 30514 นาย ศักรินทร์ คำพระ Mr.Sakkarin   Khampra
16 ปกติ 30515 นาย สิทธิพร มีดอก Mr.Sitthiporn  Meedok
17 ปกติ 28565 น.ส. จารุวรรณ แสงอรุณ Miss.Jaruwan  Saengarun​
18 ปกติ 28578 ด.ญ. วิชิตตา ปัดตังโม Miss.VICHITTA  PATTUNGMO
19 ปกติ 28618 ด.ญ. ลินมณี แก้วดี Miss.Linmanee  Kaewdee
20 ปกติ 28620 น.ส. สุชัญญา ยะถีโล Mr.Suchunya  Yateelo
21 ปกติ 28649 ด.ญ. ขวัญชนก สุระสุข Miss.Kwanchanok  Surasook
22 ปกติ 28658 ด.ญ. ปานวาส กอหญ้ากลาง Miss.PANVAD  KOYAKANG
23 ปกติ 28692 น.ส. ญาณากร แพงพันตอง Miss.YANAKON  PHANGPHUNTONG
24 ปกติ 28701 ด.ญ. วาสนา น้ำคำ Miss.WADSANA  NUMKUN
25 ปกติ 28728 น.ส. นุศรา ธรรมสา Mr.Nuchsara  Thammasa
26 ปกติ 28730 ด.ญ. เบญญาภา พลจารย์ MasterBENYAPA  POLJAN
27 ปกติ 28734 น.ส. ภัททิยา จันทนันต์ Miss.pattiya  jantanan
28 ปกติ 28778 น.ส. วราภรณ์ พุดสุด Miss.Waraphon  Phudsud
29 ปกติ 28781 น.ส. สุทธิดา มหาเสนา Miss.Sutthida  Mahasana
30 ปกติ 28815 ด.ญ. นงนภัส เขาไตร Miss.nongnapat  khaotri
31 ปกติ 28858 น.ส. ปวีณ์ธิดา ชมชัย Miss.PAWEETHIDA  CHOMCHAI
32 ปกติ 29145 น.ส. พรรณิภา คุณพาที Miss.PHANNIPHA  KHUNPHATHI
33 ปกติ 29159 ด.ญ. มลธิชา เนตรโกศล Miss.Monthicha  Netkoson
34 ปกติ 30516 น.ส. จุฑามาศ ทะวะลัย Miss.Juthamat   Thawalai
35 ปกติ 30517 น.ส. บุญญธิดา สืบสกุล Miss.Bunyathida  Suepsakul
36 ปกติ 30518 น.ส. วชิราภรณ์ ปุงปอพาน Miss.Wachiraporn  Pungpopan
37 ปกติ 30519 น.ส. วนิดา สองสี Miss.Wanida  Songsee
38 ปกติ 30520 น.ส. สุจิตรา ใจจุน Miss. Sujitra  Jaijun
39 ปกติ 30521 น.ส. สุจิตา คำผือ Miss.Sujita  Khampue
40 ปกติ 30522 น.ส. สุพรรษา นามมะหาทิพย์ Miss.Supansa   Nammahathip